Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> реферат на тему: Принципи кримінального процесу України

Принципи кримінального процесу України / сторінка 3

Назва:
Принципи кримінального процесу України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,59 KB
Завантажень:
554
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Причо-му ці норми первинні, тобто такі, що не випливають з інших норм, вони конкретизуються в окремих кримі-нально-процесуальних нормах. Норми-засади діють у всіх чи кількох стадіях кримінального процесу і обов'яз-ково виявляються у центральній його стадії — судовому розгляді[5;28-29].
І.В. Тиричев до засад кримінального процесу відно-сить правові норми, які визначають права і свободи лю-дини і громадянина у кримінальному процесі[6;88].
З точки зору В.М. Тертишника засади кримінально-го процесу — це закріплені в законі основоположні ідеї, начала, найзагальніші положення, які визначають суть і зміст діяльності суб'єктів процесу, процесуальну форму здійснення правосуддя. Ці засади являють собою загаль-ні правила поведінки визначального характеру, які дістали закріплення у законі, звернені своїми правовими вимогами до всіх учасників процесу, мають загально-обов'язковий характер, забезпечуються заходами держав-ного примусу та мають правовий механізм реалізації[7;26].
На думку Л.Т. Ульянової, засадами кримінального процесу можуть бути не будь-які, довільно вибрані по-гляди на форми й методи судочинства, а лише ті, що відповідають соціально-економічним умовам розвитку суспільства і можуть бути реалізовані в умовах органі-зації розслідування і розгляду кримінальних справ на демократичних засадах[8;58].
Найбільш обгрунтовано, на наш погляд, дано визна-чення поняття засад кримінального процесу у працях М.М. Михеєнка. До критеріїв їх визначення він відносить таку сукупність властивостей: 1)найзагальніші, вихідні положення, ідеї, які мають фундаментальне значення для кримінального процесу, визначають його спрямова-ність, побудову в цілому, форму і зміст його стадій та інститутів; 2) вони виражають панівні в державі полі-тичні і правові ідеї, які стосуються завдань та способу здійснення судочинства в кримінальних справах; 3) вони мають бути закріплені в нормах права; 4) повинні пов-ністю діяти у всіх або кількох стадіях кримінального процесу і обов'язково у його центральній стадії — стадії судового розгляду; 5) порушення будь-якої засади озна-чає незаконність рішення у справі і обов'язково тягне за собою його скасування [9;101].
У юридичній літературі висловлюються різні думки щодо того, які саме засади входять до системи засад кримінального процесу. Ю.М. Грошевой і І.Є. Марочкін обмежуються лише тими, що закріплені в ст.129 Кон-ституції[10;14-18]. В.М. Тертишник, крім передбачених у ст.129 Конституції, до них відносить: 1) здійснення правосуддя тільки судом; 2) національну мову процесуального про-вадження; 3) додержання конституційних прав і свобод громадян; 4) встановлення об'єктивної істини; 5) пре-зумпцію невинуватості обвинуваченого і добропоряд-ності громадянина; 6) ознайомлення обвинуваченого з обвинуваченням і матеріалами справи; 7) неприпусти-мість примусу до свідчення проти самого себе і своїх близьких родичів; 8) безпосередність і усність судового розгляду; 9) таємниця наради суддів; 10) забезпечення повної реабілітації осіб, які були незаконно і необгрун-товано притягнуті до відповідальності[7;27].
За визначенням М.М. Михеєнка, система засад кри-мінального процесу охоплює: конституційні засади: 1) законність; 2) державна мова судочинства; 3) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 4) повага до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя; 5) право людини на свободу та особисту недоторканність; 6) недоторканність житла; 7) таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; 8) з'ясування істини; 9) забезпечення пі-дозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на за-хист; 10) презумпція невинуватості; 11) свобода від са-мовикриття, викриття членів сім'ї чи близьких родичів; 12) здійснення правосуддя виключно судами; 13) участь народу у здійсненні правосуддя; 14) незалежність і не-доторканність суддів, підкорення їх лише законові; 15) змагальність судового розгляду; 16) гласність судо-вого процесу; 17) забезпечення апеляційного та касацій-ного оскарження судових рішень; 18) обов'язковість рі-шень суду[9;102-103].

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Реферат на тему: Принципи кримінального процесу України

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок