Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Тлумачення правових норм

Тлумачення правових норм

Назва:
Тлумачення правових норм
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,65 KB
Завантажень:
120
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Тлумачення правових норм


Ґрунтовне засвоєння теоретичних положень щодо тлумачення юридичних норм становить одну з не-обхідних умов правильного з'ясування змісту таких норм як при їх вивченні (зокрема, при здобутті юри-дичної освіти), так і при застосуванні або ж реалізації.
Знання теорії тлумачення права слугує інтелек-туальною базою, основою для практичного ово-лодіння різноманітними методами, способами, прийомами встановлення точного змісту законів, інших нормативно-правових актів.
Отже, положення, ідеї, висновки даної теми курсу загальної теорії права і держави мають пря-мий вихід в юридичну практику, здатні позитив-но впливати на неї.
1. Загальна характеристика тлумачення правових норм
Об'єктивна необхідність тлумачення юридич-них норм зумовлюється насамперед тим, що вони формуються, виражаються за допомогою зазвичай вкрай загальних, абстрактних понять, а також полісемічних, багатозначних слів (термінів), які за різних умов різні суб'єкти можуть розуміти досить неоднозначне. Для того, щоб запобігти такому «різночитанню» закону або подолати його неодна-кове тлумачення за одних і тих самих умов, якраз і необхідно вдаватися до тих чи інших видів, спо-
собів правотлумачення, котрого, як відзначалось, не можна уникнути при застосуванні будь-якої юридичної норми. Тому, крім уяснення як обов'яз-кової стадії правозастосування, може виникати по-треба ще й у роз'ясненні суб'єктам правозастосу-вання і правореалізації правильного розуміння змісту юридичної норми.
Отже, соціальне призначення будь-якого тлума-чення права — забезпечити правильне, однозначне (уніфіковане) розуміння змісту юридичної норми всіма, хто має її застосовувати або реалізовувати.
Тлумачення правової норми — це діяльність щодо з'ясування або роз'яснення (інтерпретації) змісту норми з метою правильного її застосуван-ня і реалізації.
Тлумачення-з'ясування — це внутрішня інте-лектуальна діяльність суб'єкта щодо встанов-лення змісту нормативно-правового акта, яка не виходить за межі його свідомості; це, так би мо-вити, тлумачення норми «для себе».
Тлумачення-роз'яснення — це вже зовнішня, об'єктивована інтерпретація змісту правової норми, так би мовити, «для інших». Тому воно мусить бути певним чином виражене назовні, «матеріалізоване» у тій чи іншій формі, доступ-ній для сприйняття іншими особами.
Види тлумачення-з'ясування:
1) за способом — філологічне (текстове, грама-тичне), тобто з'ясування змісту правової норми шляхом аналізу її тексту на основі використання законів філології; систематичне, тобто з'ясуван-ня змісту правової норми на основі встановлення її системних зв'язків з іншими правовими нормами; історичне, тобто з'ясування змісту правової нор-ми на основі пізнання конкретно-історичних умов її прийняття; цільове (телеологічне), тобто з'ясу-вання змісту правової норми на основі виявлення цілей її прийняття;
2) залежно від співвідношення тексту норми та й змісту (інакше кажучи, «за обсягом») — бук-вальне (адекватне, точне), якщо зміст норми ціл-ком відповідає його «словесній оболонці»— тексту
норми; обмежувальне, якщо зміст норми вужчий від її тексту; поширювальне, якщо зміст норми більш широкий, ніж її словесний вираз, текст.
Зміст уяснення правової норми, яка застосо-вується, його інтелектуальний результат фіксується здебільшого опосередковано, неявно — через відпо-відний правозастосовний акт, в якому таке уяснен-ня начебто «заховане», використане. Проте іноді во-но може виражатися в окремому, самостійному до-кументі (акті), якщо потрібно спеціально роз'ясни-ти іншим особам своє розуміння правової норми.
Види тлумачення-роз'яснення (інтерпретації):
1) за сферою дії — нормативне (загальне), роз-раховане на всі випадки застосування, реалізації роз'яснюваної норми; казуальне (індивідуальне), розраховане тільки на той випадок застосування, реалізації юридичної норми, з приводу якого роз'яснюється її зміст;
2) за юридичним значенням — офіційне (роз'яс-нення змісту юридичної норми, яке здійснюється компетентними суб'єктами і є формально-обов'яз-ковим для всіх її адресатів); офіціозне (роз'яснен-ня змісту юридичної норми, котре є формально-обов'язковим тільки для осіб та організацій, адмі-ністративно підпорядкованих суб'єкту роз'яснення (інтерпретатору); неофіційне (роз'яснення змісту юридичної норми, яке не є формально-обов'язко-вим для будь-кого).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Тлумачення правових норм

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок