Головна Головна -> Реферати українською -> Релігієзнавство -> Моє ставлення до релігії

Моє ставлення до релігії

Назва:
Моє ставлення до релігії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,27 KB
Завантажень:
365
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
“Моє ставлення
до релігії”


Своє відношення до релігії хотілося б подати об’єктивним оглядом релігієзнавства як суспільного утворення.
.Історія свідчить, що численні релігійні вірування і культи є продуктами суспільного розвитку, відобра-жають у своїх специфічних вченнях і доктринах сут-тєві риси різних соціальних епох. У зв'язку з цим релігія є універсальним духовним явищем у житті сус-пільства. Релігійне вірування об'єднує за допомогою догматів, моральних і духовних цінностей певні вер-стви населення у ієрархічно побудовані церковні організації, протиставляє за чітко визначеними конфесійними ознаками різні угруповання вірую-чих і в контексті сучасних соціальних реформ може сприяти консолідації різних громад віруючих у їх-ній боротьбі проти негативних соціальних відхи-лень і явищ, виконувати інші функції.
Будь-яку форму релігії доцільно почати розгляда-ти з позицій ретроспективного методу, висвітлюючи історичні особливості виникнення та еволюції релі-гійних вірувань і вчень, ту роль, яку вони фактично відігравали на певних етапах розвитку суспільства.
Однак історичний аналіз релігії необхідно поєд-нувати з теоретичним дослідженням її побудови, функцій, системи духовних цінностей. Вивчати релі-гійне середовище доцільно лише в тісному зв'язку з конкретно-історичними, соціальними, етнічними, куль-турними явищами, під впливом яких формуються ті чи інші релігійні вірування і культи. Отже, релігія — це історичне явище, яке необхідно вивчати, керуючись науковою точкою зору. Наукове релігієзнавство, яке було започатковане в XIX ст., є комплексом тео-ретичних поглядів на релігійну свідомість як форму суспільної свідомості, на соціальну природу релігії, закономірності її виникнення і розвитку. Релігієзнавчі знання складають методологічну основу вивчен-ня релігійних явищ у їхнім зв'язку з соціальною практикою.
Соці-альна природа та риси релігії вказують на її зв'язок з розвитком суспільства — певної самовідтворюючої системи, де один елемент пов'язаний з іншим. Про-цеси прогресивних змін або занепаду духовних цінно-стей в цілому всього суспільства неодмінно познача-ються і на історичній еволюції релігійних вчень, зміст яких становить основу релігійних вірувань. Звідси ви-никає необхідність комплексного вивчення релігійних вчень з врахуванням їхнього догматичного змісту й тих суспільних факторів, що обумовлюють історичні особливості виникнення і функціонування тих чи ін-ших релігійних ідей.
У релігієзнавстві виділяються два важливі напря-ми, або розділи, — теоретичний та історичний. Тео-ретичне релігієзнавство складається з філософських, соціологічних і психологічних аспектів. Історичне ре-лігієзнавство вивчає історію виникнення і еволюції окремих релігій та релігійних вірувань у їхньому вза-ємозв'язку, акцентує увагу на послідовності розвитку релігійних культів.
Обидва напрями складають цілісну систему нау-кового дослідження релігії. Однак теоретичні й істо-ричні питання релігієзнавства мають власну специфіку і повністю не зливаються, не ототожнюються. Така точка зору відображає об'єктивні процеси інтеграції та диференціації наукових знань про соціальну сут-ність релігії та її функції.
Таким чином, одним з предметів релігієзнавчої теорії виступають релігійні вчення — складова части-на релігійного комплексу. Підкреслимо: релігієзнав-ство і релігійні теорії за своїм змістом не можуть пов-ністю збігатися. Релігієзнавство — це галузь науки, що досліджує феномен релігії, а релігійні вчення належать до системи богослов'я (теології), де тео-ретично обґрунтовуються релігійні цінності.
Однак, крім цих протилежностей, які протистав-ляють наукові принципи релігієзнавчої теорії і бого-словські концепції, релігієзнавство і богослов'я мають деякі спільні риси, оскільки вивчають (відповідно з наукової та релігійної точок зору) одне й те саме явище — релігію та її інституції.
Релігієзнавство як комплексна галузь наукового знання досліджує суспільно-історичну природу релі-гії, механізм її соціальних зв'язків з економічними, політичними і духовними структурами суспільства, впливу на особистість віруючих у контексті конкрет-но-історичних умов.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Моє ставлення до релігії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок