Головна Головна -> Реферати українською -> Релігієзнавство -> Об'єкт релігієзнавства як науки

Об'єкт релігієзнавства як науки

Назва:
Об'єкт релігієзнавства як науки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,01 KB
Завантажень:
70
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
План


 
1. Релігієзнавча наука - комплекс взаємопов'язаних наукових дисциплін
2. Основні релігійні концепції та їхня загальна характеристика
 
1. Релігієзнавча наука - комплекс взаємопов'язаних наукових дисциплін
Релігія — це складне соціальне і духовне явище, корені якого ви-ходять з глибинних теренів суспільної історії. Соці-альна природа та риси релігії вказують на її зв'язок з розвитком суспільства — певної самовідтворюючої системи, де один елемент пов'язаний з іншим. Про-цеси прогресивних змін або занепаду духовних цінно-стей в цілому всього суспільства неодмінно познача-ються і на історичній еволюції релігійних вчень, зміст яких становить основу релігійних вірувань. Звідси ви-никає необхідність комплексного вивчення релігійних вчень з врахуванням їхнього догматичного змісту й тих суспільних факторів, що обумовлюють історичні особливості виникнення і функціонування тих чи ін-ших релігійних ідей.
У релігієзнавстві виділяються два важливі напря-ми, або розділи, — теоретичний та історичний. Тео-ретичне релігієзнавство складається з філософських, соціологічних і психологічних аспектів. Історичне ре-лігієзнавство вивчає історію виникнення і еволюції окремих релігій та релігійних вірувань у їхньому вза-ємозв'язку, акцентує увагу на послідовності розвитку релігійних культів.
Обидва напрями складають цілісну систему нау-кового дослідження релігії. Однак теоретичні й істо-ричні питання релігієзнавства мають власну специфіку і повністю не зливаються, не ототожнюються. Така точка зору відображає об'єктивні процеси інтеграції та диференціації наукових знань про соціальну сут-ність релігії та її функції.
Таким чином, одним з предметів релііієзнавчої теорії виступають релігійні вчення — складова части-на релігійного комплексу. Підкреслимо: релігієзнав-ство і релігійні теорії за своїм змістом не можуть пов-ністю збігатися. Релігієзнавство — це галузь науки, що досліджує феномен релігії, а релігійні вчення належать до системи богослов'я (теології), де тео-ретично обґрунтовуються релігійні цінності.
Однак, крім цих протилежностей, які протистав-ляють наукові принципи релігієзнавчої теорії і бого-словські концепції, релігієзнавство і богослов'я мають деякі спільні риси, оскільки вивчають (відповідно з наукової та релігійної точок зору) одне й те саме явище — релігію та її інституції.
Релігієзнавство як комплексна галузь наукового знання досліджує суспільно-історичну природу релі-гії, механізм її соціальних зв'язків з економічними, політичними і духовними структурами суспільства, впливу на особистість віруючих у контексті конкрет-но-історичних умов. На цьому рівні релігія вивчаєть-ся не як "залишок минулого", а як об'єктивний про-цес, що спирається на відповідні соціальні передумо-ви і фактори, відображаючи їх в своїх догматах. Отже, релігієзнавство визначає релігію як складову частину суспільства, що розвивається разом з ним і впливає на людську свідомість. [1,96-97]
Богослов'я у будь-якій формі виступає системою релігійно-догматичних доказів і обгрунтування над-природних, "абсолютних" істин, що випливають з не-обмеженої, надчасової природи Бога. Реліїійні вчення існують також у формі апології (захисту) віровчення і культу від інших релігійних (конфесійних) впливів, руйнування з боку наукового світогляду. Разом з тим богослов'я не ізолюється повністю від суспільства. За допомогою своєї соціальної доктрини реліїтйні авто-ритети формують суспільну позицію церкви, вимагаючи від віруючих здійснення конкретних соціально-корисних дій, залучаючи до церковних організацій нових членів з різних прошарків суспільства.
У порівнянні з релігієзнавством — системою нау-кових знань — релігійні теорії не виводять релігію з глибинних надр суспільної історії та практики, а нав-паки, стверджують богопоходження суспільства. Су-спільство в релігійно-докгринальній Інтерпретації ви-ступає лише як момент, результат "еманації" (прояву) сутності Бога, його творчої потенції. Виходячи з цих принципових положень, релігійна думка ставить су-спільний прогрес у пряму залежність від кінцевої реа-лізації релігійних істин, що викладені в різних церков-них документах і канонічних книгах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Об'єкт релігієзнавства як науки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок