Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Соціологія як наука, її предмет і метод

Соціологія як наука, її предмет і метод

Назва:
Соціологія як наука, її предмет і метод
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,09 KB
Завантажень:
69
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат
На тему:
Соціологія як наука, її предмет і метод


Вивчення кожної навчальної дисципліни, як правило, розпо-чинають з визначення її предмета. Якщо об'єктом науки є певна сфера об'єктивно-суб'єктивної реальнос-ті, на яку спрямовує вона своє пізнання, то предмет — це ті аспекти об'єкта, що підлягають безпосередньому вивченню з допомогою притаманних саме цій науці методів. Окреслимо, бодай орієнтовно, проблематику соціологічної галузі знань. Сама назва навчальної дисципліни «соціо-логія» (від лат. societas — суспільство, гр. logos — слово, поняття, учення) свідчить, що це наука про суспільство. Але відомо, що су-спільство (у різних його аспектах) вивчають багато які науки: істо-рія, економіка, демографія тощо. Природно, що кожна з них вивчає суспільство зі свого погляду, маючи свій підхід, свої предмет та ме-тоди дослідження.
Ще російсько-американський соціолог П. Сорокін у праці «Сис-тема соціології» звернув увагу на те, що з'ясування суті самого тер-міна «соціологія» зовсім не вичерпує питання, що ж таке соціологія як наука. З моменту виникнення соціології як самостійної науки (понад півтора сторіччя тому) не вщухають пристрасні суперечки, що ж саме вона має вивчати. Так, засновник соціології француз О. Конт уважав, що соціологія — це позитивні знання про суспіль-ство. Його співвітчизник Е. Дюркгейм називав предметом соціоло-гії соціальні факти як форми колективної дії і колективного буття, тобто колективне в усіх його проявах. Український соціолог М. Ковалевський розглядав соціологію як науку про порядок і прогрес людських суспільств. Американський соціолог Н. Смелзер трактує соціологію як наукове вивчення суспільства та суспільних відносин; англієць Е. Гідденс називає її наукою «про нас самих — людей, про сучасне суспільство, в якому ми живемо, та інші суспі-льства, що відрізняються від нашого в часі і просторі».
П. Сорокін дає визначення соціології як самостійної науки, котра вивчає найзагальніші властивості суспільних явищ, що їх обминають інші спеціальні науки. Вона вивчає явища взаємодії людей один з одним, з одного боку, і явища, що виникають з цьо-го процесу взаємодії, — з іншого.
На думку відомого німецького соціолога М. Вебера, соціоло-гія намагається розтлумачити, зрозуміти соціальну дію, її процес і діяння, а отже, вивчає не що інше, як соціальну поведінку. Соціальна поведінка— це внутрішня і зовнішня позиція людини, орієнтована на вчинок чи утримання від такого. Поведінка є соці-альною, якщо вона в певний спосіб співвідноситься з поведінкою інших індивідів.
Саме соціологічний аналіз поведінки індивідів покладають в основу визначення предмета соціології сучасні західноєвро-пейські та американські вчені. Найпоширенішими в їхніх навчальних посібниках та науковій літературі є тлумачення соціології як науки про методи дослідження поведінки люди-ни; як науки про поведінку людей, що живуть в оточенні подіб-них до себе, тобто як науки про соціальні групи та їх вплив на поведінку окремої людини.
Ясна річ, що вітчизняна соціологія розвивалась під впливом передусім марксистської теорії. Марксисти вважали, що пред-метом соціологічного вивчення є суспільство як соціальна сис-тема з її структурними елементами — індивідами, соціальними спільнотами, соціальними інститутами. У такому контексті со-ціологія — наука про суспільство як соціальну систему в ціло-му, про функціонування і розвиток цієї системи через її скла-дові елементи: індивідів, соціальні спільноти, соціальні інс-титути.
Сучасний російський соціолог Г. Осипов визначає соціологію як науку про загальні та специфічні соціальні закони й закономір-ності розвитку і функціонування історично окреслених соціаль-них систем, про механізм дії і форми прояву цих законів і зако-номірностей у діяльності особистостей, соціальних спільнот, кла-сів, народів.
«Короткий словник із соціології» визначає соціологію як нау-ку про закони становлення, функціонування, розвитку суспільст-ва, соціальних відносин і соціальних спільнот; «Соціологічний словник» — як науку про закони розвитку і функціонування со-ціальних спільнот і соціальних процесів, про соціальні відносини як механізм взаємозв'язку і взаємодії між суспільством і людьми, між спільнотами й особистостями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Соціологія як наука, її предмет і метод

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок