Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Соціальні інститути, їх види і функції

Соціальні інститути, їх види і функції

Назва:
Соціальні інститути, їх види і функції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,36 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
РЕФЕРАТ
На тему:
Соціальні інститути, їх види і функції


Необхідною передумовою соціальної інтеграції і стабільності су-спільства є наявність загальносуспільної системи цінностей — спі-льної мови, спільних ідеалів, моральних норм, вірувань тощо. їхня інтеріоризація (засвоєння) забезпечує інтеграцію особис-тості в соціальну систему, а отже, є най-першою умовою нормального функціону-вання суспільства.
Конкретним механізмом, що забезпечує соціальний порядок, інтеграцію, стійкість і стабільність суспі-льства, його відтворення, є соціальні інститути.
Як проблема соціологічного вивчення соціальні інститути бе-руть початок з часу становлення соціології як самостійної науки. Ще Г. Спенсер розвиток регулятивної системи суспільства поєднував з розвитком соціальних інститутів. Він уважав, що со-ціальні інститути («інституції») є складниками каркаса соціуму і виникають у результаті процесу диференціації суспільства.
Е. Дюркгейм тлумачив природу соціальних інститутів у контексті цілісності суспільства. Суспільство, на його думку, є органічною цілісністю, що складається з окремих груп та інсти-тутів, кожний з яких відіграє свою функціональну роль. І голов-не завдання науки про суспільство — відкрити, яким чином постали інституції — політичні, юридичні, моральні, економіч-ні, релігійні тощо, які причини породили їх, яким життєвим по-требам вони відповідають.
Вітчизняний соціолог дореволюційної доби М. Ковалевський виокремлює суспільні і політичні інститути (установи), порівня-льна історія яких, на його думку, власне, і є предметом соціології.
Видатний російсько-американський соціолог П. Сорокін, ви-вчаючи соціальні інститути, класифікував їх, аналізував їхні фун-кції в системі соціальної взаємодії суспільства і розглядав ці інститути як механізми соціального тестування, селекції і розподі-лу індивідів у суспільстві.
Соціальні інститути стають центральним поняттям соціології для сучасного американського соціолога Р. Парсонса, а саму со-ціологію він визначає як науку про інститути. У його тлумаченні інститути є зразками, що окреслюють фундаментальний зміст поведінки, якої ми маємо право очікувати від осіб, що виконують важливі стосовно структури ролі в системі суспільства.
Як свідчить дослідження сучасного вітчизняного соціолога С. Войтовича, у свій час у радянській соціології не виробився конкретний підхід до визначення соціальних інститутів. Вони розглядалися як сукупності елементів різного рівня і порядку, як суб'єкти діяльності, як предмет діяльності чи функції тощо. Уна-слідок такого тлумачення соціальних інститутів до їх складу по-трапляє наука, матеріальне виробництво, мистецтво тощо. З ін-шого боку, соціальним інститутом уважаються тільки якісь компоненти або суттєві властивості, що трансформують певне соціальне явище в соціальний інститут. Отже, соціальний інсти-тут визначається як певна форма соціальності, стабільне утво-рення, організована група людей, функціонально єдина система установ, політична організація.
Досить поширеним у радянській і зарубіжній соціології було визначення соціальних інститутів за сферами життя. Відповідно до цього інститути поділялися на економічні, духовні, політичні тощо (див. рис). Інакше кажучи, усі соціальні утворення в різних сферах суспільного життя приписували до соціальних інститутів. Майже всі перелічені підходи до визначення соціальних ін-ститутів, як свідчить аналіз С. Войтовича, визнають їх функціо-нальну здатність налагоджувати суспільне життя і соціальний порядок через узгодження, об'єднання, організацію та інтеграцію намірів і поведінки соціальних суб'єктів, структурних і функціо-нальних компонентів соціальної системи.
Більшість соціологів пояснюють соціальні інститути насампе-ред як сукупність норм і цінностей, в яких втілено значущість (як для кожного індивіда, так і для суспільної системи) певних зразків поведінки.
Російський соціолог С. Фролов стверджує, що соціальний інс-титут — це організаційна система соціальних зв'язків і норм, яка об'єднує значущі суспільні цінності і процедури, що задовольняють основні потреби суспільства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Соціальні інститути, їх види і функції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок