Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Соціологія праці і сутність соціології праці, її об'єкт, предмет і категорії

Соціологія праці і сутність соціології праці, її об'єкт, предмет і категорії

Назва:
Соціологія праці і сутність соціології праці, її об'єкт, предмет і категорії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,60 KB
Завантажень:
419
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Соціологія праці і сутність соціології праці, її об'єкт, предмет і категорії
Процеси, які відбуваються у сфері праці, завж-ди були об'єктом вивчення фундаментальних наук: природ-ничих (фізіологія праці, психологія, ергономіка), суспільних (філософія, соціологія), економічних (політекономія, еконо-міка праці). Важливе місце серед них посідає соціологія праці.
Соціологія праці — галузева соціологічна теорія, яка вивчає закономірності формування, функціонування й розвитку соціальних утворень (систем, спільнот та інститутів) у сфері праці й пов'язані з ними процеси та явища.
Праця — основа функціонування та розвитку людського суспільства усіх соціально-економічних формацій, умова ви-никнення та існування людства. Соціальна сутність праці обумовлена кількома чинниками. По-перше, праця є проце-сом, який відбувається між людиною і природою, в якому людина своєю діяльністю опосередковує, регулює та контро-лює обмін речовин між собою та природою. По-друге, люди-на, впливаючи на природу, використовуючи та змінюючи її для задоволення своїх матеріальних і духовних потреб, не тільки створює матеріальні та духовні блага, а й змінює власну природу, розвиває здібності та нахили, виробляє соціально необхідні якості, формує себе як особистість. Праця є фунда-ментом, на якому базуються соціальні процеси, формуються соціальні відносини. Вона змінює становище різних груп працівників, формує їх соціальне та професійне обличчя. В цьому виявляється сутність праці як базового суспільного процесу.
Праця — не тільки економічна, а й соціологічна катего-рія. Об'єктом соціології праці як спеціальної соціологічної теорії є праця як суспільно значиме явище зі всіма її ознака-ми, завдяки яким вона відрізняється від інших суспільних явищ. Її предметом є структура та механізм соціально-трудо-вих відносин, а також соціальні процеси у сфері праці.
Особливості соціологічного вивчення праці полягають насамперед у системності (розгляд соціальних і соціально-психологічних явищ, які відбуваються у процесі праці; в динаміці, зв'язку зі способом життя людини) та комплекс-ності (проблеми праці завжди розглядають у комплексі з інши-ми чинниками, які впливають на трудову діяльність).
СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПРАЦІ
Сутність праці як соціального явища виявляється в її функціях. Найголовніша з них — створення матеріаль-но-культурних благ, забезпечення суспільства предметами та послугами, які задовольняють потреби людини. Друга функ-ція — забезпечення матеріального добробуту працівника і його сім'ї, адже сама по собі людина не може забезпечити себе всіма необхідними предметами та послугами.
Соціально-економічна неоднорідність праці, відмінність у змісті й характері праці визначають відмінність соціальних рис професійно-кваліфікаційних груп робітників. Це зумов-лює диференціацію, соціальну неоднорідність і створює осно-ву для формування соціальної структури як конкретного підприємства, так і суспільства загалом. У зв'язку з цим ок-реслюється ще одна — соціально-диференційна функція праці. З нею тісно пов'язана статусна функція праці, яка зумовлена неоднаковим значенням у суспільстві різних видів праці.
Ще одна функція праці пов'язана із формуванням особис-тості. Розвиток виробництва не повинен бути самоціллю, він передусім має забезпечувати вільний розвиток сутнісних сил особистості, який залежить від багатьох чинників — ма-теріально-технічної бази системи освіти, професійного навчан-ня тощо. Праця повинна стати сферою самореалізації, само-ствердження людини.
Важлива роль належить ціннісній функції праці, пов'я-заній із формуванням у працівників ціннісних установок, мотиваційної сфери життєвих цілей та планів на майбутнє.
ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ
Основними категоріями соціології праці є харак-тер праці, її зміст та умови, а також мотивація, адаптація, соціально-психологічний клімат тощо.
Характер праці — категорія, яка виражає соціальну сутність праці як суспільно значимого процесу.
Але водночас вона є працею окремих індивідів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Соціологія праці і сутність соціології праці, її об'єкт, предмет і категорії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок