Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Сім'я, аспекти її соціологічного вивчення

Сім'я, аспекти її соціологічного вивчення

Назва:
Сім'я, аспекти її соціологічного вивчення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,99 KB
Завантажень:
492
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
На тему:
Сім'я, аспекти її соціологічного вивчення


Сім'я — головний осередок суспільства. Вона відіграє надз-вичайну роль у його життєдіяльності — через фізичну й соціокультурну зміну поколінь забезпечує мож-ливість існування суспільства. У сім'ї створюється найбільше суспільне ба-гатство — людина. Тут вона народжує-ться і формується як особистість. Це та клітинка, з котрої розпочинається будь-яка держава. Немає країни без сім'ї, сі-мейно-родинних відносин. Без сім'ї неможливе відтворення населення, його соціалізація і, нарешті, неможливе утворення всіх інших соціальних інсти-туцій. Саме рівень розвитку сім'ї разом з характером праці зумо-влюють суспільний порядок, за яким живуть люди в різних дер-жавах, за різних історичних умов.
Водночас функціонування сім'ї є результатом специфіч-них соціальних процесів, що відбуваються в суспільстві. От-же, сім'я — це ніби проміжний стан між суспільством та ін-дивідом.
З огляду на особливу значущість сім'ї для життєдіяльності су-спільства соціологи приділяють багато уваги її вивченню. Відто-ді, коли соціологія сім'ї сформувалася як самостійна наукова га-лузь, проведено вже кількадесят тисяч досліджень щодо найріз-номанітніших сфер сімейного життя.
Як складний і багатоплановий соціальний феномен, сім'я є об'єктом вивчення багатьох наук. Окрім соціології, її вивчають соціальна психологія, економіка, педагогіка, право, етика, істо-рія, етнографія тощо. Кожна з цих наук має свій предмет вивчен-ня. Так, соціальна психологія вивчає динаміку сімейних груп, сі-мейні конфлікти; економіка має за об'єкт вивчення сім'ю як головний споживчий, а за умов ринку — і виробничий осередок; педагогіка зосереджує свою увагу на виховній функції сім'ї, право — на правових відносинах членів сім'ї тощо.
Соціологія сім’ї — це галузь соціологічної науки, котра ви-вчає формування, розвиток і функціонування сім'ї як малої соці-альної групи і як соціального інституту за конкретних культур-них і соціально-економічних умов, її місце і посередницьку роль у суспільстві, взаємодію з іншими соціальними групами та інститу-тами, з окремими індивідами.
Соціологічний аналіз уможливлює виявлення суперечностей, що виникають у цій взаємодії, визначення способів їх розв'я-зання і пропонування наукових рекомендацій щодо сімейно-де-мографічної політики та культурно-освітньої діяльності держав-них і громадських організацій.
У науковій літературі розрізняють поняття «шлюб» і «сім'я», що означають два найважливіші об'єкти вивчення соціології сім'ї. Термін «шлюб» відтворює сутність соціально-правової форми сімейно-родинних відносин як своєрідної, насамперед економічної угоди, що включає питання власності, фінансові й житлові. Санкціонуючи шлюб, держава бере на себе певну відпо-відальність за його існування, установлює подружні й батьківські права та обов'язки, покладає на людей, що беруть шлюб, відпові-дальність за матеріальне забезпечення й виховання дітей, за май-бутнє сім'ї.
Отже, шлюб — це сімейний (духовний, економічний, сексу-альний) союз (угода) між чоловіком і жінкою, що породжує їх права й обов'язки один до одного, до дітей та рідних.
Суспільні ціннісні стандарти й морально-правові норми зумов-люють передовсім домінуючі типи шлюбу, які суттєво різняться в різних соціокультурних системах (див. табл.).
Наведену типологію треба знати, оскільки це дає можливість ліпше зрозуміти природу шлюбу, особливість сімейно-родинних відносин, виявити спільні риси в їхніх культурно-історичних ви-дозмінах.
і Розгляньмо найпоширеніші типи шлюбів і сім'ї. Залежно від вибору партнера виділяють ендогамні та екзогамні шлюби. ; Ендогамний шлюб — це союз між особами, які належать до одної суспільної групи (рід, плем'я, каста). Він переважав у доіндустріальному суспільстві і був поширеним серед окремих верств і каст населення. Колись і в нашій країні вихідці зі «шляхетних» сімей могли брати шлюб лише з представниками цієї самої верс-тви населення. У сучасному суспільстві така форма шлюбу збе-реглася переважно в деяких соціально-етнічних групах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Сім'я, аспекти її соціологічного вивчення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок