Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Поняття про суспільство

Поняття про суспільство

Назва:
Поняття про суспільство
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,27 KB
Завантажень:
494
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
РЕФЕРАТ
На тему:
Поняття про суспільство


Соціологія користується трьома засадничими поняттями: «краї-на», «держава» і «суспільство», але ключовим з них є останнє —
«суспільство».
Суспільство існувало в усі епохи, навіть у ту далеку добу, коли не було ні країн, ні держав. Проте стародавній світ не ви-користовував такої абстрактної категорії, як «суспільство»; вона з'явилася лише у XVIII ст. Є різні визначення цього поняття. Тривалий час суспі-льство практично ототожнювалося з державою. Нині на побу-товому рівні під суспільством розуміють сукупність людей, об'єднаних спільною територією та державним устроєм. У со-ціології термін «суспільство» вживається в більш широкому ро-зумінні. Як стверджував Г. Зіммель, це визначення набуває на-укового сенсу лише тоді, коли його протиставляють арифме-тичній сумі окремих індивідів.
За Н. Смелзером, суспільство — це об'єднання людей, яке має певні географічні кордони, спільну законодавчу систему і певну національну (соціокультурну) ідентичність.
Е. Дюркгейм трактує суспільство як надіндивідуальну духовну реальність, засновану на колективному уявленні.
М. Вебер розглядає суспільство як взаємодію людей, як про-дукт соціальних (тобто орієнтованих на інших) людських дій.
Т. Парсонс визначає суспільство як систему відносин між людьми, засновану на нормах і цінностях.
К. Маркс сприймає суспільство як сукупність відносин між людьми, що складаються в історичному розвитку в процесі їхньої спільної економічної діяльності. За Марксом, суспільство є про-дуктом взаємодії людей.
В. Парето тлумачить суспільство як соціальну систему, що перебуває в стані рівноваги, але рівноваги відносної, бо вона постійно порушується і відновлюється. Усі частини соціальної системи тісно взаємозв'язані та механічно впливають одна на одну.
Ф. Тьонніс визначає суспільство як тип організації соціаль-ного життя з механічним з'єднанням частин, що утворюють соціальну цілісність, яка характеризується протиборчими нама-ганнями її учасників, раціональним обміном, розрахунком, усві-домленням корисності й цінності.
Узагальнюючи соціологічні уявлення про суспільство, відо-мий вітчизняний соціолог Наталія Черниш стверджує, що суспіль-ство є найзагальнішою системою взаємозв'язків і взаємовідно-син між людьми, соціальними групами, спільнотами та соціаль-ними інститутами. Це сукупність усіх способів взаємодії та форм об'єднання людей, в якій знаходить прояв їхня взаємоза-лежність один від одного і яка склалася історично.
Намагаючись показати складність цього соціального утворення, Н. Черниш, на наш погляд, вдало порівняла соціальну систему су-спільства із плоскою пірамідою (див. рис), елементи якої функціо-нують на макро-, мезо- та мікрорівнях. На гранях цієї піраміди розмістилася економічна, політична, соціальна та культурна сфери (підсистеми). Внутрішній каркас піраміди становлять соціальні взаємодії, взаємозв'язки та соціальні відносини між індивідами та спільнотами, індивідами та суспільством, спільнотами та соціаль-ними інститутами, спільнотами та суспільством. Але навіть цією нескінченною різноманітністю зв'язків і найменшою мірою не ви-черпується складність суспільства як соціального явища. І кожного року вчені відкривають у ньому нові, ще не відомі досі аспекти.
З наведених визначень випливає, що суспільство складається з великої множини індивідів, об'єднаних соціальними зв'язками, вза-ємодіями та відносинами. Але його не можна розглядати як просту суму цих складових. На рівні суспільства індивідуальні дії, зв'язки, відносини утворюють нову системну якість. Системна якість — це особливий якісний стан, коли суспільні взаємодії і відносини наби-рають надіндивідуального, надособистісного характеру. Інакше ка-жучи, суспільство — незалежна субстанція, яка стосовно індивіда є первинною.
Суспільство як система (за Н.Черниш)
Суспільство — це відносно стійка система соціальних зв'язків і відносин, що склалися між людьми в процесі історичного роз-витку їх спільної життєдіяльності, спрямованої на відтворення умов для існування та задоволення життєвих потреб.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Поняття про суспільство

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок