Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Соціальна структура суспільства, місце в ній середнього класу

Соціальна структура суспільства, місце в ній середнього класу

Назва:
Соціальна структура суспільства, місце в ній середнього класу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,59 KB
Завантажень:
94
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
РЕФЕРАТ
На тему:
Соціальна структура суспільства, місце в ній середнього класу


Соціальна структура суспільства, її динаміка є ключовими те-мами соціології. Соціологія вивчає сутність соціальної структу-ри, найважливіші її складові, ознаки їх ви-окремлення в соціальній структурі суспі-льства, реальний стан, тенденції та перс-пективи її розвитку. Соціологи нази-вають соціальну структуру хребтом су-спільства, культуру — його плоттю, а соціальний контроль з нормами і санкці-ями включно — цементуючою засадою.
Під соціальною структурою суспільства розуміють сукуп-ність його соціальних складових і те, що поєднує їх, утримує від розпаду, упорядковує й надає структурі певної конфігурації, зв'язує ці складові. Існують різні підходи до визначення соціаль-них складових. Відомий російський соціолог А. Кравченко трак-тує структуру суспільства, як сукупність статусів і ролей, функ-ціонально зв'язаних між собою. Провідні українські політологи В. Андрущенко, Н. Горлач визначають сутність соціальної структури суспільства як сукупність взаємозв'язаних і взаємоді-ючих упорядкованих стосовно одна одної соціальних спільнот, прошарків, груп, а також відносин між ними.
Соціальні спільноти — це такі спільноти, що реально існу-ють і є емпірично зафіксованими сукупностями індивідів, котрі характеризуються відносною цілісністю як самостійні суб'єкти соціальних дій та поведінки, мають певний кількісний склад, до-статньо міцні зв'язки, виконують ту чи ту спільну діяльність.
Соціальні спільноти є особливим рівнем організації суспільс-тва. Вони виникають і формуються на основі культурно-історичної самобутності людей, їхніх родинних зв'язків та подіб-ності стадій життєвого циклу, територіально-регіональних ознак, а також ситуативно — для виконання спільних дій. Спільнотами є народи, нації, класи, сім'ї, політичні партії, колективи, соціаль-но-професійні групи, учасники мітингів, різні кримінальні угру-повання — мафіозні структури, організовані банди тощо.
До особливого типу соціальних спільнот належать колективи — групи людей, об'єднані розв'язанням певних виробничих, гро-мадських, політичних та інших завдань. Вони характеризуються спільними інтересами та цілями, почуттям солідарності, самови-значенням. Залежно від видів діяльності вирізняють виробничі, наукові, спортивні, навчальні та інші колективи. Вони є первин-ними ланками суспільства, об'єднують велику кількість людей і виконують певні функції. У них складна внутрішня структура і соціальна організація. Колективи є одночасно і складовими соці-альної структури суспільства (як соціальні спільноти), і соціаль-ними інститутами (як соціальні організації), що дає змогу вио-кремлювати їх у різновиди соціальних спільнот.
Соціальна структура суспільства репрезентована насамперед соціальними групами. Соціальна група — це сукупність людей, які об'єднані будь-якою ознакою (спільним простором, діяльніс-тю, економічними, демографічними, психологічними та іншими характеристиками), взаємодіють у певний спосіб на основі взаємовизнаних очікувань.
Утворенню груп передує поява квазигруп — безструктур-них, неорганізованих збіговиськ людей, які за певних умов можуть перетворитися в групу. Такими є натовпи людей, в яких нема ясності усвідомлення спільності мети, але є схо-жість емоційного стану, спільність елементу привернення їх уваги. Поведінка індивідів у натовпі характеризується поси-ленням навіювання, мавпування, емоційності та соціально-психологічного зараження.
За характером поведінки людей вирізняють такі типи натовпу:
випадковий — пов'язаний із цікавістю до якоїсь пригоди, що виникла раптово;
експресивний — об'єднаний спільним почуттям та ставлен-ням до певної пригоди;
конвенційний — пов'язаний з інтересом до якогось заходу;
діючий — може бути агресивним, характеризується ненавис-тю до певного об'єкта;
панікуючий — утворюється за умов небезпеки; корисливий; повстанський тощо.
У соціальні групи людей згуртовують спільні інтереси, ціннос-ті й норми поведінки, що є реальними причинами їх дій, і відріз-няються через неоднакове становище і роль у суспільному житті.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Соціальна структура суспільства, місце в ній середнього класу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок