Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Структура та функції соціології

Структура та функції соціології

Назва:
Структура та функції соціології
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,78 KB
Завантажень:
30
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
Структура та функції соціології


Будь-яка гуманітарна наука виконує специфічні й універсальні функції, які можна об'єднати у дві групи — пізнавальну (гносеологічну) та соціальну. Завдяки реалізації пізнавальних функцій стають доступнішими відомості про певні сторони життя со-ціальних об'єктів, їх властивості, відносини, а со-ціальна функція дає змогу оптимізувати процеси, від-носини, зв'язки.
Зв'язок соціології з життям суспільства реалізуєть-ся через її основні й допоміжні функції. У соціологіч-ній літературі по-різному підходять до їх тлумачення та визначення кількості. Одні вчені головними функ-ціями соціології вважають пізнавальну, практичну та ідеологічну, інші — пізнавальну, прогностичну, соціального проектування і конструювання, організацій-но-технологічну, управлінську та інструментальну. Відсутність єдиного погляду на класифікацію функцій соціологічного знання пов'язана насамперед зі склад-ною структурою та значною кількістю завдань, які со-ціологія має вирішувати, а також з різноманітністю соціальної дійсності, яку вона вивчає.
Синтезувавши різні підходи, доцільно вести мову про такі найважливіші функції соціології: теоретико-пізнавальну, практико-перетворювальну, світоглядно-ідеологічну, а також специфічні функції — гуманісти-чну, культурну, описову, інформаційну, прогностичну, критичну, соціального контролю, соціального управ-ління [2;73].
Теоретико-пізнавальна функція. Спрямована на вироблення нового соціологічного знання і реалізуєть-ся у таких аспектах:
1. Соціологія нагромаджує знання, систематизує їх, складає висновки про закономірності еволюції су-спільства, розкриває джерела і механізми функціону-вання та розвитку соціальних процесів і явищ.
2. Соціологічні теорії наводять науково обґрунтова-ні висновки щодо розуміння перспектив розвитку су-спільства в цілому і його окремих сфер, визначають реальні шляхи та методи наукової перебудови світу.
3. Соціологія здійснює теоретичний аналіз пізнавальної діяльності суспільства, виявляє нові закономірності й тенденції, виробляє теорію і методологію соціологічного пізнання дійсності.
4. Соціологічні дослідження виконують інформа-ційні завдання, що дає змогу одержати первинні дані про індивідів та спільноти, їх потреби, інтереси, цін-ності, орієнтації, мотиви, факти реальної поведінки, громадську думку тощо, тобто створюють інформацій-ну базу для пізнання соціальної дійсності [2;73].
Практико-перетворювальна функція. Тісно пов'я-зана з теоретико-пізнавальною, позаяк єдність теорії та практики — характерна риса соціології. Сутність її виявляється насамперед у виробленні науково обґрун-тованих прогнозів щодо еволюції суспільства, які є ос-новою перспективних планів соціального розвитку, скажімо, держави, регіону, підприємства тощо. Особ-ливості соціологічного прогнозування полягають у то-му, що воно має цілісний характер і дає змогу визна-чити тенденції розвитку суспільства в сукупності всіх структурних елементів.
Об'єктивні соціальні чинники — умови людської життєдіяльності: соціальна структура суспільства, по-літичний лад, конкретні умови праці, побуту тощо і реальна поведінка суб'єкта в цих умовах. Вивчаючи вплив цих чинників на систему соціальних відносин, соціолог спирається на конкретну інформацію, здобу-ту за допомогою соціологічного дослідження. Суб'єк-тивні соціальні чинники — мотиви, прагнення, ін-тереси, ціннісні орієнтації, різноманітні уявлення, громадська думка тощо.
Вивчення цих феноменів дає важливу інформацію про світ окремої людини, конкретної спільноти (трудо-вого колективу, професійної групи, класу тощо) [2;74].
Світоглядно-ідеологічна функція. Спрямована на забезпечення наукової дискусії між концепціями, по-ширення наукової ідеології, формування соціологічно-го стилю мислення, підготовку компетентних спеціа-лістів, глибоке та всебічне засвоєння ними наукової ідеології.
Важливу роль у реалізації даної функції мають со-ціологічні дослідження. Наукове знання, здобуте за їх допомогою, сприяє політологічній та соціологічній освіті населення, допомагає людям виконувати свої трудові та громадські функції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Структура та функції соціології

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок