Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Праця як вид соціальної діяльності

Праця як вид соціальної діяльності

Назва:
Праця як вид соціальної діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,59 KB
Завантажень:
166
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
На тему:
Праця як вид соціальної діяльності


Соціальна діяльність — це завжди прояв людської активності з метою зміни чи перетворення елементів нав-колишнього світу, свідомості самої лю-дини, їй завжди притаманні цілеспря-мованість, свідомий характер, бо її суб'єк-том може бути лише людина. Це процес, що включає мету, за-соби, результати.
Виділяють такі види соціальної діяльності: трудову, творчу, споживацьку, дозвільну, освітню, рекреаційну тощо. Проте така класифікація має умовний характер, оскільки в реальному житті ці види діяльності не існують окремо.
Найважливішою формою соціальної діяльності визнається праця — доцільна діяльність людини, в процесі якої вона за до-помогою певних засобів діє на природу і перетворює її елементи в предмети, що задовольняють її потреби. Саме завдяки тому, що праця є цілеспрямованою діяльністю, створює цінності і здатна задовольняти різноманітні потреби людей, вона отримує пріори-тетний статус. Але будь-яка людська діяльність, якщо вона доці-льна, містить у собі елементи праці, проте розуміння праці як ос-новної діяльності ґрунтується на традиційному визнанні пріори-тету її матеріальних результатів. Однак не меншу роль відіграють знання (як результат духовної діяльності), послуги (як результат специфічного виду діяльності у сфері нематеріального виробниц-тва) тощо. Визнання пріоритету матеріальних результатів є істо-рично зумовленим і зі зміною суспільних умов пріоритетність різних видів діяльності може змінюватися.
За визначенням А. Маршалла, праця — це всякі розумові та фі-зичні зусилля, що робляться частково чи цілком заради досягнення якого-небудь результату без урахування задоволення, яке отримує-ться безпосередньо від виконання самої роботи. А. Маршалл відно-сить до праці лише обтяжливі зусилля і підкреслює, що більшість людей працює набагато більше ніж аби вони працювали заради без-посереднього задоволення, яке можна отримувати від праці. Ілюст-рує свою думку він таким прикладом: селянин працює в саду зазви-чай для одержання матеріального зиску, а багач, виконуючи ту саму роботу, хоча і може пишатися, що добре її виконує, проте, мало за-цікавлений в отримуваній від цієї роботи економії грошей.
Сучасні вчені здебільшого характеризують працю як вимуше-не заняття. Так, В. Туземцев зазначає, що праця — це діяльність, здійснювана під прямим чи опосередкованим діянням зовнішньої матеріальної необхідності.
Сприйняття праці як важкого, примусового заняття пов'язане перш за все з тим, що протягом тисячоліть матеріальні блага бу-ли результатом зусиль нижчих прошарків суспільства (рабів, крі-паків, пролетарів).
Аналізуючи поняття праці, В. Генкін вирізняє два її аспекти: зміст праці — розвиток людини і виробництво благ — і мотиви, що збуджують людину до праці. Він визначає працю як діяль-ність, спрямовану на розвиток людини і перетворення ресурсів природи в матеріальні, інтелектуальні та духовні блага. Така дія-льність може здійснюватись або за примусом (адміністративним, економічним) або за внутрішнім бажанням.
Соціальна природа праці виявляється в тім, що саме праця ство-рила людину, і вона визначає її сутність. Соціально-трудові відно-сини, які виникають у процесі праці, зв'язані, з одного боку, зі став-ленням суб'єкта до праці, а з другого — із впливом праці на форму-вання і розвиток особистості суб'єкта. Суб'єктом процесу праці може бути лише індивід, людина, яка регулює і контролює його.
Праця — це основна форма життєдіяльності суспільства, ін-дивіда, вихідна умова їх буття, яка визначає спосіб ставлення ін-дивіда до світу і одного індивіда до іншого, специфіку відносин у будь-якій трудовій організації і в будь-якій державі.
Отже, праця — категорія не лише економічна, а й соціологіч-на, що має значення для характеристики суспільства в цілому і його індивідів зокрема.
На рівні суспільства праця виступає як взаємозв'язана систе-ма галузей і видів діяльності, а на індивідуальному рівні — у ви-гляді простого процесу — окремих функцій та операцій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Праця як вид соціальної діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок