Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Соціологічне дослідження, його види

Соціологічне дослідження, його види

Назва:
Соціологічне дослідження, його види
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,16 KB
Завантажень:
127
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
РЕФЕРАТ
На тему:
Соціологічне дослідження, його види


Ефективна організація соціального управління передбачає наявність пев-ної, об'єктивної, диференційованої що-до окремих груп індивідів інформації про ті процеси, які відбуваються нав-коло. Така соціальна інформація є в рі-зних джерелах: документах, матеріалах зборів, нарад, у пам'яті людей, але вона не відбиває всієї сукупності соціаль-них фактів, не завжди є репрезентативною й об'єктивною. То-му для всебічного вивчення певного об'єкта слід провести со-ціологічне дослідження.
Соціологічні дослідження спрямовані на вивчення поведінки людей, груп, відносин, процесів соціальної взаємодії у різних сферах життєдіяльності суспільства та отримання нової інформа-ції, виявлення закономірностей соціальних змін на основі соціо-логічних теорій, методів і процедур.
Соціологічне дослідження — це вид систематичної пізна-вальної діяльності, що складається з логічно послідовних ме-тодологічних, методичних та організаційно-технічних проце-дур, спрямованих на глибоке вивчення, аналіз і систематиза-цію соціальних фактів, виявлення зв'язків, залежностей між соціальними явищами і процесами, формування на основі зі-браної інформації нових знань та розробку заходів щодо упра-вління досліджуваним об'єктом, забезпечення його прогреси-вного розвитку.
Процедура — це послідовність пізнавальних та організаційних дій з метою розв'язання завдання дослідження.
Соціологічні дослідження проводять з метою розв'язання перш за все таких завдань:
опис певної соціальної реальності;
пояснення суперечностей чи особливостей функціонуван-ня окремих соціальних спільнот чи процесів (соціальних кон-фліктів, безробіття, напруженості відносин у трудовому колек-тиві тощо);
прогнозування тенденцій розвитку соціальних процесів (зміни у ставленні до праці, у виробничих стосунках, динаміці безробіття тощо);
практичне перетворення соціальної реальності (запрова-дження соціальних технологій, проектів, планів тощо).
Одиницями вивчення при цьому стають люди, їх дії, речі, дум-ки, тексти, властивості яких потрібно зафіксувати, обчислити й проаналізувати.
Інструментом виявлення стійких властивостей є закон великих чисел, який застосовується в усіх статистичних розрахунках. Він гласить, що сукупна дія великої кількості випадкових фактів (причин, умов) приводить до результату, що майже не залежить від випадку.
На законі великих чисел будується процедура вибіркового об-стеження (її принцип — про багатьох судити на підставі знання про небагатьох).
Спеціально організоване масове обстеження дає типові зведені числові характеристики соціального явища. їх назива-ють статистичними фактами. Соціологія описує окремі фрагменти реальності соціальними фактами — поодинокими чи сукупними суспільно значимими подіями, що є типовими для тої чи тої сфери соціального життя або притаманними для певних соціальних процесів. Це опис подій, що мають числові характеристики, лише в термінах соціологічної теорії з відт-воренням специфіки соціальної ситуації, в якій вони відбува-ються. Слід наголосити, що для соціології соціальним фактом є не тільки конкретний учинок, а й певні думки, оцінки, суд-ження. Вони є вихідними моментами соціологічного аналізу і можуть характеризувати поведінку індивіда чи соціальної групи, стан їх свідомості, їхні настрої або прагнення. Такими фактами є також характеристики стану предметно-речового середовища (брак транспортних засобів, екологічні негаразди, нерозвиненість сфери обслуговування тощо).
У соціологічній роботі факти є переконливими лише тоді, ко-ли їх використовують комплексно, у взаємозв'язку, а не «висми-кують» тільки те, що підтверджує думку дослідника, як це часто буває на практиці. Це — неодмінна умова методології соціологіч-них досліджень.
Методологією називають систему принципів дослідження, які використовуються в даній науці. У соціології вони визначені діа-лектичним підходом до об'єкта, що вивчається. А діалектика пе-редбачає розгляд властивостей і характеристик об'єкта в їх різ-номанітних зв'язках і відносинах з іншими об'єктами, у розвитку та змінах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Соціологічне дослідження, його види

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок