Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Система соціального управління, його функції і методи

Система соціального управління, його функції і методи

Назва:
Система соціального управління, його функції і методи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,85 KB
Завантажень:
358
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
На тему:
Система соціального управління, його функції і методи


Соціальне управління є одним з основних видів управління, що полягає: в забезпе-ченні реалізації потреб розвитку суспіль-ства і його підсистем; формуванні крите-ріїв і показників соціального розвитку об'єкта; розробці і застосуванні методів розв'язання проблем, що виникають; до-сягненні запланованих параметрів у розвитку соціальних відно-син і процесів суспільства.
В управлінні суспільним розвитком можна виділити такі на-прямки:
управління соціально-економічними процесами, що означає соціальний контроль за виконанням соціально-економічних про-грам, спрямування і мотивацію економічної діяльності людей, регулювання економічної поведінки людини, її ролі в системі економічних відносин;
управління соціально-політичними процесами, яке полягає у відтворенні змісту політики і способах її впровадження в життя;
управління процесами сфери духовного життя, що виявляє-ться у формі освіти й виховання, визначенні засобів та методів активного залучення людей до суспільного життя.
Соціальне управління здійснюється за допомогою регулюван-ня відносин між окремими спільнотами людей згідно з головни-ми завданнями розвитку суспільства. Визначення соціального змісту цих завдань, шляхів і засобів їх розв'язання є цільовою функцією соціального управління. Вона полягає в усуненні супе-речностей суспільного розвитку, гармонізації інтересів різних соціальних груп.
Наукове управління життєдіяльністю суспільства за своєю со-ціальною сутністю є процесом приведення суб'єктивної діяльно-сті людей у відповідність із потребами суспільного розвитку. Але таке узгодження, досягнення єдності відбувається лише за допо-могою системи управління.
Систему соціального управління становлять:
методи управління — планування, організація, контроль, об-лік, аналіз, стимулювання, виховання;
засоби цілеспрямованого впливу на соціальні процеси — управ-лінські рішення, виробничі завдання, розпорядження, накази, прохання, норми, стимули, санкції;
організаційна структура — внутрішня побудова системи, яка відбиває особливості розподілу та кооперації праці, технічні за-соби збирання, збереження та передавання інформації, мотива-цію тощо.
Ядром системи управління є люди — керівники, спеціалісти, допоміжний персонал і робітники. Система управління спрацьо-вує на всіх рівнях вияву соціальних процесів (суспільство, орга-нізація, особистість).
Найбільш загальна її соціальна мета — використання органі-заційно-технічних, економічних і соціальних можливостей об'єк-та управління для розв'язання соціальних завдань.
Нинішня життєдіяльність будь-якої соціальної організації по-требує вдосконалення системи управління, позбавлення її бюро-кратизму та формалізму. Розробка та запровадження відповідної системи управління починається зі збирання інформації. Ця фун-кція відкриває управлінський цикл, і її сутність проявляється в обґрунтуванні мети управління, завдань та засобів їх реалізації.
Сучасне управління виробництвом гостро відчуває дефіцит, зокрема, соціальної інформації. Якщо техніко-економічній ін-формації приділяється відповідна увага і керівники знають техніч-ні можливості підприємства, показники його економічної сфери, то в соціально-психологічному кліматі, механізмі трудової пове-дінки працівників, чинниках, які її визначають, вони орієнтують-ся погано. Ефективне управління виробництвом потребує знання керівником інтересів і потреб кожного працівника, його мотивів до праці, трендів.
Тренд — домінуючий напрямок у розвитку будь-якого явища, процесу, досить стійка перевага певних суджень у громадській думці.
За переходу від планової економіки до ринкової, від тоталітар-ного суспільства до демократичного без такої інформації управ-ління просто неможливе. Потрібна принципова переорієнтація управлінської діяльності, зокрема, в напрямі задоволення соці-ально-гуманітарних потреб громадян відповідно до міжнародних стандартів. Це зумовлює необхідність зміни ціннісно-норма-тивної орієнтації всіх ланок управлінської сфери і структур су-спільства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Система соціального управління, його функції і методи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок