Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Закони і категорії соціології, місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками

Закони і категорії соціології, місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками

Назва:
Закони і категорії соціології, місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,51 KB
Завантажень:
121
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат з соціології
Закони і категорії соціології, місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками


Закони соціології. У процесі функціонування спільнот формується безліч різних соціальних зв'яз-ків. Нерідко вони сприймаються як щось тимчасове, випадкове. Та насправді всі вони зумовлені суспіль-ними зв'язками, відносинами, що характеризуються загальністю, необхідністю та повторюваністю. Ці зв'яз-ки називають законами.
Соціальний закон — об'єктивний і повторюваний причинний зв'язок між соціальними явищами та процесами, які виника-ють внаслідок масової діяльності людей або їх дій.
Соціальні закони визначають відносини між різ-ними індивідами та спільнотами, виявляючись в їх -діяльності. Це — відносини між народами, націями, класами, соціально-демографічними і соціально-про-фесійними групами, містом і селом, суспільством і со-ціальною організацією, суспільством і трудовим ко-лективом, суспільством і родиною, суспільством та особистістю.
Як і закони природи, соціальні закони перебувають у природному плині подій, є результатом цілеспрямо-ваних послідовних дій більшості індивідів у соціаль-них ситуаціях та об'єктивних зв'язках (причинних, функціональних та ін.). Об'єктивність соціального закону полягає в тому, що нові покоління успадкову-ють готові відносини, зв'язки, тенденції, сформовані без їх участі.
За масштабом реалізації соціальні закони поділя-ються на загальні й специфічні. Загальні закони діють в усіх суспільних системах (наприклад, закон товарно-грошових відносин). Дія специфічних законів обмеже-на однією чи кількома суспільними системами (на-приклад, закони, пов'язані з переходом від одного ти-пу суспільства до іншого; закон первинного нагрома-дження капіталу).
За ступенем, спільності соціальні закони або харак-теризують розвиток соціальної сфери в цілому, або визначають розвиток окремих її елементів — класів, груп, націй тощо.
За способом вияву соціальні закони поділяють на динамічні й статичні (стохастичні). Динамічні визна-чають напрям, чинники і форми соціальних змін, фіксують жорсткий, однозначний зв'язок між послі-довністю подій у конкретних умовах. Статичні закони не детермінують соціальні явища, а відобра-жають головні напрями змін, їх тенденцію до збере-ження стабільності соціального цілого. Вони зумов-люють зв'язок явищ і процесів соціальної дійсності не жорстко, а з певним ступенем вірогідності.
Динамічні закони поділяють на причинні та функ-ціональні. Причинні динамічні закони фіксують суво-ро детерміновані (причинно-наслідкові) зв'язки роз-витку соціальних явищ (наприклад, роль способу виробництва при переході від однієї суспільно-еконо-мічної формації до іншої). Функціональні динамічні закони відображають емпірично спостережувані й су-воро повторювані взаємні залежності між соціальни-ми явищами.
Різновидами статичних законів можуть бути як за-кони соціального розвитку (наприклад, задоволення зростаючих матеріальних і культурних потреб насе-лення, розвиток самоврядування), так і закони функ-ціонування (єдність формальної і неформальної струк-тур трудового колективу, розподіл рольових функцій у сім'ї).
Взявши за основу форми зв'язку, можна виокреми-ти такі типи соціальних законів:
1. Закони, які відображають інваріантне (незмінне) співіснування соціальних явищ. Наприклад, якщо існує явище «А», обов'язково повинно існувати і явище «Б».
2. Закони, які відображають тенденції розвитку. Такими тенденціями можуть бути зміна структури со-ціального об'єкта, перехід від одного порядку взаємо-відносин до іншого.
3. Закони, які встановлюють функціональну за-лежність між соціальними явищами. За такої залеж-ності зміни елементів системи не зумовлюють суттє-вих змін її структури.
4. Закони, які фіксують причинний зв'язок між со-ціальними явищами, лише з функціональної (необо-в'язкової) точки зору.
5. Закони, які встановлюють імовірність зв'язку між соціальними явищами.
Закони соціального розвитку виявляються як умо-ви, що спричинюють зміни процесів, ситуацій, а за-кони функціонування — як наслідок явищ, що спри-яють збереженню соціальної системи, в якій ці явища відбуваються.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Закони і категорії соціології, місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок