Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Уявлення про суспільство в історії соціології

Уявлення про суспільство в історії соціології

Назва:
Уявлення про суспільство в історії соціології
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,86 KB
Завантажень:
59
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
Уявлення про суспільство в історії соціології


Соціологічна думка від свого зародження постійно намагалася пізнати, осмислити сутність, основні засади функціонування, найхарактерніші особливості суспіль-ства як соціального феномену. Так, античні філософи, зокрема Арістотель, Платон, ототожнювали суспільство з державою. У середньовіччі поширеною була думка про те, що суспільство виникло внаслідок домовленості людини з Богом; у нові часи побутувала ідея суспільного договору між людьми, внаслідок якого постало су-спільство, хоча деякі філософи (Д. Дідро) вважали, що життя людей завжди було суспільним.
Якісно нове розуміння категорії «суспільство» за-пропонувала соціологія в середині XIX — на початку XX ст. Так, О. Конт і Г. Спенсер вважали його дина-мічним утворенням, що, як і кожний живий організм, перебуває у постійному розвитку, виявляючи здат-ність до саморегулювання. Е.Дюркгейм розглядав суспільство як над індивідуальну реальність, що засно-вана на колективних уявленнях. Для М. Вебера сус-пільство — це взаємодія людей, яка є продуктом со-ціальних, тобто орієнтованих на інших людей, дій. Г.Тард розумів суспільство як продукт взаємодії ін-дивідуальних свідомостей через передавання людьми один одному переконань, прагнень, спонукань тощо.
За К. Марксом, суспільство — це живий організм, су-тністю якого є залежність усіх соціальних підсистем від економічної; це сукупність відносин між людь-ми, що формуються та історично розвиваються у про-цесі спільної діяльності.
Різні аспекти суспільства як соціологічного феноме-ну є предметом багатьох сучасних досліджень. Залеж-но від погляду на суспільство як фундаментальну кате-горію соціології формувалися відповідні теорії суспільства, у розвитку яких простежується три періоди:
1. Кінець XVIII — початок XX ст. Соціологія функціонувала як сукупність поглядів щодо промислового суспільства. Всі тодішні теорії виходили з того, що суспільство, яке зароджується, має індустріальний характер, а економічна система визначає тип суспіль-ства, задає принцип суспільного порядку.
2. 20-ті — кінець 60-х років XX ст. Учення цього періоду зосереджувалися на фіксації нових специфіч-них рис, явищ, зумовлених переходом до стадії органі-зованого капіталізму, передусім в економічній сфері. Суспільство вони тлумачили як державно-монополісти-чний (з точки зору форми власності), організований (з огляду на соціальні та економічні процеси), зрілий, розвинутий капіталізм як менеджеріальне суспільство (враховуючи домінуючу професію у всіх галузях), як суспільство масової культури.
3. 70—90-ті роки XX ст. На цьому етапі виникають «концепції інформаційного суспільства» (теорії Д. Белла, Р. Дарендофа, О. Тоффлера, Ф. Ферроратті та ін.), які фіксують трансформації в економічній си-стемі, структурі формальної та неформальної влади, інформаційній сфері. Вони розглядають інформаційне суспільство як особливу стадію історичного та соціаль-но-економічного розвитку людства.
Суспільство є високоабстрактною категорією, вит-вореною на перетині соціальної філософії, соціології, історії та інших наук, надзвичайно складним соціаль-ним феноменом, що зумовило різні тлумачення його.
Цей термін вживається і на позначення конкрет-ного виду суспільства з його історичними, економіч-ними, культурними особливостями (наприклад, ук-раїнське суспільство).
До найхарактерніших сутнісних рис суспільства належать:
— спільність території проживання людей, що взаємодіють між собою;
— цілісність і сталість (єдине ціле);
— здатність підтримувати та відтворювати високу інтенсивність внутрішніх зв'язків;
— певний рівень розвитку культури, система норм і цінностей, покладених в основу соціальних зв'язків між людьми;
— автономність та самодостатність, самовідтворен-ня, саморегулювання, саморозвиток.
Із соціологічної точки зору американський соціо-лог Едуард-Альберт Шілз (нар. у 1911 р.) суспільством вважав об'єднання, що відповідає таким критеріям:
— існування його як елемента більшої системи;
— ідентифікація з певною територією;
— наявність власної назви та історії;
— укладення шлюбів між представниками даного об'єднання (суспільства);
— поповнення за рахунок дітей, які визнані представниками цього суспільства;
— існування його у тривалішому часі, ніж середня тривалість життя окремого індивіда;
— єдність загальної системи цінностей (традицій, звичаїв, норм, законів, правил тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Уявлення про суспільство в історії соціології

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок