Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Методи збирання соціологічної інформації

Методи збирання соціологічної інформації

Назва:
Методи збирання соціологічної інформації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
36,62 KB
Завантажень:
453
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
РЕФЕРАТ
На тему:
Методи збирання соціологічної інформації


У соціології використовують різні джерела і методи збирання інформації (див. табл.). А. Документальні джерела. Розпочинаючи дослідження, соціолог му-сить перш за все зібрати відомості з пер-винних документів.
Термін «документ» у соціології трактується як матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію про фа-кти, події, явища об'єктивної дійсності та про діяльність людини і спеціально призначений для її передачі в часі і просторі.
Цінність документальних джерел для соціологічного дослі-дження і необхідність їх використання зумовлюються передусім тим, що потоки документальної інформації пронизують усі сфери життєдіяльності сучасного суспільства, характеризують соціальні процеси на різних рівнях дослідження (суспільному, інституційному, груповому, особистому), їх динаміку, свідо-мість людей, види, зміст і результати їхньої діяльності. Соціо-логічна інформація, яку містять документи, іноді дублює дані, одержані іншими методами (опитування, спостереження). Тоді вона стає засобом для перевірки і контролю їхньої надійності.
Таблиця
КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ЗБИРАННЯ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Метод | Аналіз документів | Спостере-ження | Опитування | Соціальний експеримент | Аналіз ре-зультатів тру-дової діяльно-сті
Об'єкт | Документи | Процеси, явища, фа-кти відно-син, взає-мозв'язків, взаємодій | Респон-денти | Форми і методи розв'я-зання соці-альних проблем | Деталі, го-това про-дукція, креслення, статистич-ні та бух-галтерські показники тощо
Пред-мет | Соціальні факти, за-фіксовані докумен-тально | Факти реальної поведінки | Факти сві-домості — думки, мотиви, інтереси, почуття | Соціальні фактори, ці-леспрямова-но змінювані у процесі до-слідження | Результати діяльності
Спо-сіб | Традицій-ний — якіс-ний, фор-малізова-ний — кіль-кісний | Включене — невключене, вільне — стандартизо-ване, систе-матичне — епізодичне, польове — лабораторне, контрольо-ване — неконтрольоване | Анкету-вання, ін-терв'ю, соціометрія, експер-тиза, тести | Натураль-ний — уяв-ний, лабо-раторний — польовий | Професіо-нально-якісна оцінка
Аналіз документів — це збирання первинної соціологічної ін-формації з різних документальних джерел з допомогою оцінки й аналізу їх змісту.
Документи в соціології — це друковані, рукописні та інші ма-теріали, створені для зберігання і передавання інформації, яка накопичується в результаті життєдіяльності окремих людей, груп чи спільнот. Це — державні та урядові акти, промови політичних діячів, статистичні збірники і матеріали перепису, наукові публі-кації, періодична преса, листи представників усіх верств насе-лення, художні твори, протоколи зборів і засідань, звіти адміністрацій та громадських організацій, матеріали соціологічних до-сліджень тощо. Вони несуть інформацію про соціальні факти, явища, процеси, що відбуваються в суспільстві, соціальних орга-нізаціях, групах.
Зважаючи на велику кількість соціологічних документів, вони систематизуються і класифікуються.
Систематизація являє собою операцію упорядкування певної сукупності документів за якоюсь одною ознакою: хронологічною, національною, проблемною, персональною тощо. Можлива систе-матизація за кількома ознаками одразу, але з додержанням послі-довності в разі переходу від однієї до іншої. Добір ознак система-тизації визначається завданнями соціологічного дослідження.
Класифікація є пізнавальною операцією, бо передбачає роз-криття сутнісних характеристик документів, які вможливлюють групування їх за видами і орієнтацію в їх множинності.
На початку дослідження слід передбачити комплект докумен-тів, які можуть бути використані, визначити їхню цінність і на-дійність. Орієнтація на певні документи зумовлюється змістом проблеми, предметом, цілями і завданнями дослідження, а також організаційними можливостями дослідника. Так, у процесі дослі-дження проблем використання робочих кадрів на підприємстві користуються документами відділу кадрів та інших виробничих підрозділів, які займаються стимулюванням праці, регулюванням професійно-посадового просування, адаптацією молоді і закріп-ленням її на виробництві, а також протоколами зборів, на яких обговорювалися питання кадрової політики, тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: Методи збирання соціологічної інформації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок