Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Трудова поведінка, її форми

Трудова поведінка, її форми

Назва:
Трудова поведінка, її форми
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,14 KB
Завантажень:
151
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
На тему:
Трудова поведінка, її форми


Соціологія вивчає трудову поведінку як різновид поведінки соціальної — сукуп-ності вчинків та дій індивіда чи групи в суспільстві, що залежать від соціально-економічних факторів і норм. Соціальна поведінка — похідна компо-нента соціального середовища, яка відбивається в суб'єктивних характеристиках і актах осіб, що діють, а також є результатом суб'єктивної детермінації людської активності. її модифікаціями с трудова, виробнича, організаційна, функціональна, вербальна, демографічна, економічна та інші види поведінки. У них віддзер-калюються властивості основних суб'єктів соціального життя: індивіда, групи, колективу.
Соціальна поведінка є процесом цілераціональної активності відповідно до значимих інтересів і потреб людини. З одного боку, це складна система адаптації і пристосування особистості до різноманітних умов, спосіб функціонування в системі конкретного соціуму, а з другого — форма перетворення і зміни соціального середовища згідно з об'єктивними можливостями, які людина відкриває для себе в контексті своїх власних уявлень, цінностей і ідеалів.
Трудова поведінка — це комплекс певних послідовних учин-ків і дій людини, які спрямовані на перетворення предметів праці з метою досягнення відповідного результату і поєднують праців-ника із трудовим процесом.
Слід розрізняти поняття «трудова поведінка» і «трудова дія-льність». Трудова діяльність є жорстко фіксованою в часі та просторі цілеспрямованою низкою операцій і функцій, які здійс-нюються людьми, об'єднаними в трудову організацію.
Виокремлення категорії «трудова поведінка» пояснюється тим фактом, що людина, залучена до трудової діяльності, не є меха-нічним елементом її функціональної системи. Між трудовими функціями, заданими робочим місцем і професійними можливос-тями людини, бажанням виконувати ці функції завжди є певна дистанція. Адже працівник ставиться до своїх трудових функцій передовсім як до засобу й умов досягнення власної мети, реаліза-ції особистих інтересів, задоволення своїх потреб.
Трудову поведінку, з одного боку, нормативно задано умова-ми виробничої ситуації, а з другого — вона є досить вільною і за-лежить від індивіда, який може робити вибір з багатьох альтер-натив. Ступінь відповідності цих двох аспектів свідчить про ступінь заінтересованості працівника в узгодженні своїх дій із ці-лями організації.
Завданням соціології є вивчення тих соціальних і функціо-нальних якостей працівника, що визначають характер, спосо-би і форми трудової поведінки, від яких значною мірою зале-жить напруженість і інтенсивність соціально-трудових зв'яз-ків, ідентифікація їх з конкретним трудовим процесом. До та-ких належать статусно-ролеві, кваліфікаційні та культурологі-чні характеристики, професійні якості, ціннісно-нормативні настанови тощо.
Цільовою спрямованістю трудової поведінки можуть бути:
зміна чи збереження свого соціального й функціонального стану;
зміна виробничих умов;
реалізація проміжних дій для досягнення професійних пра-гнень.
Об'єктами таких прагнень можуть бути: престиж, влада, зміс-товність праці, творчість, матеріальне забезпечення, гарантія зай-нятості, задовільний розмір пенсії тощо.
Методи і засоби досягнення результатів у трудовій поведінці суб'єкт пов'язує не тільки зі своїми можливостями, а і з дією на його вчинки різноманітних чинників, що прямо чи опосередкова-но регулюють його поведінку. Влучно зауважив відомий російсь-кий соціолог А. Кравченко: «Досягнутий результат — похідна індивідуальних зусиль і наслідок узгоджених дій інших людей».
Успішність трудової поведінки, крім індивідуальних зусиль суб'єкта, залежить від багатьох об'єктивних чинників — наст-рою, думок, намагань, оцінок інших людей, що формують систе-му зустрічних дій і впливають у певний спосіб на продуцента по-ведінки через системи професійної стратифікації, адміністра-тивно-правових інституцій тощо.
Намагаючись досягти певних результатів, індивід поєднує свої професійні якості із заходами щодо їх реалізації в очікуванні якоїсь компенсації витрат.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Трудова поведінка, її форми

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок