Головна Головна -> Реферати українською -> Соціологія -> Основні категорії (поняття) соціології

Основні категорії (поняття) соціології

Назва:
Основні категорії (поняття) соціології
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,54 KB
Завантажень:
136
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат
на тему:
Основні категорії (поняття) соціології


Незважаючи на велику кількість тлума-чень предмета соціології, усі вони зводя-ться до того, що соціологія вивчає соці-альну дійсність (головним суб'єктом якої є людина), для того щоб ліпше зрозуміти соціальні зв'язки і взаємодії, соціальні відносини. Робить вона це за допомогою спеціальних категорій, які дають змогу описувати соціальну дій-сність і адекватно сприймати її.
Категорії загалом — це загальні поняття, що відтворюють найбільш суттєві властивості та відносини предметів і явищ.
Категорії соціології — це загальні поняття, що відтворюють певні властивості суспільства та його складових (об'єкта) як ціліс-ної соціальної системи. Дослідження будь-якого процесу, що від-бувається в суспільстві, потребує з'ясування суті самого суспіль-ства, досліджуваного процесу і явищ, що з ними зв'язаний цей процес. Це робиться за допомогою спеціальних категорій, які прийнято типологізувати так:
«категорії визначеності (соціальні відносини, соціальні спільноти, соціальні групи, індивіди, соціальні дії тощо). Вони відповідають на запитання «що це таке? чим воно є стосовно су-спільства як об'єкта вивчення?»;
категорії зумовленості (інтереси, потреби, норми, ціннос-ті). Вони відповідають на запитання «чому індивід поступає саме так, а не так? чим зумовлено його дії?»;
категорії вибору (стимулювання, мотивація, ціннісно-нор-мативне регулювання). Вони відповідають на запитання «що не-обхідно зробити, аби людина діяла у відповідний спосіб?».
Отже, категорії визначеності дають уявлення про сутність скла-дових суспільства як соціальної системи, а категорії зумовленості й вибору уможливлюють з'ясування явищ і процесів, котрі безпосе-редньо впливають на роль і статус індивідів у суспільному житті.
Докладно різні категорії соціології буде розглянуто у відповід-них темах посібника. На разі обмежимося загальною характерис-тикою ключових понять соціології.
Центральним і засадничим поняттям соціології є «соціальне». Проблема соціального пронизує всю історію розвитку соціологіч-ної думки. Розглядаючи її, найчастіше акцентують увагу на тому, що соціальне — це ефект спільного, який виникає внаслідок сві-домої взаємодії індивідів. Але спільне спостерігається й у стад-них сукупностях тварин чи в сім'ях комах. Дуже наочно це про-являється, наприклад, у бджіл, мурашок тощо.
М. Вебер виділив як квінтесенцію соціального так зване очі-кування, тобто орієнтацію на відповідну реакцію. Г. Осипов уважає, що соціальне — це сукупність будь-яких властивостей і особливостей, що формуються індивідами чи спільнотами в процесі спільної діяльності за конкретних умов і проявляються в їхньому ставленні один до одного, до свого становища в суспіль-стві, до явищ і процесів суспільного життя. Соціальне виникає Тоді, коли поведінка одного індивіда підпадає під вплив іншого /індивіда (групи індивідів) безпосередньо чи опосередковано. Са-ме в процесі взаємодії вони впливають один на одного і сприяють тому, що кожний з них стає носієм і виразником соціальних влас-тивостей, які є предметом соціологічного вивчення.
Слід вирізняти поняття «соціальне» в широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні «соціальне» є синонімом «су-спільного» й означає все те, що належить до суспільства, на від-міну від природи. У вузькому розумінні «соціальне» означає тільки ті аспекти суспільного, які визначаються позицією індивідів, со-ціальних груп у соціальній структурі суспільства, відносинами між соціальними групами та між окремими індивідами як пред-ставниками різних класів, націй, соціальних організацій, профе-сійно-кваліфікаційних та інших соціальних груп.
Ключовим поняттям є соціальні відносини — усталена, така, що історично склалася за конкретних умов, місця і часу, система зв'язків між окремими індивідами й соціальними спільнотами, які беруть певну участь в економічному, політичному й духовно-му житті, мають певний соціальний статус, спосіб життя, джере-ла й рівні доходів та особистого споживання. Ці відносини скла-даються з приводу місця й ролі людей у суспільстві, способу їх життя, умов існування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Основні категорії (поняття) соціології

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок