Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Функції права

Функції права

Назва:
Функції права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,16 KB
Завантажень:
83
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Функції права
Функції права — основні напрямки правового впливу на сус-пільні відносини з метою їхнього упорядкування.
Термін «функціонування права» означає дію права в житті суспільства, втілення його функцій в суспільних відносинах.
Функції права можна класифікувати у такий спосіб:
Загальносоціальні | Спеціально-соціальні (юридичні)
Загальносоціальні
інформаційна | орієнта цінна | виховна
- інформування громадян, тобто доведення до відома адресата, про напря-мки регулювання су-спільних відносин, про їхні права, обо-в'язки та відпові-дальність | - орієнтування гро-мадян на позитивніправові настанови, які пропонують оцінку права та го-товність діяти відпо-відно до його норм | - загальноправовий вплив на духовну сферу, виховання пова-жання права
(правова інформація) | (правомірна поведінка) | (правове навчання)
Спеціально-соціальні (юридичні)
Регулятивна | Охоронна
- функція упоряд-кування суспільних відносин, визначен-ня лінії поведінки людей, наділення їх певними правами та обов'язками | - функція встановлення та гарантування державою заходів юридичного захисту та юридичної відповідальності, порядку їх покладання та виконання, яка має на меті витиснення шкідливих для суспільства від-носин та охорону позитивних
Регулятивна функція права може бути поділена на статичну та динамічну:
Регулятивна статична | Регулятивна динамічна
- функція упорядкування сус-пільних відносин шляхом закрі-плення основних прав і свобод особи, компетенції державних органів і посадових осіб (наприк-лад, фіксування правомочностей власника щодо володіння, кори-стування та розпорядження) | - функція забезпечення актив-ної поведінки суб'єктів права (наприклад, покладання обов'яз-ку сплачувати податки, відбу-вати військову повинність)
Здійснюється за допомогою до-звільних (таких, що надають правомочності) та заборонних норм, які спричиняють правовід-носини пасивного типу | Здійснюється за допомогою зобов'язуючих норм, які спричиняють правовідносини активного типу
Охоронна функція виражається у такому:
1) | визначення заборон на вчинення протиправних діянь;
2) | встановлення юридичних санкцій за вчинення таких ді-янь;
3) | безпосереднє застосування юридичних санкцій до особи, яка вчинила правопорушення.
Охоронний вплив права здійснюється за допомогою спеціальних охоронних норм, а також регулятивних норм, спрямованих на охо-рону суб'єктивних прав
Цінність права
Під цінністю права розуміється його спроможність служити метою і засобом задоволення науково обгрунтованих, соціальне справедливих загальнолюдських потреб та інтересів громадян та їх об'єднань. Цінності в праві слід сприймати як шкалу виміру самого права. Цінність у праві — це те сутнісне, що дозволяє праву залишатися самим собою.
Визначення юридичних цінностей — предмет юридичної ак-сіології
Можна виділити основні прояви цінності права.
1. Соціальна цінність права полягає у тому, що воно, втілюю-чи загальну, групову та індивідуальну волю (інтерес) учасників суспільних відносин, сприяє розвитку тих відносин, у яких заці-кавлені як окремі індивіди, так і суспільство в цілому. Воно вно-сить стабільність і порядок у ці відносини. У суспільстві, в умо-вах цивілізації, немає такої іншої системи соціальних норм, яка змогла б забезпечити доцільне регулювання економічних, дер-жавно-політичних, організаційних та інших відносин, реалізуючи при цьому демократичні, духовні та моральні цінності. Забепечуючи простір для упорядкованої свободи і активності, право служить чинником соціального прогресу. Його роль особливо зро-стає в умовах краху тоталітарних режимів, розвитку демократії.
2. Інструментальна цінність права — один із проявів його загаль-носоціальної цінності — полягає у тому, що право є регулято-ром суспільних відносин, інструментом для вирішення різних завдань, у тому числі для забезпечення функціонування інших соціальних інститутів (держави, соціального керування, моралі та ін.) та інших соціальних благ. Як інструмент право викорис-товується різними суб'єктами соціального життя — державою, церквою, громадськими об'єднаннями, комерційними організа-ціями, громадянами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Функції права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок