Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Поняття законності

Поняття законності

Назва:
Поняття законності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,61 KB
Завантажень:
249
Оцінка:
 
поточна оцінка 2.7

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Поняття законності
Законність — це комплексне (принцип, метод, режим) соці-ально-правове явище, що характеризує організацію і функціо-нування суспільства і держави на правових засадах.
Термін «законність» є похідним від терміна «закон» і, будучи комплексним поняттям, охоплює всі сторони життя права — від його ролі в створенні закону до реалізації його норм в юридич-ній практиці. Законність відображає правовий характер органі-зації суспільно-політичного життя, органічний зв'язок права і влади, права і держави, права і суспільства. Вимога законності рівною мірою стосується вищих органів державної влади, інших державних органів, які ухвалюють у межах своєї компетенції підзаконні акти (сфера правотворчості), безпосередніх виконавців законів — посадових осіб, а також громадських організацій, ко-мерційних корпорацій, громадян (сфера правореалізації).
Законність характеризується поєднанням двох ознак.
зовнішньої (формальної) — обов'язком виконувати розпоря-дження законів і підзаконних правових актів державними орга-нами, посадовими особами, громадянами і різними об'єднання-ми:
внутрішньої (сутнісної) — наявністю науково обгрунтованих і відповідних праву законів; якістю законів.
Важливо не тільки додержуватися законів, а й створювати справедливі, тобто правові, закони. Правові закони повинні бути нормативним підґрунтям законності. Законність є не самоціл-лю. не виконанням заради виконання, її призначення — додер-жання законів в ім'я торжества свободи, справедливості. Закон-ність — явище прогресивне і покликане сприяти суспільному прогресу. В історії було чимало випадків, коли громадяни дододержувалися законів, а законність порушувалася, коли «суворе додержання» у дійсності означало «суворе порушення» (напри-клад, масові репресії за часів культу особи Сталіна в СРСР). У таких випадках закон не відповідав праву, потребам суспільного прогресу. Щоб у державі була «правозаконність», чинні закони, насамперед Конституція, повинні адекватно відображати пра-вові принципи, загальнолюдські цінності. У сфері правотворчо-сті це виражається в забезпеченні видання закону, який відпові-дає праву. Конституції.
Законність — явище багатоаспектне і може виступати як прин-цип. метод, режим. Законність є принципом діяльності держав-них органів, громадських організацій, комерційних корпорацій, посадових осіб, громадян. Принцип законності притаманний лише демократичним державам, оскільки він є антиподом сва-волі і беззаконня, припускає пов'язаність всіх органів держави правовими нормами, дії в їх рамках і в ім'я їх реалізації. Разом з тим з боку діяльності держави законність виступає як певний метод державного управління суспільством, тобто воно здійс-нюється виключно правовими засобами. Як метод державного управління суспільством законність означає, що:
1) органи держави і посадові особи при здійсненні своєї дія-льності, розробляючи і приймаючи рішення, спираються на прин-ципи і вимоги законності;
2) при організації реалізації прийнятих рішень вони не вихо-дять за межі своєї компетенції;
3) при здійсненні контролю і нагляду за законністю дій уча-сників суспільних відносин вони додержуються правових про-цедур, використовують правові засоби і способи.
Метод законності є основою для застосування інших методів державного управління: організації, примусу, виховання, конт-ролю тощо. Він припускає високий рівень правової культури й одночасно є засобом підвищення рівня загальної та правової культури.
Законність є й режим реально діючого права, стан (атмосфе-ра) відповідності суспільних відносин законам і підзаконним нормативно-правовим актам, які, у свою чергу, покликані відо-бражати принципи свободи і справедливості, закладені в праві.
Режим законності — неодмінний елемент демократії, тому що без законності демократія може перетворитися на охлокра-тію — владу юрби. Без законності як режиму суспільно-політич-ного життя суспільство може бути ввергнуте в анархію і хаос, коли особа стає уразливою для безконтрольних дій з боку дер-жавної влади, незахищеною від її сваволі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Поняття законності

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок