Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Приватизація

Приватизація

Назва:
Приватизація
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,15 KB
Завантажень:
405
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
При-ва-ти-за-ція
План
Вве-ден-ня
При-ва-ти-за-ція в Укра-ї-ні й мі-с-це в ній оре-н-д-них від-но-син.
Роз-ви-ток оре-н-д-них від-но-син на при-кла-ді під-при-ємств ха-р-чо-вої про-ми-с-ло-во-с-ті.
Ви-сно-вок


Введення
В умо-вах пе-ре-хо-ду до ри-н-ко-вих від-но-син в еко-но-мі-ці Укра-ї-ни ве-ли-ке зна-чен-ня грає ре-фо-р-ма-ція від-но-син вла-с-но-с-ті, роз-де-р-жа-в-лен-ня й по-ява но-вих ви-дів вла-с-но-с-ті, що бу-де спри-я-ти роз-ви-т-ку ри-н-ко-вих від-но-син, но-вих ви-дів го-с-по-да-рю-ван-ня, за-вдя-ки чо-му з'яв-ить-ся мо-ж-ли-вість пе-ре-бо-ро-ти най-тя-ж-ку еко-но-мі-ч-ну кри-зу, у якій зна-хо-дить-ся Укра-ї-на.
У зв'я-з-ку з тим, що про-цес при-ва-ти-за-ції (пе-ре-хо-ду від дер-жа-в-ної до не-дер-жа-в-ної фо-р-ми вла-с-но-с-ті) не мо-же від-бу-ти-ся в ко-ро-т-кий те-р-мін, осо-б-ли-во-го зна-чен-ня на-бу-ває пи-тан-ня про ста-но-в-лен-ня оре-н-д-ної фо-р-ми го-с-по-да-рю-ван-ня, що бу-де спри-я-ти цьо-му про-це-су. При роз-гля-ді ці-єї про-бле-ми ва-р-то вра-хо-ву-ва-ти на-ко-пи-че-ний сві-то-вий до-свід, а та-кож осо-б-ли-во-с-ті еко-но-мі-ки Укра-ї-ни.
Приватизація в Укра-ї-ні й мі-с-це в ній оре-н-д-них від-но-син
Про-цес при-ва-ти-за-ції, що офі-цій-но по-ча-в-ся в Укра-ї-ні 1 гру-д-ня 1992 р., скла-д-ний і су-пе-ре-ч-ли-вий. Іс-нує ве-ли-ка роз-ма-ї-тість то-чок зо-ру у від-но-шен-ні ці-лей, форм, те-р-мі-нів при-ва-ти-за-ції, сту-пе-ні го-то-в-но-с-ті Укра-ї-ни до неї і т.д. І хо-ча про-цес уже по-ча-в-ся, з огля-ду на ак-ту-а-ль-ність те-ми для кра-ї-ни в ці-ло-му й окре-мих гро-ма-дя-нах, про-по-ну-є-мо своє ба-чен-ня ці-єї про-бле-ми в за-га-ль-но-те-о-ре-ти-ч-но-му пла-ні, а та-кож ана-ліз ор-га-ні-за-цій-них форм при-ва-ти-за-ції зо-к-ре-ма.
Не-об-хід-ність про-це-су роз-де-р-жа-в-лен-ня і при-ва-ти-за-ції май-же ні в ко-го не ви-кли-кає сум-ні-вів і ула-ш-то-ву-єть-ся, по-пе-р-ше, кри-зо-вим по-ло-жен-ням еко-но-мі-ки й су-с-пі-ль-с-т-ва в ці-ло-му; по-дру-ге, не-ми-ну-чі-с-тю пе-ре-хо-ду до ри-н-ку; по-тре-тє, по-нят-тям уро-дже-ної еко-но-мі-ч-ної ак-ти-в-но-с-ті при-ва-т-но-го вла-с-ни-ка; по-че-т-ве-р-те, ви-знан-ням то-го ви-зна-чен-ня, що своя вла-с-ність – це ос-но-ва сво-бо-ди осо-би.
При-ва-ти-за-ція яв-ляє со-бою го-ло-вну скла-до-ву ча-с-ти-ну еко-но-мі-ч-ної ре-фо-р-ми, її стра-те-гію й та-к-ти-ку. Це про-цес, яко-му при-та-ман-ні гли-бин-ні вла-с-ти-во-с-ті, зв'я-за-ні з ка-р-ди-на-ль-ною змі-ною со-ці-а-ль-них стру-к-тур, змі-ною су-с-пі-ль-но--еко-но-мі-ч-но-го ла-ду в Укра-ї-ні.
Що ж вкла-да-єть-ся в по-нят-тя "при-ва-ти-за-ція"? Як-що ви-ва-же-но пі-ді-йти до ана-лі-зу цьо-го по-нят-тя, то:
у ву-зь-ко-му ро-зу-мін-ні, із по-гля-ду ети-мо-ло-гії, це – про-цес пе-ре-хо-ду будь--якої фо-р-ми вла-с-но-с-ті (дер-жа-в-ної, осо-би-с-тої, ко-ле-к-ти-в-ної, ін-те-г-ро-ва-ної і т.д.) у при-ва-т-ну;
у ши-ро-ко-му змі-с-ті – це по-нят-тя на прак-ти-ці, у лі-те-ра-ту-рі, офі-цій-них до-ку-ме-н-тах роз-гля-да-єть-ся як фо-р-ма роз-де-р-жа-в-лен-ня, пе-ре-тво-рен-ня (транс-фо-р-ма-ція) дер-жа-в-ної вла-с-но-с-ті в ін-ші фо-р-ми вла-с-но-с-ті (при-сво-єн-ня).
При та-ко-му під-хо-ді під роз-де-р-жа-в-лен-ням ма-єть-ся на ува-зі за-га-ль-ний про-цес пе-ре-хо-ду від то-та-лі-та-р-ної дер-жа-в-ної еко-но-мі-ки до еко-но-мі-ки змі-ша-ної, ба-га-то-ук-ла-д-ної, плю-ра-лі-с-ти-ч-ної, по-лі-фо-ні-ч-ної (ба-га-то-го-ло-сої), що зв'я-за-но з чо-ти-р-ма "Д", а са-ме:
де-на-ці-о-на-лі-за-ці-єю;
де-мо-но-по-лі-за-ці-єю;
де-мо-к-ра-ти-за-ці-єю;
де-це-н-т-ра-лі-за-ці-єю еко-но-мі-ки, а та-кож із скла-до-ви-ми ча-с-ти-на-ми цьо-го про-це-су: аре-н-ди-за-ці-єю, ко-р-по-ра-ти-за-ці-єю (ак-ці-о-ну-ван-ням), ко-ме-р-ці-а-лі-за-ці-єю, пе-р-со-ні-фі-ка-ці-єю вла-с-но-с-ті.
У кі-н-це-во-му ра-ху-н-ку, це зві-ль-нен-ня дер-жа-ви від фу-н-к-ції пря-мо-го без-по-се-ре-д-ньо-го го-с-по-дар-сь-ко-го управ-лін-ня ви-ро-б-ни-ц-т-вом.
Але се-ред ці-лей при-ва-ти-за-ції є й ці-л-ком пра-г-ма-ти-ч-на, і по-ля-гає во-на в тім, щоб за ра-ху-нок про-да-жу дер-жа-в-них під-при-ємств ді-с-та-ти ко-ш-ти, яки-ми мо-ж-на бу-ло б хоч ча-с-т-ко-во за-кри-ти ді-ри у ве-ли-че-з-но-му бю-дже-т-но-му де-фі-ци-ті.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: Приватизація

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок