Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Вади ринкового саморегулювання

Вади ринкового саморегулювання

Назва:
Вади ринкового саморегулювання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,54 KB
Завантажень:
94
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Тема: Вади ринкового саморегулювання
Кожне суспільство має вирішити три фундаментальні пробле-ми: що виробляти (які товари і послуги та в якій кількості)?; як ви-робляти (за допомогою яких обмежених ресурсів і технологічних засобів)?; для кого виробляти ці товари (хто їх споживатиме)?
Обмеженість економічно-го потенціалу країни можна проілюструвати за допомо-гою графіка межі виробничих можливостей. Якщо результати виробництва (товари чи послуги, які споживаються або використовуються у дальшому виробництві) умо-вно поділити на дві групи (наприклад, суспільні товари, й приватні товари), то межа
виробничих можливостей відбиватиме максимальні кілько-сті суспільних і приватних товарів, які можуть одночасно вироблятися за даної кількості ресурсів, якщо припустити, що всі ресурси повністю використовуються (рис. 1.1).
Командна та ринкова форми організації економіки
Країни по-різному вирішують ці три фундаментальні проблеми. Найважливішими формами організації економіки є командна та ринкова.
Сутність командної економіки полягає в тому, що держава здійснює координоване ведення господарства в масштабах краї-ни. У Радянському Союзі це здійснювалося через народногоспо-дарські плани економічного й соціального розвитку, які за своєю суттю були зведенням переважно обов'язкових (директивних) завдань для всіх ланок організаційної структури економіки. У планах указувалося кому, яку продукцію і в яких обсягах вироб-ляти, кому і за якою ціною поставляти. Такому порядку відпові-дала адекватна система постачання ресурсів, що ґрунтувалася на централізованому розподілі виробничих фондів.
Елементи командної економіки тією чи іншою мірою застосо-вувалися урядами економічно розвинутих країн під час світових війн, тривалих економічних криз та інших подій з метою мобілі-зації економічних ресурсів для вирішення певних завдань. Вод-ночас практика господарювання за директивними планами про-тягом десятиліть довела свою неспроможність забезпечити ефек-тивний, збалансований розвиток економіки. Економічне зростан-ня ціною обмеження особистого споживання стало основним кри-терієм суспільного розвитку.
Командна форма організації економіки, заснована на монопо-лії державної власності, призвела до переважно екстенсивного типу розвитку, нечутливості економіки до досягнень науково-технічного прогресу; сприяла закріпленню існуючої структури виробництва (розвитку диспропорцій); зумовлювала зрівняльний розподіл благ у поєднанні з привілеями для окремих груп насе-лення; руйнувала трудову мотивацію працівників, їхню ініціати-ву; породжувала незадоволений попит в усіх сферах.
Для ринкової форми розподілу обмежених ресурсів характе-рний механізм ринкового саморегулювання. Він функціонує на засаді взаємодії ринкової ціни, співвідношення попиту та про-позиції, а також конкуренції. За висловом А. Сміта, «незрима рука» ринку об'єднує виробників і споживачів у єдину еконо-мічну систему, підпорядковує виробництво суспільним потре-бам у формі платоспроможного попиту. Економіка при цьому прямує до ліпшого результату, тобто ринок спрямовує ресурси на виробництво тих товарів, які найбільш потрібні суспільству, примушує підприємства застосовувати найефективніші комбі-нації використання обмежених ресурсів, сприяє розробці та впровадженню нових технологій.
Однак механізм ринкового саморегулювання забезпечує ефек-тивний розподіл ресурсів тільки за певних ідеальних умов. Роз-поділ ресурсів, за якого жоден із суб'єктів ринку не може поліп-шити свого стану без того, щоб не погіршити стану інших суб'єктів ринку, називається ефективним (оптимальним) за Парето .
Проте в економіці виникають ситуації, коли ринковий ме-ханізм не забезпечує оптимального за Парето використання ре-сурсів. Такі умови і створюють вади (провали, неспроможності) ринку.
Вади ринку виникають унаслідок неспроможності конкурен-ції; неспроможності ринку забезпечувати людей суспільними то-варами; зовнішніх ефектів; неповноти ринків; недосконалості ін-формації; економічної нестабільності.
Неспроможність конкуренції
Для того, щоб спрацьовував принцип «неконкуренції ( незримої руки», повинна існувати конкуренція.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Вади ринкового саморегулювання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок