Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Громадський контроль за додержанням законодавства про працю та охорону здоров'я на виробництві

Громадський контроль за додержанням законодавства про працю та охорону здоров'я на виробництві

Назва:
Громадський контроль за додержанням законодавства про працю та охорону здоров'я на виробництві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,67 KB
Завантажень:
275
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Громадський контроль за додержанням законодавства про працю та охорону здоров'я на виробництві
Згідно із Законом України "Про права Профспілок, їх права та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 p. проф-спілки здійснюють громадський контроль за виплатою заро-бітної плати, додержання законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.
У разі загрози життю або здоров'ю працівників, проф-спілки мають право вимагати від роботодавців негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників.
Профспілки мають право на проведення незалежної екс-пертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призна-чення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охо-рони праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та давати ви-сновки про них. Для здійснення цих функцій профспілки, їхні об'єднання можуть створювати служби правової допомо-ги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені представники профспілок мають пра-во вносити роботодавцям подання, які є обов'язковими для розгляду роботодавцями, та одержувати від них аргументо-вані відповіді (ст. 21 Закону).
Відповідно до ст. 46 Закону України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 p. (Відомості Верховної Ради України.—
1992. — №49. — Ст. 668) громадський контроль за додер-жанням законодавства про охорону праці здійснюють: трудові колективи через обраних ними уповноважених; професійні спілки — в особі своїх виборних органів і представників.
Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці мають право безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці й вносити обов'яз-кові для розгляду власником пропозиції про усунення вияв-лених порушень нормативних актів з безпеки і гігієни праці. Для виконання вказаних обов'язків власник за свій рахунок організовує навчання і звільняє уповноваженого з питань охорони праці від роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ним середнього заробітку.
Порядок організації і діяльності уповноважених трудо-вими колективами з питань охорони праці на підприєм-ствах, в установах і організаціях встановлено Типовим поло-женням, затвердженим наказом Державного комітету Украї-ни по нагляду за охороною праці від 28 грудня 1993 p. №135 (Кодекс законів про працю України з постатейними матеріа-лами // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1997. - №11-12. - С. 652).
Профспілкові комітети підприємств, установ і організацій мають право створювати комісії з питань охорони праці, порядок організації і діяльності яких передбачений Поло-женням про комісію з питань охорони праці профспілково-го комітету підприємства, затвердженим постановою Президії Федерації профспілок України від 20 вересня 1994 p. (Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.
- 1997. - №11-12. - С. 660).
Відповідно до Положения про громадського інспектора з охорони праці, затвердженого постановою Президії Федера-ції профспілок України від 20 вересня 1994 p. (Кодекс за-конів про працю України з постатейними матеріалами / / Бюлетень законодавства та юридичної практики України. — 1997. — №11—12. — С. 662) громадський інспектор з охоро-ни праці виконує громадський контроль за умовами праці та побуту, додержанням правил і норм охорони праці на робочих місцях, виконанням власником заходів із запобіган-ня травматизму і професійним захворюванням на виробництві. Громадський інспектор з охорони праці обирається відкри-тим голосуванням на загальних зборах профспілкової групи із числа активних членів профспілки на строк дії її повнова-жень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Громадський контроль за додержанням законодавства про працю та охорону здоров'я на виробництві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок