Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Сучасні концепції праворозуміння

Сучасні концепції праворозуміння

Назва:
Сучасні концепції праворозуміння
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,05 KB
Завантажень:
378
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Сучасні концепції праворозуміння
Розпочинаючи до визначення поняття права, ми повинні зна-ти, що йтиметься не про безпосередньо-соціальне, а про юри-дичне право, не про природне, а про позитивне право, тобто про право, виражене в законах, інших джерелах, які є результа-том цілеспрямованої вольової діяльності законодавців, суддів, самих суб'єктів права. Відокремлюючи позитивне право від при-родного, слід зважувати й на те, що юридичні норми можуть бути одночасно втіленням природного права, носієм природно-правових цінностей. Коротше це можна сказати так: «позазаконодавче» (природне) право може стати і стає «законодавчим».
Отже, ми розглядатимемо, головним чином, «законодавче» право, юридичне право, позитивне право, котре є волевиявлен-ням держави, полягає у регулюванні суспільних відносин за до-помогою норм і забезпечується її примусовою силою.
Кожна історична епоха виробляла своє розуміння права. Є кілька оригінальних концепцій походження, сутності та при-значення права, створених за тисячоліття.
Сучасні наукові концепції (теорії) праворозуміння можна звести до трьох підходів:
1. Ідеологічний (аксіологічний), або природно-правовий; вихід-на форма буття права — громадська свідомість; право — не тек-сти закону, а система ідей (понять) про загальнообов'язкові но-рми, права, обов'язки, заборони, природні умови їх виникнен-ня та реалізації, порядок і форми захисту, яка є у громадській свідомості та орієнтована на моральні цінності. При такому під-ході право і закон розмежовуються, першість віддається праву як нормативно закріпленій справедливості, а закон розглядаєть-ся як його форма, покликана відповідати праву як його змісту.
2. Нормативний (позитивістський): вихідна форма буття, права — норма права, право — норми, викладені в законах та інших нормативних актах. При такому підході відбувається ототожнення права і закону. Водночас нормативне праворозуміння орієнтує на такі властивості права, як формальна визначеність, точність, однозначність правового регулювання.
3. Соціологічний: вихідна форма буття права — правовідноси-ни; право — порядок суспільних відносин, який проявляється у діях і поведінці людей. При такому підході правом визнається його функціонування, реалізація, його «дія» у житті — у сфор-мованих і таких, що формуються, суспільних відносинах, а не його створення правотворчими органами у формі закону та ін-ших нормативно-правових актів. При усій цінності врахування «життя» права в суспільному середовищі, прихильники цього підходу плутали самостійні процеси правотворчості та застосу-вання права, тоді як умовою дотримання і забезпечення режиму законності може бути діяльність правозастосувальника в межах, встановлених законом.
Віддати перевагу слід інтегративному підходу, який враховує і поєднує усе цінне в зазначених концепціях праворозуміння.
Поняття і ознаки права
Право — система норм (правил поведінки) і принципів, вста-новлених або визнаних державою як регулятори суспільних від-носин, які формально закріплюють міру свободи, рівності та справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуаль-них інтересів (волі) населення країни, забезпечуються всіма за-ходами легального державного впливу аж до примусу.
Якими є специфічні ознаки права?
1. Вираження міри свободи, рівності та справедливості озна-чає, що право з достатньою повнотою втілює основні права та свободи людини, визнані у світовому співтоваристві. Право є мірою свободи та рівності людей, установленою державою та-ким чином, щоб свобода одного не обмежувала свободи іншого. І цією мірою є справедливість. Повної свободи досягти не мож-на, проте можна бути вільним у тій мірі, у якій вільні інші. У праві свобода трансформується в суб'єктивні права, яким відповіда-ють обов'язки, що їх обмежують. Своїм загальним масштабом і рівною мірою право вимірює, «відміряє» і оформляє саме свобо-ду в людських взаємовідносинах, свободу індивіда. Свобода невіддільна від справедливості і становить її підставу. Свобода зав-жди є обмеженою конкретними рамками (мірою), які не допус-кають антигромадських актів «користування свободою».

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Сучасні концепції праворозуміння

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок