Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Теорія держави і права в системі суспільних наук

Загрузка...

Теорія держави і права в системі суспільних наук

Назва:
Теорія держави і права в системі суспільних наук
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,89 KB
Завантажень:
304
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Теорія держави і права в системі суспільних наук
Теорія держави і права, маючи свій предмет, функції і метод, посідає специфічне місце в системі суспільних (неюридичних) наук.
Розглянемо її співвідношення з філософією, економічною теорією, соціологією, політологією, соціальною психологією.
Філософія і теорія держави і права. Філософія — це наука про загальні закони розвитку природи, суспільства, мислення. Фі-лософія виробляє узагальнену систему поглядів на світ, місце в ньому людини, загальні принципи буття і пізнання, досліджує пізнавальне, ціннісне, соціально-політичне, моральне, естетич-не ставлення людини до світу. Філософія не залишає поза своєю увагою державу і право, однак вона визначає їх сутність, приро-ду, призначення і місце в системі соціальних явищ і цим обме-жується. Що стосується теорії держави і права, то вона вивчає державу і право багатогранне, звертаючись при цьому до пере-дових досягнень філософії і використовуючи філософські кате-горії — сутність, зміст і форма, частина і ціле, можливість і дійс-ність, система і структура та ін.
Філософія виробляє засоби світоглядної орієнтації людини, дає ключ до розгадки державно-правових явищ. Теорія держави і права озброює філософію матеріалом, який дозволяє робити узагальнення і формулювати загальні принципи соціального прогресу, свободи, а також виробляти загальнометодологічні принципи дослідження в галузі всіх окремих наук, у тому числі в царині держави і права.
Не випадковим є те, що філософія права як частина загальної філософії започаткувала теорію держави і права, перетворилася на методологічне підґрунтя юриспруденції завдяки досліджен-ню глобальних державно-правових категорій (насамперед кате-горії «право»). Однак філософія права не займається практич-ним вивченням основних закономірностей держави і права. Вона не підмінює собою теорію, покликану здійснювати аналіз емпі-ричного матеріалу, що міститься в історично сформованих нор-мах права, у переплетінні випадкового і необхідного в правовій дійсності, у порівнянні правових систем держав. Філософія пра-ва зосереджується на методологічному аспекті пізнання право-вих явиш і процесів, вивчає їх з філософської точки зору. Мож-на сказати, що філософія права — це система знань про фунда-ментальні принципи буття права, про онтологічну природу права, його людську і соціальну сутність. Центральною частиною, фун-даментом філософії права є філософія прав людини.
Останнім часом, завдяки тісному зв'язку логіки і теорії дер-жави і права, сформувалася як самостійна наука логіка права. Її досягнення широко використовуються в теорії права.
Економічна теорія і теорія держави і права. Економічна тефія вивчає систему виробничих відносин, організацію господарсь-кого життя, поведінку індивідів та інститутів, що займаються виробництвом, обміном і споживанням товарів і послуг. Теорія держави і права використовує положення і висновки економіч-ної теорії, у тому числі такі її категорії, як виробничі відносини, продуктивні сили, власність, статутний капітал та ін. Якщо пред-мет економічної теорії охоплює закономірності економічних явищ, то предмет теорії держави і права — закономірності дер-жавних і правових явищ. Між цими науками існують тісна взаємо-дія, взаємопроникнення, взаємовплив. Економічні відносини по-требують найадекватніших собі державно-правових інститутів. Інститути держави і права, виникаючи у відповідь на економічні потреби, самі виступають важливим чинником формування со-ціально-економічних відносин.
Соціологія і теорія держави і права. Соціологія — наука про суспільство в цілому та окремі його структури, соціальні групи, про соціальні процеси, закономірності індивідуальної та групо-вої поведінки. Об'єктом соціологічного дослідження є всі соціа-льні явища, у тому числі державно-правові. Будучи засобом пі-знання держави і права, соціологія завдяки цьому поглиблює свій власний предмет. Теорія держави і права використовує ре-зультати соціологічних експериментів для підвищення соціаль-ної ефективності норм права, засобів удосконалення державно-го апарату, пізнання причин і умов правопорушень, вивчення рівнів правосвідомості, соціальної структури та ін.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Теорія держави і права в системі суспільних наук

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок