Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Фінансово-бюджетне регулювання

Фінансово-бюджетне регулювання

Назва:
Фінансово-бюджетне регулювання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,73 KB
Завантажень:
69
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Тема: Фінансово-бюджетне регулювання
Фінанси та бюджетна система
Фінанси в загальному їх трактуванні означають застосування різноманітних способів розподілу ВВП на централізовані та децент-ралізовані фонди грошових ресурсів. Через розподільчу й конт-рольну функції фінанси активно впливають на процес суспільно-го відтворення, опосередковуючи, по-перше, створення фондів нагромадження та споживання, і, по-друге, додержання пропор-цій обігу натуральних і грошових ресурсів та їх раціональне ви-користання.
Фінансова система кожної країни має свою специфіку. В Україні фінансову систему утворюють: державний і місцеві бю-джети, або так званий консолідований бюджет; фінанси підпри-ємств усіх форм власності; централізовані державні та інші фон-ди; фондовий ринок.
Основною ланкою фінансової системи і найважливішим ком-плексом засобів державного регулювання економіки є державні фінанси. Через державні фінанси перерозподіляється значна част-ка ВВП: в Японії та Росії — близько 1/3, у Франції та Нідерлан-дах — приблизно 1/2, у Швеції — понад 2/3. В Україні через державний бюджет перерозподіляється близько 30% ВВП.
Правовою основою бюджетного регулювання в Україні є Кон-ституція України, закон «Про бюджетну систему України» та ін-ші нормативно-правові акти.
Інформаційною базою для прийняття управлінських рішень з пи-тань ефективного використання фінансових ресурсів є зведений ба-ланс фінансових ресурсів держави. В Україні цей баланс входить до складу ДПЕСР України і його вміщено в розділі «Основні баланси національної економіки». Метою розробки балансу є визначення об-сягів фінансових ресурсів держави на прогнозний період, можливос-тей їх використання для фінансування економічних і соціальних про-грам розвитку, а також встановлення оптимальних напрямів їх розподілу та використання. Зведений баланс фінансових ресурсів України складається щорічно (табл. 1).
У зведеному балансі фінансових ресурсів доходи та видатки бю-джетів (перша стаття ресурсної та видаткової частин балансу) включають сумарні показники доходів і видатків державного та мі-сцевих бюджетів. Ресурси підприємств і організацій складаються з прибутку (після сплати податку), амортизаційних та інших відраху-вань (наприклад на шляхові роботи) державних підприємств уста-нов та організацій. Доходи та витрати державних позабюджетних фондів включають сумарні показники доходів та витрат Фонду приватизації, Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.
Таблиця 1
ЗВЕДЕНИЙ РІЧНИЙ БАЛАНС ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (дані умовні)
РЕСУРСИ |
ВИДАТКИ
№ |
Джерела надходжень |
Млн грн. |
№ |
Напрямки використання |
Млн
грн.
1
2
3
4
5
6
7 |
Доходи бюджетів |
367 |
1 |
Видатки бюджетів |
380
Ресурси підприємств і ор-ганізацій |
400 |
2 |
Витрати підприємств і ор-ганізацій |
400
Доходи державних поза-бюджетних фондів |
140 |
3 |
Витрати державних поза-бюджетних фондів |
140
Довгострокові кредитні ре-сурси на розвиток економі-ки, надані банками України |
7 |
4 |
Витрати на реалізацію на-
ціональних програм роз-витку економіки за рахунок довгострокових кредитів |
7
Кошти іноземних інвесто-рів |
33 |
5 |
Витрати іноземних інвес-торів на розвиток економі-ки У країни |
33
Кредити міжнародних фі-нансових організацій та кредити, отримані на дов-гостроковій основі | 40 |
6 |
Використано кредитів між-народних фінансових орга-нізацій | 40
Брак фінансових ресурсів |
13 |
7 |
Перевищення ресурсів над витратами—
Усього: |
1000 |
Усього: |
1000
Основна частка державних доходів і витрат здійснюється че-рез бюджетну систему. В Україні бюджетна система складаєть-ся з Державного бюджету України, бюджету АР Крим та місце-вих бюджетів. Організація та принципи побудови бюджетної системи, а також взаємозв'язок між її окремими ланками харак-теризуються поняттям «бюджетний устрій». Бюджетний устрій України визначається з урахуванням державного устрою та адмі-ністративно-територіального поділу країни.
У загальному розумінні, бюджет — це план утворення і ви-користання фінансових ресурсів для забезпечення функцій певної організації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Фінансово-бюджетне регулювання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок