Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Державне програмно-цільове планування

Державне програмно-цільове планування

Назва:
Державне програмно-цільове планування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,13 KB
Завантажень:
271
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Тема: Державне програмно-цільове планування
Сутність програмно-цільового методу планування, цільові комплексні програми
Наявність вад ринкового саморегулювання та вад державного втручання в економіку породжує складні соціально-економічні проблеми, вирішення яких пов’язане з використанням так званого програмно-цільового методу планування.
Використання програмно-цільового методу планування перед-бачає:*
визначення проблеми та формулювання цілей;*
розробку й реалізацію програми, спрямованої на досягнення цілей;*
систематичний контроль за якістю та результатами робіт, передбачених програмою;*
коригування заходів, спрямованих на реалізацію цілей. Застосування програмно-цільового підходу зумовлене ба-гатьма факторами: наявністю незадоволеного попиту на продукцію (роботи, послуги); надмірними витратами ресурсів і, як наслідок, виникненням негативних зовнішніх ефектів (екстерналій); потребою в глибоких структурних перетвореннях; реакцією на політичний тиск або підприємницьку ініціати-ву і т. п.
Програмно-цільовий метод планування реалізується через цільові комплексні програми. Цільова комплексна програма (ЦКП) — це документ, в якому міститься визначений за ресур-сами, виконавцями та строками здійснення комплекс заходів, спрямованих на досягнення цілей. Цілі, на які має бути спрямована ЦКП, обумовлені стратегією соціально-економічної політики держави, наявністю певної конкретної або кількох су-міжних соціально-економічних проблем.
Класифікація ЦКП
Класифікація ЦКП здійснюється за такими основними ознаками: за рівнем, складом, сферою впливу та реалізації; за характером і специфікою проб-лем і цілей; за термінами виконання.
За рівнем, складом, сферою впливу та реалізації виділяють та-кі програми: міждержавні, державні, міжгалузеві, галузеві, між-регіональні, регіональні, локальні.
За характером і специфікою проблем і цілей розрізняють програми:—
соціально-економічні, спрямовані на вирішення проблем розвитку й удосконалення способу життя, підвищення матері-ального й культурного рівня населення, поліпшення виробни-чих і соціальних умов праці та відпочинку, зростання масшта-бів та ефективності функціонування суспільного сектору і т. п.
Виробничі, орієнтовані на збільшення виробництва певних видів продукції (робіт, послуг), розвиток прогресивних вироб-ництв, підвищення якісних характеристик продукції, зростання ефективності використання ресурсів.
Науково-технічні, націлені на розвиток наукових досліджень, вирішення проблем розробки та впровадження в практику новіт-ньої техніки і технології.
Екологічні, спрямовані на ресурсозбереження, здійснення при-родоохоронних і природоперетворювальних проектів.
Інституціональні, орієнтовані на вдосконалення організації управління господарськими системами, трансформацію відносин власності.
Регіональні, націлені на господарське освоєння нових районів, перетворення структури економіки сформованих соціально-еко-номічних комплексів регіонів.
За термінами виконання програми поділяють на: довгостро-кові (розраховані на період 5-10 років); середньострокові (1-5 років); і короткострокові (до 1 року). Ця класифікація зумовлена характером цілей, на досягнення яких спрямовано програму. Дов-гострокові програми спрямовано на досягнення стратегічних ці-лей. Як правило, досягнення стратегічної цілі — це тривалий про-цес, пов'язаний із суттєвими структурними зрушеннями в еко-номіці, які через інерційність економіки не можна здійснити швидко. Середньострокові програми розв'язують тактичні зав-дання. Короткострокові програми спрямовані на вирішення по-точних проблем (оперативних цілей).
Нині в Україні реалізуються науково-дослідні та конструктор-ські роботи за понад 60-ма державними та міжнародними ЦКП. Найбільш відомими з них є: «Програма стабілізації та розвит-ку АПК», «Національна програма виробництва технологічних комплексів машин і устаткування для сільського господарства, харчової та переробної промисловості», «Комплексна програма модернізації та розвитку паливно-енергетичної промисловості («Енергетика»)», «Програма розвитку вугільної промисловості та її соціальної сфери («Вугілля»)», «Програма розвитку та техніч-ного переозброєння підприємств чорної і кольорової металургії», «Програма конверсії військово-промислового і машинобудівельного комплексів», «Програма розвитку авіаційної промисловос-ті», «Програма розвитку хімічної, нафтохімічної та нафтоперероб-ної промисловості», «Програма розвитку транспортного ком-плексу», «Програма розвитку лісового господарства і лісопроми-слового комплексу», «Програма ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС», «Програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра», «Програма в галузі охорони здоров'я і медичної техніки», «Наці-ональна програма відродження освіти («Україна — XXI століт-тя»)», «Програма основних напрямків розвитку культури», «Прог-рама розвитку матеріально-технічної бази книговидання і преси», «Національна космічна програма», «Державна програма привати-зації» тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Державне програмно-цільове планування

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок