Головна Головна -> Реферати українською -> Теорія держави та права -> Предмет загального порівняльного правознавства

Предмет загального порівняльного правознавства

Назва:
Предмет загального порівняльного правознавства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,15 KB
Завантажень:
337
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Предмет і об'єкти аналізу науки загального порівняльного правознавства
Порівняльне правознавство, або юридична компаративістика (лат. comparativus — порівняльний), — наука, яка займається дослідженням загальних і специфічних закономірностей виник-нення, розвитку і функціонування сучасних правових систем світу.
Науку порівняльного правознавства слід відрізняти від порів-няльно-правового методу. Порівняльно-правовий метод — це зі-ставлення юридичних понять, явищ, процесів одного порядку і з'ясування подібності та відмінності між ними. Залежно від об'-єктів порівняльно-правовий метод застосовується вибірково за обов'язкової умови їх порівнянності.
Об'єктивно необхідним є процес пізнання права в загально-світовому порівняльному аспекті (між різними правовими сис-темами світу), тобто міжнаціональне порівняння, порівняння різних правових систем, існуючих у державах світового співтовариства. В основі такого порівняння лежать процеси, що закономірно відбуваються у світовому співтоваристві — розроблення і фор-мування правових систем молодих держав, розширення і поглиб-лення зв'язків між державами і групами країн, інтеграція низки країн у єдине ціле. Порівняння уможливлює класифікацію дер-жавно-правових явищ, властивих правовим системам різних країн, з'ясування їх історичної послідовності, генетичних зв'яз-ків між ними, ступінь запозичення елементів (норм, принципів, форм права) однієї правової системи в іншої.
У світовому науковому середовищі неоднозначно тлумачать-ся зміст і призначення юридичної компаративістики. Навіть у найменуванні цієї науки виявляються деякі розбіжності, що по-яснюється, крім різних підходів до визначення об'єкта і предме-та цієї науки, неоднаковим праворозумінням. У Франції перева-га віддається терміну «порівняльне право», у країнах Латинської Америки і деяких інших країнах — «порівняльному законодав-ству», у Німеччині, Україні, Росії — «порівняльному правознав-ству». Проте юристи всіх країн вважають за природне розгляда-ти свої правові системи як із погляду їх внутрішніх рис і особли-востей, так і крізь призму інших правових систем.
В основному завершене оформлення порівняльного правознавства як самостійної науки, до складу якої входять: предмет науки — підстави і об'єкти порівняння; методологія (включаючи прин-ципи) науки; система науки — її структурні елементи; функції науки; наукова термінологія і категорії науки — понятійний апа-рат; бібліографія; історія науки — етапи виникнення, розвитку і затвердження; соціальне призначення.
Предмет порівняльного правознавства — загальні і специфічні закономірності виникнення, розвитку і функціонування право-вих систем світу в їх порівняльному пізнанні. Порівняльне пі-знання може походити як мінімум із двох правових систем. Ва-жливо підкреслити, що предмет порівняльного правознавства як самостійної науки не тільки містить у собі процес порівнян-ня окремих нормативно-правових актів, галузей права або ін-ститутів, а й охоплює правові системи в цілому. Порівняння припускає діяльність, у ході якої відповідні елементи порівню-ваних правових систем зіставляються для того, щоб визначити наявні між ними подібності і відмінності.
Правові системи, як і право, існують у просторі і часі. Вони мають минуле, теперішнє і майбутнє. Об'єктом порівняння є правові системи світу, які розкриваються через їх компоненти (елементи): праворозуміння, правові норми та їх види, система праву, джерела права, нормативно-правові акти, правозастосовні акти, принципи права, юридичну техніку та ін. Ретроспек-тивне порівняння є передумовою адекватного розуміння сучас-ного функціонування правових систем і прогнозування їх роз-витку.
Порівняльне правознавство доцільно розмежовувати на за-гальне і спеціальне (галузеве і внутрішньогалузеве).


Загальне порівняльне правознавство | Спеціальне (галузеве і внутрішньогалузеве) порівняльне правознавство
- предметом порівняння є правові системи в цілому, за-гальні та специфічні законо-мірності виникнення, розвит-ку і функціонування правових явищ (законодавства, системи права, співвідношення права і закону, правовідносин, тлума-чення, законодавчої техніки та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Предмет загального порівняльного правознавства

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок