Головна Головна -> Реферати українською -> Історія всесвітня -> Прихід до влади М.С. Горбачова: випадковість чи необхідність?

Прихід до влади М.С. Горбачова: випадковість чи необхідність?

Назва:
Прихід до влади М.С. Горбачова: випадковість чи необхідність?
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,74 KB
Завантажень:
7
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
ПРИХІД ДО ВЛАДИ М. С. ГОРБАЧОВА: ВИПАДКОВІСТЬ ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ?
(ПРО ВИТОКИ ПЕРЕБУДОВИ В СРСР)
Як ві-до-мо, пі-с-ля 18-рі-ч-но-го пра-в-лін-ня Л. І. Бре-ж-нє-ва (1964—1982 рр.) до вла-ди всьо-го ли-ше на 15 мі-ся-ців при-йшов ком-па-р-тій-но--че-кі-ст-сь-кий ви-су-ва-нець Ю. В. Ан-д-ро-пов. Йо-го пра-в-лін-ня від-би-ло-ся в на-род-ній па-м’я-ті не-од-но-зна-ч-но. З од-но-го бо-ку,— це бо-ро-ть-ба з ко-ру-п-ці-єю се-ред пар-тій-но--де-р-жа-в-но-го апа-ра-ту СРСР, а з ін-шо-го — бо-ро-ть-ба за тру-до-ву ди-с-ци-п-лі-ну, ко-т-ра в тих умо-вах яв-ля-ла со-бою по-за-еко-но-мі-ч-ний ме-тод при-му-су до пра-ці. Про ос-та-то-ч-не при-ду-шен-ня ди-си-де-нт-сь-ко-го ру-ху та-кож не-мо-ж-ли-во за-бу-ти. Зре-ш-тою, Юрій Во-ло-ди-ми-ро-вич по-мер у ві-ці 69,5 ро-ків, за-че-пи-в-ши на по-ча-т-ку 1984 р. ін-те-ре-си на-віть де-яких сво-їх со-ю-з-ни-ків і ви-су-ва-н-ців. (Сво-го ча-су про ді-я-ль-ність на по-са-ді 1-го се-к-ре-та-ря Ле-нін-град-сь-ко-го об-ко-му Л. М. Зай-ко-ва [1983—1985] де-що роз-по-вів ко-ли-ш-ній 1-й за-сту-п-ник на-ча-ль-ни-ка УКДБ по Ле-нін-град-сь-кій об-ла-с-ті ге-не-рал--ма-йор О. Д. Ка-лу-гін [1980—1987]). Та-ким чи-ном, Ю. В. Ан-д-ро-пов ви-яви-в-ся оди-на-ком--іде-а-лі-с-том, чиї ме-то-ди пра-в-лін-ня при-зве-ли до йо-го вла-с-ної за-ги-бе-лі.
Ще менш три-ва-лим ви-яви-ло-ся пра-в-лін-ня ста-в-ле-ни-ка кон-се-р-ва-ти-в-них бре-ж-нєв-сь-ких кіл К. У. Че-р-не-н-ка — всьо-го ли-ше 13 мі-ся-ців. Фа-к-ти-ч-но від-бу-в-ся пе-ре-во-рот з ме-тою від-но-в-лен-ня по-лі-тич-ної ста-бі-ль-но-с-ті. Ко-с-тя-н-тин Усти-но-вич за-йняв у се-ре-ди-ні лю-то-го 1984 р. по-са-ду Ге-не-не-ра-ль-но-го се-к-ре-та-ря ЦК КПРС, а че-рез два мі-ся-ці був об-ра-ний Го-ло-вою Пре-зи-дії Вер-хо-в-ної Ра-ди СРСР. На-сам-пе-ред, збе-ре-г-ли-ся при вла-ді ке-рі-в-ні ка-д-ри Пре-зи-дії Вер-хо-в-ної Ра-ди СРСР (2/3 за-сту-п-ни-ків Го-ло-ви і 1/2 чле-нів Пре-зи-дії) та Ра-ди Мі-ні-с-т-рів СРСР (3/4 за-сту-п-ни-ків Го-ло-ви та мі-ні-с-т-рів). Най-бли-ж-чи-ми осо-ба-ми до К. У. Че-р-не-н-ка ви-яви-ли-ся В. В. Ку-з-не-цов (пе-р-ший за-сту-п-ник Го-ло-ви Пре-зи-дії Вер-хо-в-ної Ра-ди СРСР [1977—1986]) та М. О. Ти-хо-нов (Го-ло-ва Ра-ди Мі-ні-с-т-рів СРСР [1980—1985]).
1984 рік ви-яви-в-ся ро-ком своє-рі-д-но-го мі-ні--за-с-тою з усі-ма йо-го ат-ри-бу-та-ми — по-дя-ка-ми осо-би-с-то Ге-не-ра-ль-но-му се-к-ре-та-рю ЦК КПРС і ре-а-к-ці-єю на будь--які йо-го про-по-зи-ції та за-ува-жен-ня з на-сту-п-ним їх од-но-стай-ним схва-лен-ням, з чи-с-лен-ни-ми на-го-ро-джен-ня-ми зо-ло-тою ме-дал-лю «Серп і Мо-лот» та ор-де-ном Ле-ні-на, за-га-ль-но-со-ю-з-ни-ми на-ра-да-ми, що ма-ли уро-чи-с-тий ха-ра-к-тер, з уста-но-в-лен-ням бю-с-тів жи-вим лю-дям — Дві-чі Ге-ро-ям Со-ці-а-лі-с-ти-ч-ної Пра-ці. Зда-ва-ло-ся, що час зу-пи-нив свій рух.
Але все-ре-ди-ні Ра-дян-сь-ко-го Со-ю-зу на-зрі-ва-ла по-лі-ти-ко--еко-но-мі-ч-на кри-за, до якої при-зве-ло за-до-в-ге спів-пра-в-лін-ня Л. І. Бре-ж-нє-ва та О. М. Ко-си-гі-на (1964—1980 рр.). За-по-бі-г-ти їй спро-бу-вав Ю. В. Ан-д-ро-пов, але отри-мав при цьо-му по-ра-з-ку. К. У. Че-р-не-н-ко не пе-ре-йма-в-ся та-ки-ми про-бле-ма-ми, а тим ча-сом СРСР ввій-шов у ста-дію еко-но-мі-ч-ної ста-г-на-ці-ї.
Йшов ус-пі-ш-ний роз-ви-ток вій-сь-ко-во--про-ми-с-ло-во-го ком-пле-к-су, ма-ши-но-бу-ду-ван-ня, ви-ро-б-ни-ц-т-ва ста-лі, ви-до-бу-т-ку на-ф-ти і га-зу. Ра-зом з тим спо-сте-рі-га-ло-ся від-ста-ван-ня вве-ден-ня в дію ви-ро-б-ни-чий по-ту-ж-но-с-тей для ви-ро-б-ни-ц-т-ва то-ва-рів ши-ро-ко-го вжи-т-ку. Це ста-ло при-чи-ною не-до-ста-т-ньо-го ви-ро-б-ни-ц-т-ва, ни-зь-кої яко-с-ті та не-ве-ли-ко-го асо-р-ти-ме-н-ту цих то-ва-рів. По-ві-ль-но йшли бу-ді-в-ни-ц-т-во та ре-ко-н-с-т-ру-к-ція про-ми-с-ло-вих під-при-ємств, не ви-ста-ча-ло об-ла-д-нан-ня. Та най-в-ра-з-ли-ві-шим ста-ло те, що ма-ши-но-бу-ду-ван-ня не мо-г-ло ви-рі-ши-ти за-вдан-ня тех-ні-ч-но-го пе-ре-об-ла-д-нан-ня ви-ро-б-ни-ц-т-ва.
Як-що на За-хо-ді на-у-ко-во--те-х-ні-ч-ний про-грес йшов і йде ре-во-лю-цій-но, то в умо-вах пла-но-вої со-ці-а-лі-с-ти-ч-ної еко-но-мі-ки він йшов ево-лю-цій-но.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Прихід до влади М.С. Горбачова: випадковість чи необхідність?

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок