Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ

СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ

Назва:
СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,71 KB
Завантажень:
313
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
РЯЗАНЦЕВА Наталія Миколаївна
УДК 616.839: [616.33 – 002] – 053.2 – 085.84
СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ
14.01.10. – Педіатрія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків – 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Бєлоусов Юрій Володимирович, Харківська медична академія післядипломної освіти, завіду-вач кафедри дитячої гастроентерології
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, провідний науковий співробітник Лебець Ірина Степанівна, Інсти-тут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, м.Харків;
доктор медичних наук, професор Приходько Валентина Семенівна, Харківський дер-жавний медичний університет МОЗ України, професор ка-федри госпітальної педіатрії
Провідна установа: Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, м. Київ
Захист дисертації відбудеться “ 28 ” січня 2004 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.609.02 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м.Харків, вул.Корчагинців, 58)
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти (61176, м.Харків, вул.Корчагинців, 58)
Автореферат розісланий “ 17 ” грудня 2003 року
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат медичних наук, доцент В. М. Савво
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Однією з найбільш частих патологій у дорослих і дітей є хро-ні-чні за-хворювання органів травлення, що визначає актуальність да-ної про-блеми. Пошире-ність за-хворю-вань травної системи за останні 10 років зросла з 80‰ до 140‰ (Anand B.S., Graham D.Y., 1999; Волков А.І., 1999; Бельмер С.У., Гаси-ліна Т.В., 2001; Баранов А.А., 2002). Тільки за да-ними звертаємості цей по-казник склав 152,7‰ (Карпова С.С., Щельцина Н.Ю., Кузнє-цова О.А., Са-ха-рова Н.В., 1998).
Ведуче місце серед захворювань шлунково-кишкового тракту в дитячому віці за-ймає хронічна гастродуоденальна патологія (ХГДП), причому в останні роки спостерігається тенден-ція до “омолодження”, збільшенню числа хворих з тяж-кими, у тому числі ерозивно-деструкти-вними формами захворювання, схильність до ре-цидивуючого перебігу (Єгоричев В.Е., 2002; Щербаков П.А., 2002; За-пруднов А.М., 2002).
Відомо, що патогенез хронічної гастродуоденальної патології складний і багатофа-ктор-ний. Особливе значення у виникненні захво-рювань органів трав-лення належить дисфунк-ції ве-гетатив-ної нервової системи (ВНС), що, знаходячись під постійним впливом кори ве-ли-ких пів-куль мозку, є основним регулятором усіх фізі-ологічних проце-сів в ор-ганізмі, у тому числі й фу-нкціонування шлунково-кишко-вого тракту (Орлова Л.А., Солодов-ник А.Г., 1998; Устінова О.К., Апен-ченко Ю.С., Іванова И.И., 2002). За да-ними Ні-колаєвой О.Н., Осама С.А., Самамех (2002), вже на стадії функ-ці-ональних пору-шень взає-мозв'язок між функцією шлунка і двана-дцятипалої кишки та регу-ля-тор-них систем пору-шується, а при органічній патології неузгод-же-ність між ре-гуляцією і функцією посилюється.
Фактори, що зумовлюють розвиток вегетативних порушень при гастродуо-денальній пато-логії у дітей вивчені недостатньо, причому відсутня єдина точка зору на характер вегетатив-ної дисфункції. Багато дослідників вказують на перевагу па-расимпатичної настроєно-сті веге-тативного ста-тусу при хронічних захворюваннях гастродуоде-нальної зони (Сікорський А.В., 1997; Солод-чук О.Н., Ситнікова Е.П., 2002). В останні роки отримані окремі дані, що від-зна-чають стійке підви-щен-ня ак-тив-ності симпатичної нервової системи, надмірність ерготроп-них реакцій і деяку регитність трофотропної системи у цих хво-рих (Мороз О.Д., 1997; Цим-мер-ман Я.С., 1998). У той же час комплексних методів досліджень, у тому числі інстру-мен-тальних, присвячених вивченню ве-гетативного гомеостазу у дітей при хронічних захво-рю-ваннях органів травлення, у дос-тупній літературі ми не зустріли.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок