Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ НАСТОЯНКИ ПЕРСТАЧУ ПРЯМОСТОЯЧОГО НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ЗА УМОВ НОРМИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕПАТИТУ

ВПЛИВ НАСТОЯНКИ ПЕРСТАЧУ ПРЯМОСТОЯЧОГО НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ЗА УМОВ НОРМИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕПАТИТУ

Назва:
ВПЛИВ НАСТОЯНКИ ПЕРСТАЧУ ПРЯМОСТОЯЧОГО НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ЗА УМОВ НОРМИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕПАТИТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,07 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Міністерство охорони здоров’я України
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ Університет
імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
ТЕФТЮЄВА Наталя Борисівна
УДК 616.36-002-085.322:582.71]:577.1
ВПЛИВ НАСТОЯНКИ ПЕРСТАЧУ ПРЯМОСТОЯЧОГО НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ЗА УМОВ НОРМИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕПАТИТУ
14.01.32 – Медична біохімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Буковинському державному медичному університеті
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор
Мещишен Іван Федорович,
Буковинський державний медичний університет,
завідувач кафедри медичної хімії
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
Хмелевський Юрій Володимирович
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
кафедра біоорганічної, біологічної та
фармацевтичної хімії
доктор медичних наук, професор
Луцюк Микола Борисович,
Вінницький національний медичний
університет ім. М.І. Пирогова,
професор кафедри загальної та біологічної хімії
Провідна установа: Українська медична стоматологічна академія
МОЗ України, м. Полтава
Захист відбудеться “ 15 ” “ грудня ” 2005 р. о 13 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.07 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (03057, м. Київ, пр.Перемоги, 34, фізико-хімічний корпус НМУ)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (03057, м. Київ, вул. Зоологічна,1)
Автореферат розісланий “ ” 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат біологічних наук О.І. Толстих
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
АОЗ – антиоксидантний захист
АЛТ - аланінамінотрансфераза
АСТ – аспартатамінотрансфераза
ГГТ – ?-глутамілтрансфераза
Г-SH – відновлений глутатіон
ГSSГ – окиснений глутатіон
Г-S-Т – глутатіон-S-трансфераза
Г-6-ФДГ – глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа
Гл-6-Ф - глюкозо-6-фосфатаза
ГП – глутатіонпероксидаза
ГР - глутатіонредуктаза
ДК – дієнові кон’югати
ІПЗ – сполуки з ізольованими подвійними зв’язками
КД і СТ – кетодієни і спряжені триєни
Коефіцієнт Де Ритіса - (АСТ/АЛТ)
ЛДГ - лактатдегідрогеназа
в- ?іпопротеїни – ліпопротеїни низької щільності
ЛФ – лужна фосфатаза
МДА – малоновий діальдегід
МСМ – молекули середньої маси
НАДФ – нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат (окиснена форма)
НАДФН – нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат (відновлена форма)
НПП – настоянка перстачу прямостоячого, 1:5 на 40% етиловому спирті
ОМБ - окисно-модифіковані білки
ПОЛ – пероксидне окиснення ліпідів
Hb –гемоглобін
ХС – холестерол загальний
ЦП - церулоплазмін
Підписано до друку 01.11.2005р. Формат 60х90 1/16. Папір офсетний.
Друк офсетний. Умов. друк.арк.0,9.
Тираж 100 прим. Замовлення № 464.
Віддруковано: ПП Місікевич
58000, Чернівці, вул. Котляревського, 15, тел. 51-05-51
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вивчення біохімічних механізмів токсичних уражень печінки з встановленням можливих підходів до їх корекції за допомогою біологічно активних речовин рослинного походження є важливим напрямком комплексних досліджень медичної біохімії.
Отруєння чотирихлористим вуглецем (CCl4) займає значну частку серед гострих інтоксикацій населення ксенобіотиками (А.Гутникова и др., 2002; Е.А. Лужников, 1999). Він має кумулятивні властивості, при надходженні в організм ушкоджує печінку, викликаючи дозозалежні зміни її функцій та морфологічної структури (Ю.І. Губський, 1999; Н.П. Скакун и др., 1989; L.W. Weber et al., 2003).
Універсальним патогенетичним механізмом ушкодження клітин внаслідок дії екстремальних факторів різної природи є активація процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) біомембран, що сприяє прогресуванню патологічних процесів та розвитку цитолізу, зокрема в печінці, яка відіграє важливу роль у детоксикації різноманітних отрут (А.О. Буеверов, 2002; Г. Невойт, 2003). За умов погіршення екологічної ситуації, активність власних систем антиоксидантного захисту організму виявляється недостатньою для регуляції вільнорадикальних процесів та потребує введення в організм екзогенних антиоксидантів (В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ВПЛИВ НАСТОЯНКИ ПЕРСТАЧУ ПРЯМОСТОЯЧОГО НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ЗА УМОВ НОРМИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕПАТИТУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок