Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991–2005 рр.

Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991–2005 рр.

Назва:
Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991–2005 рр.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,92 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Міністерство освіти і науки України
Ужгородський національний університет
Корсак Роман Володимирович
УДК 94 (477)*94(439.22)
Українсько-чеське
міждержавне співробітництво
в 1991–2005 рр.
07.00.02 – всесвітня історія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Ужгород – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі країнознавства і міжнародних відносин Закарпатського державного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Вовканич Іван Іванович,
Закарпатський державний університет,
завідувач кафедри країнознавства та міжнародного туризму
декан факультету міжнародних відносин
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор
Віднянський Степан Васильович,
Інститут історії України НАН України,
завідувач відділу всесвітньої історії і міжнародних відносин;
кандидат історичних наук, доцент
Шніцер Ігор Омелянович,
Ужгородський національний університет МОН України,
доцент кафедри нової і новітньої історії та історіографії
Захист відбудеться “19” березня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.61.051.04 Ужгородського національного університету за адресою:
м. Ужгород, вул. Університетська, 14, ауд.410.
З дисертацією можна ознайомитись в Науковій бібліотеці Ужгородського національнеого університету за адресою: м. Ужгород, вул.Капітульна, 6.
Автореферат розісланий ”18” лютого 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Токар М.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Прямі українсько-чеські міждержавні відносини бу-ли започат-ковані лише з утворенням незалежних України і Чеської Республіки. Про-тягом 50–80-х рр. ХХ ст. вони були епізодичними та мали ще й виражену ко-муністичну ідеологічну спрямо-ваність.
Вивчення міждержавного співробітництва України і Чехії є актуальним з огля-ду на те, що обидві держави здобули свою незалежність лише на початку 90-х рр. ХХ ст. Вивчення українсько-чеського співробітництва дає можливість ви-світлити процеси встановлення дип-ломатичних відносин між країнами, про-ана-лізувати перебіг становлення і розвитку співро-бітництва двох країн у полі-тич-ній, економічній, соціальній і культурній сферах, у системі загально-євро-пей-ських міждержавних відносин та в міжнародних організаціях.
Дослідження проблеми трансформації українсько-чеського міждержав-но-го співробіт-ництва важливе як з наукової, так і практичної точки зору, бо дає мож-ливість реально оціни-ти його рівень, виявити недоліки і прорахунки та мож-ливості його подальшого розгортання. Конкретно-історичний, комплексний ана-ліз співробітництва двох країн та формування стій-ких міждержавних зв’яз-ків у цілісну систему ринкового економічного і міждержавного демо-кратичного парт-нерства є важливим і з науково-теоретичного погляду, бо розкриває загаль-ні тенденції співробітництва та уточнює методи дослідження відносин постра-дян-ських країн з постсоціалістичними.
Українсько-чеське міждержавне співробітництво ще не було предметом спе--ціальних наукових досліджень. Нечисленні публікації надто загального чи вузь--кого характеру не розкривають перебігу складання і розвитку українсько-чесь--кого міждержавного співробіт-ництва. Оскільки рівень демократизації сус-піль--но-політичного життя і розвитку ринкової економіки є підгрунтям для ре-фор--мування всіх сфер життя країни, то в центрі дисертаційно-го дослідження опи--нились проблеми торговельно-економічного і політичного співробітниц-тва двох країн.
Мета і завдання дослідження. Головною метою дисертаційного дослі-джен-ня є вивчення процесів становлення і розвитку українсько-чеського міжна-род-ного співробітництва в 1991-2005 рр., дослідження характеру і змісту взає-мо-дії країн-партнерів в політичній, економічній і культурній сферах та між-народних організаціях.
Поставлена мета реалізується через вирішення таких загальних і конк-рет-них дослід-ницьких завдань:* 
окреслення основної договірно-правової базі українсько-чеського між-дер-жавного співробітництва;* 
виділення основних етапів розвитку українсько-чеського міждержавного спів-робіт-ництва на рубежі ХХ–ХХІ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991–2005 рр.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок