Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ ЕНЕРГетичного ТА пластичного обміну ЕМБРІОНАЛЬНИХ ТКАНИН та КЛІТИН У фізіологічНИХ УМОВАХ ТА УМОВАХ МЕТАБОЛІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗРІЛОГО ОРГАНІЗМУ

ОСОБЛИВОСТІ ЕНЕРГетичного ТА пластичного обміну ЕМБРІОНАЛЬНИХ ТКАНИН та КЛІТИН У фізіологічНИХ УМОВАХ ТА УМОВАХ МЕТАБОЛІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗРІЛОГО ОРГАНІЗМУ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ ЕНЕРГетичного ТА пластичного обміну ЕМБРІОНАЛЬНИХ ТКАНИН та КЛІТИН У фізіологічНИХ УМОВАХ ТА УМОВАХ МЕТАБОЛІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗРІЛОГО ОРГАНІЗМУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,94 KB
Завантажень:
187
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Міністерство охорони здоров’я України
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Мазур Оксана Євгенівна
УДК: 616-001.4-089.843-032:611-013.395
ОСОБЛИВОСТІ ЕНЕРГетичного ТА пластичного обміну ЕМБРІОНАЛЬНИХ ТКАНИН та КЛІТИН У фізіологічНИХ УМОВАХ ТА УМОВАХ МЕТАБОЛІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗРІЛОГО ОРГАНІЗМУ
14.03.03 - Нормальна фізіологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Львів - 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України.
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор
Скляров Олександр Якович
Львівський державний медичний університет
імені Данила Галицького МОЗ України,
завідувач кафедри біологічної хімії
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор
Вадзюк Степан Несторович,
Тернопільська медична академія імені І.Я. Горбачевського,
МОЗ України,
завідувач кафедри нормальної фізіології
доктор медичних наук, професор
Турчин Іван Семенович, заступник керівника по науці Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, м. Київ
Провідна установа:
Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України
Захист відбудеться “8” жовтня 2003 р. о 11 год.
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.600.03 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України, за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 52.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6)
Автореферат розісланий “6” вересня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Федорів Я.М.
 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема раневої репарації та зв’язаної з нею тканинної регенерації є однією з ключових у практичній медицині. Регенераторні процеси не лише забезпечують відновлення дефекту тканин при їх пошкодженні, але і є структурною основою по-си-лен-ня ті-єї чи ін-шої фун-кції тка-ни-ни чи клі-ти-ни (Tiboni G. M., Bucciarelli T., Amicarelli F., 1997). У зв’яз-ку з цим ін-тен-сив-ність і ха-рак-тер ре-ге-не-ра-цій-них про-це-сів сут-тє-во впли-ва-ють на ре-зис-тен-тність ор-га-ніз-му. Од-ним зі шля-хів впли-ву на ре-ге-не-ра-цію є змі-на енер-ге-тич-но-го ме-та-бо-ліз-му в тка-ни-ні в ці-ло-му й на рів-ні ор-га-ніз-му (Backstrom S., Khatchadourian C., Joly C., Menezo Y., 1996, Le Bras S., 1998, Lequarre A. S., Grisart B., Moreau B., 1997). Відомо, що тран-сплан-та-ція ембріональних тканин може викори-стовуватись для сти-му-ля-ції ре-ге-не-ра-ції, тран-сплан-товані тка-нини ство-рю-ють мо-дель (кар-кас) для ре-ге-не-ра-цій-них про-це-сів (Азо-лов В. В., Дмит-ри-ев Г. И., 1989, Peacock E. E., Van Win-kle W., 1970). Тка-нини ем-брі-о-на здат-ні впли-ва-ти на ін-ші й виз-на-чи-ти нап-ря-мок їх роз-вит-ку, продукуючи ін-дук-то-ри – ре-чо-ви-ни, які спри-я-ють ре-а-лі-за-ції прог-рам ди-фе-рен-ці-ю-ван-ня клі-тин (С. И. Ери-не-ев и др., 1993, Smoak I. W., 1997).
Таким чином, вивчення метаболізму ембріональних тканин та клітин має під собою подвійне підгрунтя – з однієї сторони це дослідження особливостей енергетичного й пластичного обміну ембріональних тканин і клітин, а з іншого – це відповідь на замовлення практичної медицини, яке полягає у визначенні метаболічних взаємовідносин ембріональних транс-плантатів та тканин зрілого реципієнта.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема кандидатської дисертації затверджена на засіданні Вченої Ради медичного факультету № 1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України 14.04.1998 року, протокол № 6. Дисертаційна робота є фрагментом наукової роботи кафедри факуль-тетської хірургії ЛНМУ “Вивчити ступінь операційного ризику в абдо-мінальній хірургії з метою попередження ускладнень” (№ державної реєстрації ВН. 21. 00. 000189).
Метою роботи було провести порівняльну характеристику метаболічних процесів різних ембріональних тканин на основі вивчення особливостей енергетичного та пластичного обміну ембріональних тканин і клітин у фізіологічних умовах та після алотрансплантації зрілому реципієнту.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ ЕНЕРГетичного ТА пластичного обміну ЕМБРІОНАЛЬНИХ ТКАНИН та КЛІТИН У фізіологічНИХ УМОВАХ ТА УМОВАХ МЕТАБОЛІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗРІЛОГО ОРГАНІЗМУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок