Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТІЙКІСТЬ І ОЦІНЮВАННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ СТОХАСТИЧНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ НЕЙТРАЛЬНОГО ТИПУ З ПУАССОНОВИМИ ЗБУРЮВАННЯМИ

СТІЙКІСТЬ І ОЦІНЮВАННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ СТОХАСТИЧНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ НЕЙТРАЛЬНОГО ТИПУ З ПУАССОНОВИМИ ЗБУРЮВАННЯМИ

Назва:
СТІЙКІСТЬ І ОЦІНЮВАННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ СТОХАСТИЧНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ НЕЙТРАЛЬНОГО ТИПУ З ПУАССОНОВИМИ ЗБУРЮВАННЯМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,31 KB
Завантажень:
293
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ НАН УКРАЇНИ
ІМЕНІ В.М.ГЛУШКОВА
Береза Віталій Юрійович
УДК 519.21
СТІЙКІСТЬ І ОЦІНЮВАННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ
СТОХАСТИЧНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ
НЕЙТРАЛЬНОГО ТИПУ З ПУАССОНОВИМИ
ЗБУРЮВАННЯМИ
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
КИЇВ - 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі математичної і прикладної статистики Черні-вець-ко-го на-ціонального університету імені Юрія Федьковича
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор
ЯСИНСЬКИЙ Володимир Кирилович,
Чернівецький на-ціональний університет
імені Юрія Федьковича
завідувач кафедри математичної і прикладної ста-тис-ти-ки.
Офiцiйнi опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
КОРОЛЮК Володимир Семенович,
академік НАН України
Радник при дирекції Інституту математики НАН України;
кандидат фізико-математичних наук
ДЕРІЄВА Олена Миколаївна,
старший науковий співробітник
відділу математичних мето-дів дослідження операцій
Інституту кібернетики НАН України.
Провідна установа: Київський національний університет ім.Т.Шевченка, факультет кібернетики, кафедра моделювання складних систем
Захист відбудеться "23" лютого 2007 р. о 1200 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.194.02 в Інституті кібернетики НАН України за адресою: Київ, просп. Академіка Глушкова, 40.
З дисертацією можна ознайомитися у науково-технічному архіві Інституту кібернетики НАН України за адресою: Київ, просп. Академіка Глушкова, 40.
Автореферат розісланий " 20 " лютого 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Синявський В.Ф.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вивчення різноманітних явищ навколишнього сві-ту при--во-дить до вис-нов-ку, що стан багатьох радіотехнічних, біологічних, со--ціо--логічних, медичних, економічних про-цесів у теперішній момент часу знач-ним чи-ном залежить від їхньої передісторії. Ма-те-ма-тич-ний опис указаних про-це-сів мо-же бути здійснений за допомогою диференціальних рівнянь із за-піз-ню-ю-чи---ми аргументами. Дослідження стій-кості розв’язків таких рівнянь одер-жа-ло особ-ли-во бурхливий розвиток у другій половині 20 століття. З іншого бо-ку, існує ве-лика кількість застосувань, де запіз-ню-ю--чи-й ар-гу-мент входить не тіль-ки в змінну стану, але й в її похідну. Це так звані ди-фе--рен-ці-аль-но-різ-ни-це-ві рів-нян-ня нейтрального типу.
Багато відомих досліджень теорії динамічних систем показують, що біль-шість мо--делей є недостатньо точними без урахування постійно діючих на сис---те-му ви-пад-ко--вих збурювань. Крім того, за останні десятиріччя посилили-ся ви-мо-ги до точності різ-ного роду технічних пристроїв. У зв’язку із цим з’я-ви-ла-ся необхідність вра-хо-ву-ва-ти в математичних моделях об’єктів, що вив-ча-ються, не тільки адитивні перешкоди, які спотворюють корисний сигнал, але й шу--ми, які спот-во-рю-ють розрахункові па-ра-мет-ри системи. Щоб визначити якість фун-кці-онування тех-ніч-ного прист-рою, у ба-га-тьох випадках доводиться дос-лід-жу-ва-ти поведінку розв’язку систем диференці-аль-них рів-нянь із за-піз-неннями при наявності постійно діючих випадкових збурю-вань.
Саме ці обставини і те, що стохастичні диференціально-функціональні рівняння нейтраль-но-го ти-пу (НСДФР) на даний час досліджені досить слабко, визначають ак-ту-альність ро-боти. Дана ро-бо-та присвячена дослідженню проблем іс-ну-ван-ня і єдиності, асимптотичної стій-кос-ті в серед-ньо-му квадратичному (l.i.m.) розв’язків НСДФР з пуас-со-но-вими збурюваннями (ПЗ), а також стій-кос-ті та оціню-ван-ня в l.i.m. розв’язків лінійних НСДФР з ПЗ.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ди-сер-та-цій-на ро-бо-та виконана в рамках:
1. Науково-дослідної теми “Дослідження де-тер-мі-но-ваних і стохастичних ма--те-ма-тич-них мо-де-лей, які описуються ди-фе-рен-ці-аль-ними та ди-фе-рен-ці-ально-фун-кціо-нальними рів-нян-ня-ми” (номер дер-жав-ного ре-єстру 0199U001915).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: СТІЙКІСТЬ І ОЦІНЮВАННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ СТОХАСТИЧНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ НЕЙТРАЛЬНОГО ТИПУ З ПУАССОНОВИМИ ЗБУРЮВАННЯМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок