Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Моделювання процесів антикризового управління підприємством

Моделювання процесів антикризового управління підприємством

Назва:
Моделювання процесів антикризового управління підприємством
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,13 KB
Завантажень:
423
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Колос Андрій Леонідович
УДК 330.115:685.1
Моделювання процесів антикризового управління підприємством
Спеціальність 08.03.02 –економіко-математичне моделювання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Пушкар Олександр Іванович,
Харківський державний економічний університет,
завідуючий кафедрою обчислювальної техніки та програмування
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Заруба Віктор Якович,
Національний технічний університет "ХПІ", завідуючий кафедрою економічної кібернетики і маркетингового менеджменту
кандидат економічних наук, доцент
Раєвнєва Олена Валентинівна,
Харківський державний економічний
університет, доцент кафедра економічної кібернетики
Провідна установа – Донецький національний університет кафедрою економічної кібернетики, м.Донецьк.
Захист відбудеться 21.03.2002 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.02, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
Автореферат розісланий 09.02.2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Красноносова О.М.
ЗА-ГА-ЛЬ-НА ХА-РА-К-ТЕ-РИ-С-ТИ-КА РОБО-ТИ
Су-час-ний етап роз-ви-т-ку еко-но-мі-ки Укра-ї-ни ха-ра-к-те-ри-зу-єть-ся транс-фо-р-ма-цій-ною кри-зою еко-но-мі-ки в ці-ло-му, го-с-т-ри-ми кри-за-ми га-лу-зей на-род-но-го го-с-по-дар-с-т-ва та окре-мих під-при-ємств. Не-га-ти-в-ні фа-к-то-ри, ка-та-к-лі-з-ми та тру-д-но-щі, які су-про-во-джу-ють ре-а-лі-за-цію ре-форм, за-го-с-т-ри-ли пробле-му пла-то-спро-мо-ж-но-с-ті й ак-ти-ві-зу-ва-ли пи-тан-ня про пе-ре-д-у-мо-ви ма-со-во-го ба-н-к-рут-с-т-ва ві-т-чи-з-ня-них під-при-ємств. Це по-тре-бу-є прин-ци-по-во но-вих під-хо-дів до си-с-те-ми управ-лін-ня під-при-єм-с-т-вом.
Ак-ту-а-ль-ність те-ми. Од-ним із най-більш ак-ту-а-ль-них на-пря-м-ків роз-ви-т-ку еко-но-мі-ч-ної кі-бе-р-не-ти-ки є ан-ти-кри-зо-ве управ-лін-ня – ком-пле-к-с-на си-с-те-ма управ-лін-ня під-при-єм-с-т-вом, спря-мо-ва-на на за-по-бі-ган-ня або усунення не-спри-я-т-ли-вих явищ шля-хом ви-ко-ри-с-тан-ня всьо-го по-те-н-ці-а-лу су-час-ної те-о-рії управ-лін-ня еко-но-мі-ч-ни-ми об’єк-та-ми, еко-но-мі-ко--ма-те-ма-ти-ч-но-го ін-стру-ме-н-та-рію, шляхом роз-ро-б-ки та ре-а-лі-за-ції спе-ці-а-ль-них про-грам стра-те-гі-ч-но-го ха-ра-к-те-ру, що до-зво-ля-ють як за-по-бі-га-ти тим-ча-со-вим тру-д-но-щам, так і нейтра-лі-зо-ву-ва-ти си-с-те-м-ні кри-зи.
Мно-жи-на сла-бо-фо-р-ма-лі-зо-ва-них за-дач, що ви-ни-ка-ють в про-це-сі ре-а-лі-за-ці-ї антикризового управління, зу-мо-в-лює не-об-хід-ність за-сто-су-ван-ня мо-де-ль-ної під-три-м-ки про-це-сів при-йн-ят-тя рі-шень при роз-ро-б-ці про-грам, ре-а-лі-за-ції ме-ха-ні-з-мів та за-хо-дів ан-ти-кри-зо-вої стра-те-гі-ї.
Ши-ро-ке ко-ло пи-тань, по-в’я-за-них як з кон-це-п-ту-а-ль-ною ос-но-вою про-це-сів ан-ти-кри-зо-во-го управ-лін-ня, так і з мо-де-лю-ван-ням ке-ро-ва-но-го роз-ви-т-ку під-при-ємств, ви-сві-т-ле-но в ро-бо-тах ві-т-чи-з-ня-них і за-ру-бі-ж-них уче-них: І. Ан-со-ф-фа, С.Г. Бє-ля-є-ва, В.М. Глу-ш-ко-ва, А.П. Гра-до-ва, А.Г. Гря-з-но-вої, П. Дой-ля, В.А. За-брод-сь-ко-го, В.Я. За-ру-би, В.А. Ірі-ко-ва, Т.С. Кле-ба-но-вої, А.П. Ко-ва-льо-ва, Ю.Г. Ли-се-н-ка, В.С. Пономаренка, О.І. Пу-ш-ка-ря, В.Л. Ре-ве-н-ка, В.Ф. Ситника, Д. Фо-р-ре-с-те-ра, Е.-А. Ут-кі-на та ін. У той же час пи-тан-ня по-бу-до-ви си-с-тем ан-ти-кри-зо-во-го управ-лін-ня на ба-зі ком-пле-к-су еко-но-мі-ко--ма-те-ма-ти-ч-них мо-де-лей, що ві-до-бра-жа-ють вплив транс-фо-р-ма-цій-них про-це-сів та управ-лін-сь-ких рі-шень на фо-р-му-ван-ня, роз-ви-ток і нейтралізацію кри-зи на під-при-ємст-вах, не знай-шли на-ле-ж-но-го ві-до-бра-жен-ня в до-слі-джен-нях.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Моделювання процесів антикризового управління підприємством

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок