Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦIНКИ ПЛIДНИКIВ КРУПНИХ М'ЯСНИХ ПОРIД НА ПРИКЛАДI СТВОРЮВАНОЇ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ М'ЯСНОЇ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦIНКИ ПЛIДНИКIВ КРУПНИХ М'ЯСНИХ ПОРIД НА ПРИКЛАДI СТВОРЮВАНОЇ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ М'ЯСНОЇ

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦIНКИ ПЛIДНИКIВ КРУПНИХ М'ЯСНИХ ПОРIД НА ПРИКЛАДI СТВОРЮВАНОЇ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ М'ЯСНОЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,39 KB
Завантажень:
234
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМIЯ АГРАРНИХ НАУК
IНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА
Гурський Iгор Миколайович
УДК 636.2.033.082.432
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦIНКИ ПЛIДНИКIВ КРУПНИХ М'ЯСНИХ ПОРIД НА ПРИКЛАДI СТВОРЮВАНОЇ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ М'ЯСНОЇ
06.02.01 - розведення та селекцiя тварин
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата сiльськогосподарських наук
Харкiв – 1999
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Iнститутi тваринництва УААН.
Науковий керiвник - доктор сiльськогосподарських наук, професор Доротюк Едуард Миколайович, Iнститут тваринництва УААН, завiдуючий лабораторiєю селекцiї i вiдтворення м'ясної худоби.
Офiцiйнi опоненти: доктор сiльськогосподарських наук, професор, академiк УААН Козир Володимир Семенович, Днiпропетровський держагроунiверситет, професор кафедри розведення i генетики сільськогосподарських тварин;
кандидат сiльськогосподарських наук, Вдовиченко Юрiй Васильович, Iнститут розведення i генетики тварин УААН, старший науковий спiвробiтник вiддiлу скотарства
Провiдна установа: Білоцерківський державний аграрний університет, кафедра розведення i генетики тварин, м. Біла Церква
Захист вiдбудеться "2" березня 1999 р. о_10_годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д.65.356.01 Iнституту тваринництва УААН за адресою: 312120, м.Харкiв, п/в Кулиничi
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Iнституту тваринництва УААН (312120, м.Харкiв, п/в Кулиничi)
Автореферат розiсланий "_2_"_лютого_1999 року
Вчений секретар спецiалiзованої
вченої ради А.I.Хватов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Вступ. Одним iз важливих факторiв науково-технiчного прогресу в м'ясному скотарствi є широке впровадження у виробництво сучасних досягнень науки в областi генетики i селекції, якi сприяють пiдвищенню генетичного потенцiалу продуктивностi тварин. В цьому зв'язку вирiшальне значення має оцiнка спадкових якостей бугаїв, добiр кращих генотипiв i їх підбiр з метою одержання бiльш продуктивних тварин в наступних поколiннях. Вважається, що полiпшення м'ясної продуктивностi худоби на 80-90% залежить вiд iнтенсивної селекцiї бугаїв. Тому оцiнка їх генотипу має вирiшальне значення.
Актуальнiсть теми. В останнi роки в Українi переважно розводять свої вiтчизнянi та iмпортнi крупнi м'яснi породи французької селекцiї, тому iснуюча методика оцiнки бугаїв мало ефективна. По вiдношенню до української м'ясної породи В.П.Лукаш i спiвав. (1983), А.М.Угнiвенко (1988, 1995) рекомендують проводити оцiнку бугаїв вiд 8 до 18-21-мiс вiку.
В м'ясному скотарствi України i в багатьох країнах свiту все бiльшу зацiкавленiсть викликають тварини симентальської породи, яких широко використовують для схрещування з м'ясними породами.
Для прискорення селекцiйного процесу створення симентальської м'ясної породи, виявлення родоначальникiв заводських лiнiй i формування генеалогiчної структури необхiдно удосконалити iснуючу методику оцiнки бугаїв.
В зв'язку з цим зазначена проблема є актуальною, її вирiшення має велике теоретичне i практичне значення. Це зумовило науковий пошук i вибiр напрямку даної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась згiдно з планом науково-дослiдних робiт Iнституту тваринництва УААН за темою 2 "Удосконалити iснуючi, створити новi м'яснi породи i типи худоби на основi сучасних досягнень науки в напрямку пiдвищення конкурентноздатностi в умовах ринкової економiки", розділу IV "Створити суперiнтенсивну симентальську м'ясну породу, яка характеризується високою молочнiстю i м'ясною продуктивнiстю" за науково-технiчною програмою "Продовольство-95", проект "Яловичина" (номер державної реєстрацiї АО1001315Р).
Мета i задачi дослiдження. Мета роботи - удосконалення методики оцiнки бугаїв-плiдникiв крупних порiд за власною продуктивністю і якістю нащадків на прикладi створюваної симентальської м'ясної породи з метою виявлен-ня родоначальників заводських ліній, закладки генеалогічної структури стада.
Відповідно до цього були визначені такі завдання:
- вивчіти рiст, розвиток, живу масу, екстер'єрнi особливостi, м'ясну продуктивнiсть i якiсть м'яса нащадкiв оцiнюваних бугаїв-плiдникiв, використаних на першому етапi створення симентальської м'ясної породи;
- визначити ефективнiсть використання поживних речовин корму для виробництва харчового бiлку нащадками оцiнюваних бугаїв та економiчну ефективнiсть оцiнки;
- виявити родоначальникiв заводських лiнiй створюваної симентальської породи;
- розробити технологiчну схему i пропозицiї по удосконаленню методики оцiнки бугаїв-плiдникiв створюваної симентальської м'ясної породи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦIНКИ ПЛIДНИКIВ КРУПНИХ М'ЯСНИХ ПОРIД НА ПРИКЛАДI СТВОРЮВАНОЇ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ М'ЯСНОЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок