Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В СИЛОВИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДАХ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В СИЛОВИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДАХ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Назва:
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В СИЛОВИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДАХ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,98 KB
Завантажень:
76
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Державний університет “Львівська політехніка”
На правах рукопису
МАКАР ВОЛОДИМИР МИРОСЛАВОВИЧ
УДК 539.3:517.959
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В СИЛОВИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДАХ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Спеціальність 01.05.02 - Математичне моделювання та
обчислювальні методи
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
 
Львів – 1999


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському державному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти України
Науковий керівник : кандидат фізико-математичних наук, доцент
Дияк Іван Іванович,
Львівський державний університет імені Івана Франка,
доцент кафедри прикладної математики.
Офіційні опоненти : доктор технічних наук, професор
Стахів Петро Григорович,
завідувач кафедри теоретичної та загальної електро-тех-ніки Державного університету “Львівська політех-ніка”;
доктор фізико-математичних наук,
cтарший науковий співробітник,
Бербюк Віктор Євгенович,
зав. відділом синтезу та оптимізації керованих систем Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.
Провідна установа : Національний технічний університет України “Київсь-кий політехнічний інститут”, факультет інформатики та обчислювальної техніки (м. Київ).
Захист відбудеться 20 жовтня 1999 року о 16 год. 00 хв. на за-сіданні спеціа-лі-зованої вченої ради Д 35.052.05 у Державному університеті “Львівська полі-техніка” (290646, м.Львів, вул.С.Бандери, 12, ауд.226).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державного університету “Львівська політехніка” (м.Львів, вул.Професорська,1).
Автореферат розісланий “18 ” вересня 1999 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат технічних наук, доцент Ткаченко С.П .
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Швидкий роз-ви-ток перетворювальної техніки та її зас---тосування майже в усіх галузях народного гос-подарства висувають нові, спе---ци-фічні вимоги щодо якості та обсягу ін-фор-мації стосовно електричних, теп-лових та механічних па-раметрів силових на--пів-провідникових приладів (СНП). На-дій-ність СНП та пе-рет-во-рю-ва-чів на їх ос-нові значною мі-рою виз-на-чає-ться меха-ніч-ними напруженнями у напівпро-від-никовій структурі, зумов-ле-ни-ми тем-пе-ра--тур-ним по-лем у приладі та його зміною в ча-сі. Проблема виз-на-чен-ня тем-пе-ра-тур-ного і термопружного полів, та їх впливу на міц-ність СНП на сьогоднішній де-нь дос-татньо вивчена та висвітлена у нау--ково-технічній лі-те--ра-турі. У той же час, згід-но з ви-могами діючих стандартів та технічних вка--зі-вок, усі СНП по-вин-ні обо-в’язково про-хо-дити пе-ре-вірку на міцність та стій-кість в умовах дії ме-ха-нічних на-ван-тажень для виз-на-чен-ня можливості експ-луа-тації їх в умовах віб-ра-цій, удар-них на-ван-та-жень, ви-со-ких тисків і т.д. У цьому ви-падкові єдиним дже-релом ін-фор--мації сто-сов-но ме-ха-ніч-них ха-рак-те-рис-тик є екс-пе-ри-мент. Так, майже усі прилади про-хо-дять випро-бо-ву-ван--ня для визначення резо-нанс-них частот, на ударну міц-ність та віб--ро-стійкість. Випро-бо-вування для визначення ре-зо-нансних частот про-во-дяться з метою зна-хо-джен-ня власних частот СНП або його окремих елементів. Вип--ро--бо-вування на удар-ну міцність про-во-дяться для перевірки здат-нос-ті СНП про---тис-тояти дест-рук-тивній дії удар-них навантажень і зберігати свої ос--нов-ні па-ра-метри після їх при-пи-нен-ня або мож-ливості надійно функ-ціо-ну-вати в умо--вах бага-ток--ратних уда--рів. Крім того, при оцінці міцності СНП важли-ве зна-чен-ня має дос-лі-дження впли-ву механічних нап-ру-жень на елек-т-рич-ні влас-ти-вості на-пів-п-ро--від-ни-ко-вих струк-тур СНП, ві-до-мого в лі-те-ра-ту-рі як де-фор-ма-цій-ний ефект. Слід зау-ва-жи-ти, що конст---рукції СНП, се-ред яких най-роз--по-в-сюдженішими є кремнієві діоди та ти-рис--то-ри, ха-рак-те-ри-зу-ють-ся вели-чез--ною різно-ма-ніт--ніс-тю. Прове-ден-ня випро-бо-ву-вань на меха-ніч-ну міц-ність та стій--кість для кож-ного но-во--го типу СНП є тру-до-місткою та дов-гот-ри-ва-лою опе-ра-цією, яка до того ж значно збіль-шує терміни проек--ту-ван-ня.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В СИЛОВИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДАХ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок