Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ БАГАТОКАНАЛЬНОЇ ПУЛЬСОМЕТРІЇ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ФОРМУВАННЯ ПУЛЬСОВИХ СИГНАЛІВ

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ БАГАТОКАНАЛЬНОЇ ПУЛЬСОМЕТРІЇ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ФОРМУВАННЯ ПУЛЬСОВИХ СИГНАЛІВ

Назва:
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ БАГАТОКАНАЛЬНОЇ ПУЛЬСОМЕТРІЇ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ФОРМУВАННЯ ПУЛЬСОВИХ СИГНАЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,81 KB
Завантажень:
324
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національний університет “Львівська політехніка”
Сторчун Юрій Євгенович
УДК 615.47
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ БАГАТОКАНАЛЬНОЇ ПУЛЬСОМЕТРІЇ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ФОРМУВАННЯ ПУЛЬСОВИХ СИГНАЛІВ
05.11.17-Медичні прилади та системи
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів-2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Мандзій Богдан Андрійович, Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, директор, завідувач кафедри “Теоретична радіотехніка та радіовимірювання”.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович, Чернівецький Національний університет ім. Ю.Федьковича, професор кафедри “Загальна фізика” інженерно-технічного факультету.
кандидат фізико-математичних наук, с.н.с. Білий Олександр Іванович, Львівський Національний університет ім. І.Франка, завідувач лабораторії оптико-електронних приладів кафедри “Фізична і біомедична електроніка”.
Провідна установа: Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України, м.Харків.
Захист відбудеться “ 26 ” січня 2005р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.10 Національного університету “Львівська полі-техніка” (79013, Львів-13, вул.С.Банде-ри,12)
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (Львів, вул.Професорська,1)
Автореферат розісланий “ 16 ” грудня 2004р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Бондарєв А.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У переважній більшості сучасні методи медичної діаг-ности-ки, у тому числі медичної інтроскопії ( ультразвукова-, рентгенівська-, ЯМР –томогра-фія), мають на меті ви-явлення та верифікацію існуючої патології в орга-нізмі людини. Але до появи клінічних ознак зах-ворювання переходить доклінічні (функціональні) стадії розвит-ку. Тому для клінічної та профі-лактичної медицини важливо виявлення функ-ціо-нальних розладів на ранніх стадіях, оскільки ос-нов-ний приріст захворю-вань з клініч-ни-ми озна-ка-ми дають люди із соматичною симп-томатикою. Існуюча у світовій медицині тенденція до розвитку профілактичної спрямованості стиму-лює по-шук нових діагнос-тичних тех-но-логій, зокрема, опера-тивної інтегральної оцінки функціонального стану організму лю-дини чи окремих функціональних сис-тем на підставі його сигналів.
Серед сигналів організму людини особливу увагу привертають пульсові коливання в сис-те-мі кровообігу, що зумовлено не тільки їх доступ-ністю для реєстрації та аналізу, але й тому, що серце-во-судинна система є індика-тором адаптивних реакцій організму і стану вегетативної нервової сис-теми. Стан серцево-судинної ситеми і функції крово-обі-гу в організмі людини тісно повязані зі станом усіх інших органів і систем.
Однією із проблем медичної діагностики є оцінка, за отриманими показни-ка-ми, функціональ-ного стану обстежуваного-віднесення його до нормального чи патологіч-но-го. Методика багатозо-нальної пульсометрії за канонами східної меди-цини, поряд з праг-ненням формалізації значного лі-карського досвіду, була запро-понована як один із підхо-дів до вирішення даної проблеми – медич-ної інтерпре-тації показників функціонального стану людини. Зазначена методика грунтується на синхронній реєстрації, за певних умов, обробці та порівнянні між собою показників пуль-со-вих сиг-налів дистальних від-ді-лів проме-невих артерій людини.
Важливість розробки ефективних і порівняно недорогих методів діагностики, до яких нале-жить багатозональна пульсометрія, для практичної медицини Украї-ни повяза-на зі станом здоровя населення та економічними можливостями держа-ви. Для ниніш-ньої ситуації в Україні характерно зменшення народжуваності та збільшення смертності людей. Основні причини смертності повя-за-ні з серцево-судинними захворюваннями, злоякісними новоутвореннями та травмами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ БАГАТОКАНАЛЬНОЇ ПУЛЬСОМЕТРІЇ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ФОРМУВАННЯ ПУЛЬСОВИХ СИГНАЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок