Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГЕНЕТИКО-ДЕМОГРАФIЧНI ПРОЦЕСИВ ПОПУЛЯЦIЯХ МАЛИХ МIСТ ТА СIЛ СХIДНОЇ УКРАЇНИ

ГЕНЕТИКО-ДЕМОГРАФIЧНI ПРОЦЕСИВ ПОПУЛЯЦIЯХ МАЛИХ МIСТ ТА СIЛ СХIДНОЇ УКРАЇНИ

Назва:
ГЕНЕТИКО-ДЕМОГРАФIЧНI ПРОЦЕСИВ ПОПУЛЯЦIЯХ МАЛИХ МIСТ ТА СIЛ СХIДНОЇ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,17 KB
Завантажень:
373
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
ХАРКIВCЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
iм.В.Н.Каразiна
ВIЛЬКЕР АРТУР ЛЕОНIДОВИЧ
УДК 575:314
ГЕНЕТИКО-ДЕМОГРАФIЧНI ПРОЦЕСИ
В ПОПУЛЯЦIЯХ МАЛИХ МIСТ ТА СIЛ
СХIДНОЇ УКРАЇНИ
03.00.15 - генетика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття
наукового ступеня кандидата
біологiчних наук

Харкiв - 2001
.
- 2 -
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрi генетики i цитологiї Харкiвського
нацiонального унiверситету iм. В.Н.Каразiна Мiнiстерства освiти i
науки України.
Науковий керівник:
доктор бiологiчних наук, професор Атраментова Любов Олексіївна ,
Харкiвський нацiональний унiверситет iм.В.Н.Каразiна,
професор кафедри генетики i цитологiї.
Офіційні опоненти:
доктор бiологiчних наук, старший науковий спiвробiтник
Бондаренко Юрій Васильович, НДI птахiвництва УААН,
головний науковий спiвробiтник;
кандидат бiологiчних наук Штандель Свiтлана Анатолiйовна ,
Харкiвський НДI проблем ендокрiнної патологiї ім.В.Я.Данилевського
АМН України, старший науковий спiвробiтник.
Провiдна установа:
Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка,
кафедра загальної i молекулярної генетики.
Захист вiдбудеться "25" квітня 2001 р. о 15.00 годинi
на засiданнi спецiалiзованої вченої ради К 64.051.18
при Харкiвському нацiональному унiверситетi iм. В.Н.Каразiна
за адресою: 61077, м.Харкiв, пл. Свободи, 4, ауд. 3-15.
З дисертацiїю можна ознайомитися в бiблiотецi Харкiвського
нацiонального унiверситету (61077, м.Харкiв, пл. Свободи, 4).
Автореферат розiсланий "25" березня 2001 р.
Вчений секретар спецiалiзованої вченої ради,
кандидат бiологiчних наук А.В.Некрасова
.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 Актуальнiсть теми.  Дослiдженнями, якi ось вже декiлька
десяткiв рокiв упроваджуються в рiзних частинах земної кулi,
отримана iнформацiя про генетичну структуру рiзних популяцiй
людини - вiд антропологiчних iзолятiв до багатомiльйонних
мегаполiсiв (L.L.Cavalli-Sforza, W.F.Bodmer, 1971; Ю.Г.Рычков,
1979, 1982; D.Coleman, 1982, О.Л.Курбатова та iн. 1984, 1988,
1996; Е.К.Гинтер, 1993). Україна до недавнього часу залишалася
бiлою плямою на генетичнiй картi свiту. Дослiдження українських
популяцiй почалися на початку 90-х рокiв, коли були отриманi
першi данi про генетико-демографiчну структуру та особливостi
генетичного процесу в популяцiї Харкова (Л.А.Атраментова, 1991).
Зараз вже є вiдомостi про популяцiї Донецька, Полтави
(Л.А.Атраментова, О.В.Филипцова, 1997, 1998, 2000), Києва
(О.И.Тимченко, 1999). Генетико-демографiчнi дослiдження сiльських
популяцiй України вiдсутнi. Ciльськi популяцiї вiдрiзняються
бiльш високими показниками iнбридингу та поширенiстю спадкової
патологiї (А.А.Ревазов, 1975-1988; А.Н.Петрин, 1985-1988;
Л.Л.Соловенчук, 1984; Г.И.Ельчинова, 1995, 1996; Е.К.Гинтер,
1985). Сiльське населення УкраЇни складає 32%. Iнформацiя про
генетичну структуру та напрямок генетичних процесiв у популяцiях
необхiднi для генетичного монiторингу та генетичного
прогнозування.
 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконана згiдно з планом кафедри генетики i цитологiї
Харкiвського нацiонального унiверситету за темою "Генетичнi
процеси в популяцiях Схiдної України" № Держреєстрацiї
0198U005759.
 Метазадачi дослiдження.  Метою роботи було: 1) провести
порiвняльний аналiз популяцiйної структури та генетичних процесiв
у популяцiях малих мiст та сiл Харкiвської областi; 2) з'ясувати,
як вплинули на популяцiйно-генетичнi характеристики суспiльнi
перетворення останнiх рокiв. У ходi дослiдження передбачалось
розв'язати ряд конкретних задач: вивчити динамiку основних
демографiчних показникiв (чисельнiсть, статево-вiковий склад,
шлюбнiсть, репродуктивнi характеристики, мiграцiї), зробити
оцiнку шлюбної структури (вирахувати показники шлюбної


- 2 -
сполученостi та iндекси шлюбної ендогамiї за нацiональнiстю,
вiком, освiтою та професiєю, показники ендогамiї, iнбридингу).
 Об'єкт дослiдження  - популяцiї людини.
 Предмет дослiдження  - генетична структура малочисельних по-
пуляцiй та генетико-демографiчнi процеси
.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: ГЕНЕТИКО-ДЕМОГРАФIЧНI ПРОЦЕСИВ ПОПУЛЯЦIЯХ МАЛИХ МIСТ ТА СIЛ СХIДНОЇ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок