Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕЦИТИН-АНТИОКСИДАНТНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕЦИТИН-АНТИОКСИДАНТНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ

Назва:
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕЦИТИН-АНТИОКСИДАНТНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,00 KB
Завантажень:
88
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ПЕРОВА Ганна Іванівна
УДК 616.314.17-008.1-085:612.397.82
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕЦИТИН-АНТИОКСИДАНТНОГО
КОМПЛЕКСУ ПРИ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ
14.01.22 – стоматологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
 
Одеса – 2002

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті стоматології Академії медичних наук України.
Науковий керівник:
кандидат медичних наук Чумакова Юлія Геннадіївна,
Інститут стоматології АМН України, завідувач відділом захворювань пародонта
 
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Сініцин Ростислав Георгійович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри терапевтичної стоматології
доктор медичних наук, професор Борисенко Анатолій Васильович, Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри терапевтичної стоматології
Провідна установа:
Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, м. Полтава,
кафедра терапевтичної стоматології
 
Захист відбудеться " 25 " червня 2002 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої
ради Д 41.563.01 в Інституті стоматології АМН України за адресою: 65026, м. Одеса,
вул. Рішельєвська,11.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту стоматології АМН України (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11).
Автореферат розісланий " 16 " травня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дєньга О.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Захворювання пародонта залишаються найваж-ли-------вішою про--б-----лемою в стоматології, при цьому генералізований пародон-тит по-сідає веду-че місце, що обумовлено його значною поширеністю, необо-рот-ніс-тю розвитку, прогресуванням захворюваності в осіб молодого віку, ви-ник--ненням вогнища хронічної інфекції в організмі, а та-кож утратою значної кіль-кості зубів при великій поразці навколо-зуб-них тка-нин [К.М.Косен-ко, 1994; І.С.Мащенко, 1996; В.С.Иванов, 1998; Г.Н.Вишняк, 1999; Н.Ф.Дани---лев-с-к-и--й, А.В.Борисенко, 2000; Л.А.Дмитриева, 2001].
Генералізований пародонтит являє собою хронічний дистро-фіч---но-запаль-ний процес. Причиною його виникнення і розвитку можуть бути різ---ні міс---цеві і загаль-ні екзогенні й ендогенні фактори: від мікробної бляш-ки до по----ру----шень мікро-цирку-ляції і метаболізму тканин [А.В.Борисенко, 1992; В.Ф.Куцев-ляк, 1995; Г.Ф.Белоклицкая, 1996; И.С.Ма----щенко, А.В.Самойленко, 1997; А.П.Канка-нян, В.К.Леонтьев, 1998; В.І.Герелюк, 2001; A.D.Haffajee, S.S.Soc--1994; D.F.Kinane, J.Lindhe, 1997; R.J.Genko, 1998].
В останні роки особлива увага приділялася вивченню порушень ліпід----но-----го обмі--ну у хворих на генералізований пародонтит. Доведена роль пере-ки-с--ного окислення ліпідів (ПОЛ) у па---то--ге-не-зі паро-дон-титу [В.Н.Бобырев, 1990; О.Н.Воскресенский, Е.К.Тка-чен-ко, 1991; Ю.И.Силенко, 1992; Т.М.Ду-ня---зі--на, 1994; Л.М.Тарасен-ко, Т.А.Петру-шан--ко, 1999; I.L.C.Chapple, 1997]. По-ка--за---но, що в основі дистро-фіч-но-запаль-но-го процесу в тканинах пародонта ле-жить акти--ва-ція вільно-радикального окислення з по-даль-шим нагро--мад-жен--ням актив-них форм кисню, одним з механізмів дії яких є уш--ко-д----ження і деструк-турі-за-ція біо-мембран унас-лідок гідролізу фос-фо--ліпі-дів клі-тин-----них мембран під дією акти-вованої фосфоліпази А2 (ФЛА2) [Ю.А.Влади-ми-ров, 1989; A.B.Mukherjee et al., 1994].
Отримано багато даних про роль ліпідних медіаторів, головним чи-ном, про--дук-тів метаболізму арахідонової кислоти (простагландинів, лей-ко-----тріє------нів) у визна-ченні харак-теру перебігу та ступеню запалення в тка--ни-нах па---ро--дон-та [Н.А.Дмитриева, 1989; Т.И.Лемецкая, 1998; С.П.Яро-ва, 1999; Г.Л.Лєс-ну-хіна, 2000; R.C.Page, 1991; I.M.Goodson et al., 1997]. Сформу-льо-вана ліпід-но-ейкоза-ноїд-на кон-цеп--ція ви--ник--нен--ня, перебігу і рецидивування гене-ра--лі-зо-ваного паро-дон--титу [В.І.Гере-люк, 2001].
Ключовим ферментом у процесі руйнування мембранних фосфо-лі-пі-дів і утво--рен-ня біологічно активних прозапальних агентів із вираженою паро--дон------то-па--тогенною дією (детергентні ліпіди, ейкозаноїди) є ФЛА2.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕЦИТИН-АНТИОКСИДАНТНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок