Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ТА БІОЛОГІЧНА ДІЯ ГІДРАЗОНІВ СОЛЕЙ ХІНОЛІНІЮ

ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ТА БІОЛОГІЧНА ДІЯ ГІДРАЗОНІВ СОЛЕЙ ХІНОЛІНІЮ

Назва:
ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ТА БІОЛОГІЧНА ДІЯ ГІДРАЗОНІВ СОЛЕЙ ХІНОЛІНІЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,56 KB
Завантажень:
496
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ
ім. І.І. МЕЧНИКОВА
МОЛЄВА ВІКТОРІЯ ІГОРІВНА
УДК 615.28; 579.87012/018
ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ТА БІОЛОГІЧНА ДІЯ
ГІДРАЗОНІВ СОЛЕЙ ХІНОЛІНІЮ
03.00.07 - мікробіологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Харків – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в лабораторії протимікробних засобів Інституту мікробіо-ло-гії-та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України.
Науковий керівник : доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Волянський Юрій Леонідович, Інститут
мік-робіології та імунології ім. І. І. Мечникова АМН України, директор
Офіційні опоненти : доктор медичних наук, професор
Дикий Ігор Леонідович, Національна фарма-цев-- тична академія МОЗ України, завідувач кафедри мікро-біо-логії, вірусології та імунології
доктор біологічних наук, професор
Руденко Ада Вікторівна, Інститут уро-логії--та не-
ф-рології АМН України, керівник лабораторії мік-
робіології, вірусології і мікології
Провідна установа: Київський науково-дослідний інститут епідеміо-ло-гії та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського МОЗ України, м. Київ.
Захист дисертації відбудеться " 25 " cічня 2001 р. о 13 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д. 64.618.01 при Інституті мікробіології та імунології ім. -І.І. Мечникова АМН України за адресою: 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту мікробіології та іму-но--логії -ім. І.І. Мечникова АМН України, 61057, м.Харків, вул. Пушкін-ська, 14.
Автореферат розісланий " 25 " грудня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат медичних наук _______________ Кучма І.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Непересічним досягненням біології та медицини стало впро-вад--ження в практику сульфамідів та антибіотиків різних поколінь, але по мірі роз--ширення їх використання та у зв`язку з селекцією стійких до хіміо-тера-пев-тич--них за-со-бів збудників захворювань ефективність кожного з них неухильно зни--жу-єть-ся (Палій Г.К., 1997, Дикий І.Л., 1999, Tomanovic B., 1993). Отже, не-зважаючи на існування великого арсеналу засобів проти-інфек-цій-ної терапії, існує нагальна по-тре-ба медицини та ветеринарії в нових анти-мік-роб-них пре--па-ра-тах.
Похідні хіноліну широко застосовуються в медицині як ви-со-ко-ефек-тив-ні лікарські пре-парати. Спектр їхнього використання в сучасній ме-дичній прак--тиці вель-ми широкий, це антимікробні, фунгіцидні, анти-ма-ля-рій-ні, про-ти--туберкульозні пре-парати та ін. (Машковский М.Д., 2000). Хіно-лі-но-ві спо-лу-ки проявляють різнопланову біологічну дію, по-мір-но токсичні, ви-со-ко-ре-ак-цій---ноздатні, мають необмежені можливості струк-тур-них моди-фі-ка-цій (Волян-ський Ю.Л., 1981, Гречко B.A., 2000, Raynes K., 1996). Є реаль-ною пер-спек-ти-ва кон-струювання на їхній основі більш ефек-ти-в-них профі-лактичних та лі-ку--валь-них препаратів для розв`язання про-бле-ми бо-роть-би з ін-фек-ційними та гній-но-запаль-ними за-хво--рю-ваннями (Українець І.В. та спів-авт., 2000). Великі по--тен-ційні мож-ливості в цьому напрямку мають нові ори-гі-наль-ні сполуки – гід----ра---зони солей хі-нолінію та споріднені їм гідра-зо-ни фенан-три-динію і акри-ди-нію (Franco V., 1995, Kaiser J. et al., 1996). Вив-чен-ня про-ти-мік-робної актив-нос-ті і біологічної дії цих сполук є важливою пе----ре-ду-мо-вою для створення на їхній основі но--вих більш ефек-тивних і мало-ток-сич-них засо-бів для профі-лак-ти-ки та ліку-ван-ня захворювань мікробної еті-о-ло-гії. Продовження пошуку та конструювання нових препара-тів з про---ти-мікробною дією серед гідразонів со-лей хінолінію є актуальним не тіль-ки для медицини та ве-теринарії, а й для ви-соких технологій в різних га-лу-зях народного гос-по-дар-ства, харчовій, мік-ро-біо-логічній та фармацевтичній про-мис-ловості.
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисер-та--цій-на робота пов`язана з плановою науковою тематикою Інституту мі-кро-біо---ло-гії та імунології ім.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ТА БІОЛОГІЧНА ДІЯ ГІДРАЗОНІВ СОЛЕЙ ХІНОЛІНІЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок