Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національної політики радянської держави (20-гі — середина 30-х рр. XX ст.)

Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національної політики радянської держави (20-гі — середина 30-х рр. XX ст.)

Назва:
Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національної політики радянської держави (20-гі — середина 30-х рр. XX ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,38 KB
Завантажень:
347
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Київський університет імені Тараса Шевченка

на правах рукопису
Новохатько Леонід Михайлович

УДК 947.084 (477) : 323.1
Соціально-економічні і культурні
процеси в Україні у контексті
національної політики радянської держави
(20-гі — середина 30-х рр. XX ст.)
Спеціальність 07.00.01 — Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук
Київ —1999


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України
історичного факультету Київського університету імені
Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, академік НАН України Курас Іван Федорович, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України;
доктор історичних наук, професор Кульчицький Станіслав Владиславович, заступник директора Інституту історії України НАН України;
доктор історичних наук, професор Лях Роман Данилович, завідуючий кафедрою історії України Донецького університету
Провідна установа — Київський державний технічний уні-
верситет будівництва і архітектури, кафедра політичних
наук
Захист відбудеться 22 лютого 1999 р. о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському універ-
ситеті ім. Т.Шевченка за адресою: 252033, м. Київ, вул.
Володимирська, 60, ауд. 349
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці
Київського університету ім. Т.Шевченка (м. Київ, вул.
Володимирська, 58)
Автореферат розісланий 21 січня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, Божко 0.1.
кандидат історичних наук,
доцент


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями
дослідження. Її обсяг становить 376 сторінок. Робота складає-
ться з вступу, п'яти розділів, висновків, приміток (950 поси-
лань), списку використаних джерел та літератури (46 сторінок,
446 назв).
Вступ. Актуальність дослідження. Упродовж десятиліть
історична наука вивчала організаційно-політичні та соціально-
економічні основи формування соціалістичної держави, зосере-
джуючись головним чином на її перевагах і досягненнях, нехту-
ючи суперечливими проблемами, неоднозначними внутрішніми
явищами та закономірностями її розвитку. Національні відно-
сини в Україні 1920-х — середини 1930-х рр. висвітлювалися за
усталеною в історіографії схемою: критика українського буржу-
азного націоналізму, розвиток пролетарського інтернаціоналіз-
му, дружба народів, міжреспубліканські стосунки у різних галу-
зях, духовна єдність культур тощо. Суперечливі питання дер-
жавного і національно-духовного будівництва досліджувалися
без належного критичного аналізу конкретної історичної ситуа-
ції в українському суспільстві того періоду, а відтак набула
наукової актуальності і практичного значення тема соціально-
економічного і культурного розвитку УСРР в контексті націо-
нальної політики радянської держави, виявлення їх причинно-
наслідкових зв'язків.
Реформування соціально-політичних та економічних від-
носин в Україні, що триває упродовж 1990-х рр., вимагає нау-
кового прогнозування соціальних наслідків, визначення націо-
нальних пріоритетів поступального розвитку суспільства. У
зв'язку з цим практично необхідним є глибоке вивчення та уза-гальнення історичного досвіду державотворення, врахування
його позитивних і негативних тенденцій.
Становлення держави, як переконливо свідчить історія
людської цивілізації — довготривалий і суперечливий процес вибору оптимальних форм соціальної рівноваги. Кожна з дер-
жавних націй мала власний шлях розвитку, вирізняючись з по-
між інших особливостями духовного і культурного життя, ти-
пом економічних відносин, морально-етичними та побутовими
цінностями, засвідчуючи у такий спосіб свою етнополітичну са-
мобутність.
Таким чином, актуальність теми дисертаційного дослі-
дження визначається необхідністю і доцільністю неупереджено-
го вивчення досить важливої науково-теоретичної та конкрет-
но-історичної проблеми соціально-економічного та культурно-
го розвитку УСРР періоду 1920-х — середини 1930-х рр. у кон-
тексті національної політики радянської держави.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національної політики радянської держави (20-гі — середина 30-х рр. XX ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок