Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДОСЛIДЖЕННЯ МАГНIТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АНТИФЕРОМАГНЕТИКIВ В ОБЛАСТIОРIЄНТАЦIЙНОГО ПЕРЕХОДУ

ДОСЛIДЖЕННЯ МАГНIТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АНТИФЕРОМАГНЕТИКIВ В ОБЛАСТIОРIЄНТАЦIЙНОГО ПЕРЕХОДУ

Назва:
ДОСЛIДЖЕННЯ МАГНIТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АНТИФЕРОМАГНЕТИКIВ В ОБЛАСТIОРIЄНТАЦIЙНОГО ПЕРЕХОДУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,16 KB
Завантажень:
163
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
ФIЗИКО-ТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР IМЕНI Б.I.ВЄРКIНА
На правах рукопису
УДК 537.622.5
САВИЦЬКИЙ Володимир Миколайович
ДОСЛIДЖЕННЯ МАГНIТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
АНТИФЕРОМАГНЕТИКIВ В ОБЛАСТI
ОРIЄНТАЦIЙНОГО ПЕРЕХОДУ
01.04.11 - магнетизм
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття вченого ступеня
кандидата фiзико-математичних наук
ХАРКIВ - 2000


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Фiзико-технiчному iнститутi низьких температур
iм.Б.I.Вєркiна Нацiональної Академiї наук України.
Науковий керiвник: кандидат фiзико-математичних наук,
старший науковий спiвробiтник
ДУДКО Костянтин Львович
(ФТIНТ НАН України, старший науковий спiвробiтник)
Офiцiйнi опоненти: доктор фiзико-математичних наук,
старший науковий спiвробiтник
ХАЦЬКО Євген Миколайович
(ФТIНТ НАН України, провiдний науковий спiвробiтник).
доктор фiзико-математичних наук,
професор
МАКАРОВ Володимир Iванович
(НВП "Хартрон-Плант", завiдуючий вiддiлом).
Провiдна установа - Харкiвський Нацiональний унiверситет
iм. В.Н.Каразiна (Фізичний факультет).
Захист вiдбудеться _28_ березня 2000 р.
о _15_ годинi на засiданнi Спецiалiзованої ради
К64.175.03 при Фiзико-технiчному iнститутi низьких температур iм. Б.I.Вєркiна НАН України (61164, м.Харкiв-164, пр.Ленiна, 47).
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Фiзико-технiчного iнституту низьких температур iм.Б.I.Вєркiна НАН України.
Автореферат розiслано _25_ лютого 2000 р.
Вчений секретар Спецiалiзованої ради
доктор фiзико-математичних наук Є.С.Сиркiн


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми дисертацiї. Проблема фазових переходiв - одна з центральних у макрофiзицi. В останнiй час поряд з добре вивченими переходами типу порядок - непорядок iнтерес дослiдникiв викликають переходи типу порядок - порядок, коли структура втрачає стiйкiсть i перетворюється в структуру нової симетрiї. Цi перетворення вiдбуваються шляхом орiєнтацiйних фазових переходiв (ОФП), якi в антиферомагнетиках (АФМ) викликаються, зокрема, зовнiшнiм магнiтним полем. До цього часу накопичено досить значний об`єм знань, якi систематизовано в роботах [1-4]. Характерним завданням бiльшостi робiт по експериментальному вивченню таких переходiв було вимiрювання критичних полiв та їх залежнiсть вiд зовнiшнiх параметрiв, а також iдентифiкацiя i вивчення властивостей фаз, що реалiзуються до та пiсля переходу. В той же час особливоє уваги потребує питання про те, що являє собою структура АФМ в безпосереднiй близькостi до точки фазового переходу (ФП), i чи iдентична вона структурi однiєї з фаз. У вiдповiдностi з теорiєю Ландау для надпровiдникiв, що має, очевидно, i загальний термодинамiчний сенс, в областi ФП виникає неоднорiдний стан (промiжний або змiшаний), що i було пiдтверджено експериментально. У зв`язку з цим при iнтерпретацiї результатiв досить суттєво визначити рiд переходу i тип стану, який при цьому реалiзується. Iнтерес до цiєє задачi визначається як фундаментальними аспектами подальшого розвитку проблеми ФП в АФМ, так i широким застосуванням магнiтних матерiалiв у технiцi та електронiцi. Особливо актуальною ця проблема видається у зв`язку з пошуками нових матерiалiв з наперед заданими i керованими властивостями.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Робота виконана в розвиток традицiйних дослiджень вiддiлу низькотемпературного магнетизму ФТIНТ НАНУ, що ведуться тут на протязi багатьох рокiв. Вони проведенi у межах тематичного плану iнституту з вiдомчої тематики за темою "Статичнi та динамiчнi властивостi магнiтоконцентрованих систем" (N державної реєстрацiї 0196U002953), зокрема, її роздiлу, присвяченому вивченню магнiтних фазових перетворень i неоднорiдних станiв у багатопiдграткових магнетиках.
Мета роботи - докладне дослiдження поведiнки ряду АФМ з рiзними
типами симетрiї пiд час спiнової переорiєнтацiї, що вiдбувається у зразковi пiд дiєю зовнiшнього магнiтного поля. Головне завдання - це визначення зовнiшнiх параметрiв ОФП, його роду, та типу структур, якi при цьому реалiзуються. Значної уваги потребує проблема iнтерпретацiї експериментальних результатiв та їх спiвставлення з даними iнших авторiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ДОСЛIДЖЕННЯ МАГНIТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АНТИФЕРОМАГНЕТИКIВ В ОБЛАСТIОРIЄНТАЦIЙНОГО ПЕРЕХОДУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок