Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИМІР ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ВИМІР ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Назва:
ВИМІР ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,45 KB
Завантажень:
289
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА економіко-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дудка Тетяна Володимирівна
УДК [664.013:005.52]:330.322.2
ВИМІР ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Спеціальність 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами
(підприємства харчової промисловості)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Одесса – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України
Науковий керівник доктор економічних наук, професор
Осіпов Павло Володимирович,
Одеська національна академія
харчових технологій, зав. кафедри
економіки промисловості
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Заїнчковський Анатолій Олександрович,
Український національний університет
харчових технологій Міністерства освіти і
науки України, зав. кафедри економіки і права
 
кандидат економічних наук
Нікішина Оксана Володимирівна,
Інститут проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України,
старший науковий співробітник
відділу ринкових механізмів та структур
Захист відбудеться “24” січня 2008 р. о “14.00” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.10 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
Автореферат розісланий “22” грудня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Г. Ковальова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасних умовах ключовим напрямком здійснення економічних реформ є активізація інвестиційних процесів. Це визначає необ-хід-ність створення адекватної ринковій економіці організації інвестиційної діяльно-сті на промислових підприємствах і розробки прогресивних методів управління інвестиційним процесом.
В умовах обмеженості інвестиційних ресурсів проблема обґрунтування ви-бору пріоритетного об'єкта інвестування стає актуальною не тільки для по-тенці-йних інвесторів, але й для самих промислових підприємств.
Виникає необхідність вирішення як теоретичних, так і практичних пи-тань, пов'язаних з розкриттям сутності інвестиційної привабливості, її виміру й оцін-ки, як необхідної умови здійснення ефективної інвестиційної діяльності.
Теоретичні і практичні питання інвестування знайшли відображення в нау-кових працях багатьох вітчизняних і закордонних економістів, таких як, на-прик-лад, Бланк І.А., Буркинський Б.В., Герасимчук М.С., Гойко А.Ф., Заїнчковський А.О., Кисіль М.І., Пересада О.О., Рого-жин П.С., Шевчук В.Я., Гітман Л., Джонк М.Д., Норкотт Д., Хавранек П., Шарп У. та інших дослідників.
В теперішній час ще недостатньо вивчені питання виміру й оцінки інве-с-тиційної привабливості промислових підприємств. Традиційні методи оцінки ефективності капітальних вкладень, що використовувались в умовах планової економіки, у ринкових умовах, здебільшого, не можуть бути застосовані. У зв'я-зку з цим важливо дослідити основні принципи і методи оцінки інве-стиційної привабливості промислових підприємств, що використовуються у вітчизняній і закордонній практиці, виявити фактори, що формують рівень інвестиційної при-вабливості в харчовій промисловості, і на цій основі розро-бити методичні поло-ження для виміру й оцінки інвестиційної привабливості промислових об'єктів, надати характеристику рівневі інвестиційної привабливості підприємств деяких га-лузей харчової промисловості і визначити основні на-прямки інве-стиційної діяль-ності в галузях харчової промисловості.
Це й визначило вибір теми дослідження, її актуальність, теоретичну і прак-тичну значимість.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-таці-йна робота виконана відповідно до тематики держбюджетної НДР ОНАХТ “Вив-чення та моделювання складних економічних систем та явищ в умовах трансфор-маційних процесів, які відбуваються в харчовій промисловості” (2006–2008 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ВИМІР ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок