Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОРУШЕННЯ ПОДРУЖНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗА НЕВІДПОВІДНОСТІ СТАТЕВОЇ КОНСТИТУЦІЇ ПОДРУЖЖЯ ТА ЙОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ

ПОРУШЕННЯ ПОДРУЖНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗА НЕВІДПОВІДНОСТІ СТАТЕВОЇ КОНСТИТУЦІЇ ПОДРУЖЖЯ ТА ЙОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ

Назва:
ПОРУШЕННЯ ПОДРУЖНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗА НЕВІДПОВІДНОСТІ СТАТЕВОЇ КОНСТИТУЦІЇ ПОДРУЖЖЯ ТА ЙОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,40 KB
Завантажень:
247
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ
І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ
Саприкін Олексій Вікторович
УДК 616.64+618.1[:616.89–008.442.4
ПОРУШЕННЯ ПОДРУЖНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ЗА НЕВІДПОВІДНОСТІ СТАТЕВОЇ КОНСТИТУЦІЇ ПОДРУЖЖЯ
ТА ЙОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ
14.01.16 – психіатрія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківській медичній академії після-диплом-ної освіти МОЗ України.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
Кришталь Валентин Валентинович, Хар-ківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, кафедра сек-со-логії та медичної психології, завідувач кафедри
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Напрєєнко Олександр Костянти-но-вич, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра психіатрії, завідувач кафедри
доктор медичних наук, професор Михайлов Борис Володимирович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, кафедра психотерапії, завідувач кафедри
Провідна установа: Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, м. Харків
Захист відбудеться "03" квітня 2003 р. о 10-00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.620.01 в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103.
Автореферат розісланий "01" березня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат медичних наук |
Гриневич Є.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У подружніх парах, в яких у чоловіка або дру-жини відзначається слабка статева конституція, що утруднює первинну сексуальну та психологічну адаптацію, із самого по-чатку подружнього життя розвивається подружня дезадаптація.
Порушення подружньої адаптації вивчали чис-лен-ні дос-лід-ни-ки – W.H.Masters, V.E.Johnson (1970, 1976), S.Krato-chvill (1985), K.Imielinski (1986), Г.С.Васильченко, Г.Ф.Дейнега (1990), Г.С.Ко-ча-рян, О.С.Кочарян (1994), В.В.Кришталь (1999) та ін. Проте питан-ня щодо дезадаптації, зумовленої не-від-по-від-ніс-тю ста-тевої кон-сти-туції чоловіка і жінки, порушується лише в пооди-ноких пра-цях (І.І.Гор-пинченко зі співавт., 1996), а механізми роз-витку, перебіг і клі-нічні прояви сексуальної дисгармонії по-друж-ньої пари, що фор-му-ється при цьому, практично не вив-чалося, не-зва-жаю-чи на те, що дезадаптація сексуальної поведінки є при-чиною майже трети-ни усіх випадків порушення сек-суального здоров’я.
Конституціональна дезадаптація – своєрідний розлад, що по-значається на загальній та сексуальній поведінці чоловіків і жі-нок і призводить до порушення не тільки сексуальних, а й між-осо-бистісних відносин подружжя, – залишається, таким чи-ном, ма-ло дослідженою. У зв’язку з цим складна проблема роз-роб-ки і впро-вадження у клінічну практику ефективних методів діаг-ностики та корекції конституціональної дезадаптації не втрачає своєї актуаль-ності. Складність її пов’язано з труд-но-щами виявлення механізмів порушення подружньої комуні-ка-ції, різно-ма-нітністю його причин, поліморфністю проявів і, го-лов-не, з тим, що у генезі подружньої дезадаптації відіграють роль особливості не тільки сомато- та пси-хо-сексуального роз-вит-ку, що зумовили слаб-кість статевої консти-туції, але й особистості кож-ного з по-друж-жя та поєднання цих особ-ливостей, типів сек-суаль-ної куль-тури і сексуальної поведінки пари в цілому.
Внаслідок недостатнього вивчення феномена консти-ту-ціо-наль-ної дезадаптації клінічна сексологія поки не має достатньо ефек-тивних методів корекції порушення подружньої кому-ні-ка-ції, зумовленого невідповідністю статевої конституції чоловіка і дру-жини. Загальноприйняті психотерапевтичні методики, що ви-ко-рис-товуються для його корекції, не може бути з успіхом за-сто-совано без відповідної модифікації, котра б враховувала типи ста-те-вої конституції обох із подружжя та роль різних чин-ни-ків по-рушення загальної і сексуальної комунікації за за-зна-ченої невідповідності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПОРУШЕННЯ ПОДРУЖНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗА НЕВІДПОВІДНОСТІ СТАТЕВОЇ КОНСТИТУЦІЇ ПОДРУЖЖЯ ТА ЙОГО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок