Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат на тему: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

Загрузка...

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти) / сторінка 10

Назва:
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,25 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Характерною ри--сою мо-ви медіатекстів аналізованого періоду є збільшення частки роз--мов-них елементів на сторінках періодичних видань, що свідчить про демо-кра-тизацію стилю засобів масової інформації та помічене ба-гать-ма до-слід-никами розмивання меж літературних норм. Це засвід-чує й негатив--на тенденція до використання у журналістських матеріалах вуль--га-риз-мів, які не виконують спеціальної стилістичної функції й зни-жують зна-чен-ня, стиль, загальний тон публікацій. Серед найужи-ва-ніших вульга-ри-змів мови сучасних ЗМІ можна назвати лохотрон, лох, дебіл, забем-ба-ний, сексодром, шашні, бариші, псих, порнуха та ін-ші. Варто також від--начити активізацію в українській публіцистиці ос-тан-ніх років жар-гон-ної лексики, особливо кримінального походження на зразок ксива, бо--тати по фені, фільтрувати базар, на-би-ти стрілку, надава--ти дах, що є неприпустимим з погля-ду літературних норм.
Отже, найпотужнішими лексичними експресивними засобами в мові українських часописів є ідеологеми, демінутиви та оказіональна лексика, перифрази, епітети, метафори, розмовна лексика.
ВИСНОВКИ
1. У дисертації наведене теоретичне обґрунтування й узагальнен--ня проблеми вивчення інноваційних процесів у сучасному україн-ському медіатексті. Відповідно до мети дослідження здійснено аналіз но--вітніх процесів, що спостерігаються в мові сучасних медіа, з’я-со-ва--но характер функціонування інноваційної лексики в ЗМІ та сфери її по--ширення, описано основні експресивні засоби сучасного ме-діа-текс--ту. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що воно є першою спро--бою системного аналізу інноваційних процесів мови сучасних ук--раїнських друкованих видань.
Дев’яності роки ХХ століття стали знаковими для Української дер--жави. Розпад Радянської імперії, проголошення незалежності Ук--ра--їни докорінно змінили життя українського суспільства. Надзвичайно чутливо на суспільно-політичні, економічні та ін-ші зміни в державі відреагувала мова засобів масової інформації як най--динамічніший підстиль публіцистичного стилю, що зумовлено її тіс--ним зв’язком із навколишньою дійсністю. Про це свідчить переду--сім словниковий фонд сучасних медіатекстів, який зазнав помітного онов--лення в аналізований період. Відбуваються процеси перерозподі--лу ак-тив-ної і пасивної лексики мас-медіа, розширення сполучуваності слів, по-повнення словника новаціями іншомовного походження, де-тер--мі-но-логізації спеціальної лексики на сторінках періодичних ви-дань, зба-га-чення мови засобів масової інформації новотворами, актив-ного вико-ри-стання розмовної лексики у сучасному журналістському тексті.
2. Неологічна лексика, що функціонує в мові сучасних україн-ських часописів, поділяється на дві великі групи: запозичення та слова, що виникли на питомому ґрунті. Основним чинником, який упливає на про-цес запозичення, є словниковий фонд мови, оскільки завдяки йо-му ре-гулюється надходження іншомовних лексем і визначається їх зміст. От-же, не-ологізми іншомовного походження, запозичені української мо-вою пе-реважно з англійської мови, охопили такі сфери суспільного жит--тя, як суспільно-політична, економічна, спортивна, а також лек--си-ку з царини культури, мистецтва, побуту. Важливим стимулом активізації засвоєння іншомовної лексики но-сіями сучасної української мови, її використання в усіх сферах спіл--ку-вання стали процеси усвідомлення належно--сті України до цивілізованого світу; перевага інтегративних тен-ден--цій над тенденціями протиставлення радянського суспільства, радян--сь-кого способу життя буржуазним зразкам; переоцінка цінностей; орі-єн-тація на Захід у багатьох галузях життя суспільства (політико-еко--номічного, культурного-мистецького, спортивного та ін.) тощо.
3. Найбільш продуктивними способами творення неологізмів у мо-ві медіатекстів кінця ХХ – початку ХХІ ст. стали суфіксація, пре--фік--сація, осново- та словоскладання, семантичний та лексико-се-ман--тич--ний способи словотворення.
4. Мові засобів масової інформації притаманні певні ознаки, що ви-різняють її з-поміж інших функціональних стилів сучасної україн--ської літературної мови.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок