Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат на тему: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти) / сторінка 11

Назва:
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,25 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
До її характерних рис, як відомо, належить со-ціальна оцінність, комунікативна загальнозначимість, загальнодо--ступ-ність, безпосереднє вираження авторського “я”. Добір мовних за--со--бів у ній здійснюється насамперед з погляду їх оцінних якостей і мож--ливостей, їх здатності ефективно впливати на читача, оскільки в пуб--ліцистичному стилі переконання виступає основною функцією мо--ви. Одне з основних завдань засобів масової інформації – форму--ван--ня суспільної думки – неможливе без дієвого, емоційного, вираз--но-го, експресивного слова, здатного реально й точно змалювати кар--ти-ну подій, уплинути на свідомість і думки читача, змусити його до рі--шучих дій, переконати в правильності тієї чи іншої точки зору, по--зи-ції. Одним із найяскравіших показників газетно-публіцистичної вправ--ності журналіста є вміле поєднання експресії й стандарту.
Типовими лексичними експресивними засобами у мові українських ме-діатекстів аналізованого періоду є ідеологеми, демінутиви, ока-зіо-наль--на лексика, перифрази, епітети, метафоризація та розмовна лек-си-ка.
5. Укладений нами частотний словник уживання актуальної лек-си--ки в сучасних українських ЗМІ, що базується на аналізі близько 800 ме---ді-а-текстів, виявляє високу активність лексем на позначення суспіль-но-по--літичних явищ і процесів: Президент /України/ (749), фракція (547), пар--ламент /України/ (301), саміт (320), реформа (209), партія /по-лі--тич--на/ (432), інтеграція (149), вибори (117), парламентарій /Укр./ (167), пре-м’-єр-міністр /України/ (113), опозиція (175). З-поміж еко-номічних тер--мінів найбільшою частотою вживання відзначаються сло-ва й слово-спо--лучення ринок (428), бізнес (204), інвестиції (165), ін-вестор (136), кре--дит (137), підприємець (125), приватизація (124), кон-куренція (112), при--ватний (108), євро (93), бізнесмен (89), комер-ційний (88). Питому вагу на сторінках опрацьова-них часописів складає лек---си--ка з негативним забарвленням: війна (177), смерть (120), криза (120), скан--дал (117), злочин (112), бороть-ба (113), зброя (109), трагедія (111) тощо. Таким чином, словник за--свід-чує формування ак-ту-альної лексики медіатекстів аналізованого пе--ріоду й становлення но-вого ідеолексикону.
Мова засобів масової інформації як виразник еволюції суспільної думки зазнає постійного розвитку. Уплив позамовних та інтралінгвіс--тич--них чинників зумовив активізацію інноваційних процесів, спря-мо--ва--них передусім на оновлення словникового фонду мас-медіа, форму--ван--ня нового ідеолексикону, вдосконалення засобів упливу на реципі--єн--та, що сприяє підвищенню ефективності журналістського тексту.
Список опублікованих праць
1. Шаповалова Г.В. Політичні новації в модерному українському пуб-ліцистичному тексті (на матеріалі закарпатської реґіональної пре-си) //Су-часні проблеми мовознавства та літературознавства: Зб. наук. праць (Уж-город. держ. ун-т Міносвіти України). – Ужгород, 1999. – С. 194-198.
2. Шаповалова Г. До питання про валентність слів у сучасному ук-раїнському публіцистичному тексті // Сучасні проблеми мовознав--ст-ва та літературознавства: Зб. наук. праць (Ужгород. держ. ун-т Мін-ос-віти України). – Ужгород, 2000. – Вип. 2. – С. 230-235.
3. Шаповалова Г. Лексичні й семантичні неологізми в мові сучас--ної української преси // Сучасні проблеми мовознавства та літерату--ро--знавства: Зб. наук. праць (Ужгород. держ. ун-т Міносвіти України). – Уж-город, 2000. – Вип. 3. – С. 234-239.
4. Шаповалова Г. Модерна політична лексика сучасних українсь-ких засобів масової інформації (на матеріалі газет “День” (1998-2000) та “Молодь України” (1998-2000) // Вісник Львівського університету. Се-рія: Журналістика. – Львів, 2001. – Вип. 21. – С. 465-470.
5. Шаповалова Г. Розмовні лексичні елементи в мові регіональної пре-си (на матеріалі закарпатської газети “Срібна Земля-Фест”) // Ex proЗб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровсь-кого університету, 2001. – Вип.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок