Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Українською реферат: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

Загрузка...

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти) / сторінка 12

Назва:
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,25 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
3. – С. 460-465.
6. Шаповалова Г. Про лексичні засоби експресивності в мові су-час-ної української преси // Сучасні проблеми мовознавства та літерату-рознавства: Зб. наук. праць (Ужгород. держ. ун-т Міносвіти Украї-ни). – Ужгород, 2002. – Вип. 5. – С. 314-318.
7. Шаповалова Г. Основні тенденції лексичного розвитку мови су-час-них українських друкованих ЗМІ // Науковий вісник Ужгородського уні-верситету. Серія: Філологічна. – Ужгород, 2002. – Вип. 6. – С. 141-146.
8. Шаповалова Г. Джерела сучасної неологічної лексики іншомов-но-го походження та доцільність її використання // Вісник Львівського уні-верситету. Серія: Журналістика. – Львів, 2003. – Вип. 23. – С. 120-124.
9. Шаповалова Г. Абревіація в мові засобів масової інформації // Ак-туальні проблеми журналістики: Зб. наук. праць. – Ужгород: МП “Лі-ра”, 2001. – С. 480-485.
АНОТАЦІЯ
Шаповалова Г.В. Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні аспекти). – Рукопис.
Дисертація подана на здобуття наукового ступеня кандидата фі-ло-логічних наук зі спеціальності 10.01.08. – журналістика. – Київсь-кий національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003.
У дисертації здійснено дослідження новітніх процесів, що спосте--рі--гаються у мові української преси кінця ХХ – початку ХХІ ст. Роз--гля--нуто мову і стиль журналістського тексту аналізованого періоду, зо--крема з’ясовано динамічні процеси сучасного медіатексту, особли--во-сті мови газети як засобу масової інформації. Визначено сучасний стан і проаналізовано основні тенденції розвитку мови мас-ме-діа: пе--ре--роз-поділ активної і пасивної лексики, розширення сполучуваності слів як наслідок актуалізації їх уживання, оновлення лексичного фон--ду сучасними запозиченнями, детермінологізація спеціальної лекси--ки, збагачення мови засобів масової інформації ново-тво-ра-ми, вкрап--лен--ня розмовних елементів у сучасний журналістський текст. Уза--галь--нено й систематизовано неологічну лексику, що функціонує на сто--рінках періодичних видань останніх десятиліть; з’ясовано основні при--чини активізації запозичень у сучасній українській літературній мо--ві. У роботі проаналізовано особливості неологізмів, що виникли на базі української мови, відповідно до способів їх творення. Велику ува--гу в дисертаційному дослідження приділено розгляду основних лек--сичних засобів експресивності сучасного медіатексту (ідеологем, де--мінутивів та оказіональної лексики, перифраз, епітетів, мета-фо-ри---за--ції). Укладено частотний словник уживання актуальної лексики в су--часних українських ЗМІ, що базується на аналізі близько 800 медіатек-с-тів і засвідчує формування актуальної лексики мови ЗМІ ана-лі-зо--ва--ного періоду й становлення нового ідеолексикону.
Ключові слова: дискурс, ідеологема, інноваційні процеси, масо-ва комунікація, медіатекст, неологізм, оказіона-лізм, експресивність.
АННОТАЦИЯ
Шаповалова Г.В. Инновационные процессы в современном ме--ди-атексте (функционально-лингвистические аспекты). – Рукопись.
Диссертация представлена на соискание ученой степени кандидата фи-лологических наук по специальности 10.01.08 – журналистика. – Киев--ский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2003.
В диссертации комплексно исследуются инновационные процессы, на-блюдаемые в языке украинской прессы конца ХХ – начала ХХІ в. Боль-шое значение уделяется классификации неологической лексики и выяснению особенностей ее функционирования. Рассматриваются и ана-лизируются лексические средства экспрессивности современного пуб-лицистического текста.
В первом разделе представлен обзор научной литературы, по-священной изучению актуальных вопросов современной журнали-сти-ки, теории массовой коммуникации, особенностей языка средств мас-со-вой информации последних десятилетий, определены главные ди-на-мические процессы современного медиатекста, а также основные осо-бенности языка газеты как средства массовой информации.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок