Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти) / сторінка 2

Назва:
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,25 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
;–
виявити й проаналізувати основні тенденції в оновленні слов-ни-ка сучасних мас-медіа;–
здійснити семантичний аналіз інноваційної іншомовної лекси-ки, що функціонує в медіатекстах аналізованого періоду, схарак-те-ри--зу--вати сфери її поширення та джерела;–
з’ясувати питому вагу та причини активізації запозичень у до-слід-жуваний період і дати їм оцінку;–
розглянути процес оновлення мови власне українськими ново-тво-рами, проаналізувати їх тематичні групи та способи деривації;–
дати характеристику основних лексичних засобів експресивності в сучасному українському медіатексті;–
укласти частотний словник уживання актуальної лексики в ук-ра-їнських друкованих ЗМІ початку ХХІ ст.
Джерельна база дослідження – тексти загальноукраїнських періо--дич-них видань “День”, “Дзеркало тижня”, “ПіК”, “Голос України”, “Мо--лодь України” кінця ХХ – початку ХХІ ст. різної тематики, що охоплю--ють лексику на позначення всіх галузей суспільного життя. Картотека фак-тичного матеріалу налічує близько 3000 одиниць. У дослідженні ви--ко--ристано також матеріали сучасної лексикографії Великий тлумачний словник сучасної української мови /Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002; Словник іншомовних слів /За ред. О.С. Мельничука. – К., 1975; Словник іншомовних слів /уклад. Л.О. Пустовіт та ін. – К., 2000; Полюга Л.М. Словник українських морфем. – Львів, 2001., праці з прагмалінг-віс--тики, соціолінгвістики, лінгвістики тексту та культури мови.
Методологічною основою дисертаційної роботи стали праці дослідників з історії, теорії української журналістики, теорії й прак-тики масової комунікації В.Здоровеги, А.Москаленка, В.Різуна, М.Яцимір-ської, А.Мамалиги, Н.Непийводи, В.Габора, В.Іва-нова, В.Лизанчука, Г.Почепцова, О.Зернецької, В.Шкляра, О.По--но--марева, Б.Чернякова, А.Чічановського, І.Крупсь-кого, О.Коновця та інших на-у-ковців.
Об’єкт дослідження – інноваційні процеси мови за-собів масової інформації кінця ХХ – початку ХХІ століття.
Предмет дослідження – сучасні тенденції в оновленні мас-ме-дій-ної лексики, неологізми, їх види, специфіка функціонування в сучас-них медіатекстах, особливості використання експресивних засобів як чин-ника актуалізації мови ЗМІ.
Матеріалом дослідження є понад 3000 фрагментів газетних сторі-нок, що ілюструють досліджувані явища.
Серед методів дослідження основними є описовий, аналітичний, зі-ставний методи, метод лексико-семантичної ідентифікації, метод лек-сикографічного опрацювання зібраного матеріалу.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в ук-раїнському журналістикознавстві запропоноване дослідження є першою спробою системного й ґрунтовного аналізу інноваційних процесів мови українських друкованих видань кінця ХХ – початку ХХІ ст. Вирішення поставлених завдань дослідження дає можливість:–
визначити сучасний стан і з’ясувати тенденції розвитку мови українських мас-медіа досліджуваного періоду;–
узагальнити й систематизувати інноваційну лексику, що функ-ціонує в мові сучасної української преси;–
розглянути якісний склад новацій іншомовного походження та з’я----су-вати основні причини активізації запозичень у сучасному медіа-тексті; –
проаналізувати словотвірні особливості питомо української не-о--логічної лексики у мові засобів масової інформації;–
визначити основні лексичні засоби експресивності сучасного пуб--ліцистичного стилю;–
виявити частотність уживання актуальної лексики сучасних ук-ра-їнських мас-медіа.
Теоретична цінність дисертації визначається тим, що її результа-ти сприяють вивченню актуальних проблем теорії і практики журна--ліс-тики, зокрема мови засобів масової інформації. Ре-зуль-тати роботи доповнюють здобутки науковців у галузі вивчен-ня лек--сичного фонду сучасних ЗМІ, засобів підвищення ефективності жур--налістського тексту та шляхів його вдосконалення.
Практичне значення одержаних результатів полягає у можли-вості використання їх у наукових дослідженнях із мови засобів масо-вої інформації, сучасної української літературної мови, стилістики та у вузівській прак-тиці – при читанні курсів із мови ЗМІ, стилістики сучасної україн-ської літературної мови, культури мови.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ МЕДІАТЕКСТІ (функціонально-лінгвістичні аспекти)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок